JAVNI POZIV

 

U okviru Projekta  “Divac poljoprivredni fondovi u  Prijepolju ”   -  Fondacija  “Ana i Vlade Divac” u saradnji sa opštinom Prijepolje,  raspisuje konkurs za dodelu bespovratnih sredstava  u iznosu max do  185.000,00 dinara za razvoj poljoprivredenih delatnosti  za najmanje  15 mladih poljoprivrednika/ca,  starosti od  21-40 godina koji imaju mesto prebivališta na opštini Prijepolje.  Pomoć  nije u novcu  nego u robi, a  uključuje nabavku stoke,  materijala za rad, opreme za razvoj poljoprivrednih aktivnosti,  građevinskog materijala  za  poljoprivredne objekte i  sl.

 

Konkurs je otvoren  od  11. maja  do  2. juna  2017. godine

 

Pozivamo sve zainteresovane koji  zadovoljavaju osnovni  kriterijum, da imaju između 21 i 40 godina,  da se prijave tako što će popuniti  PRIJAVU.

 

PRIJAVU  možete preuzeti  u kancelariji br. 28 u Odelenju za lokalni ekonomski razvoj  opštine Prijepolje,  kao i putem interneta  sa  sajta:  www.fondacijadivac.org   ili    www.prijepolje.rs

 

Za  sve detaljne informacije obratiti  se  g-đi  Nadi Obradović - Fondacija  “Ana i Vlade Divac”   putem e-maila: nada.obradovic@divac.com  ili  na broj telefona  062 /77 88 73, kao i  na telefon  033/712-733, Svetlana Slović - Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj opštine Prijepolje.

 

Popunjenu PRIJAVU,  sa neophodnom pratećom dokumentacijom,   poslati na adresu :

 

FONDACIJA  “ANA I VLADE DIVAC”

 

ul. Ilije Garašanina  53a/7

 

11000 Beograd

 

sa naznakom:  “za Konkurs za poljoprivredni program -  Prijepolje”

 

 

 

USLOVI ZA UČEŠĆE U JAVNOM POZIVU:

 

•             mladi od 21-40 godina koji žele da otpočnu  ili prošire svoj posao vezan  za poljoprivredu

 

•             da imaju prebivalište na teritoriji opštine Prijepolje i registrovano poljoprivredno gazdinstvo na

 

             teritoriji  opštine Prijepolje na sebe ili na člana zajedničkog domaćinstva

 

 

 

•             da su direktno odgovorni za pripremu i realizaciju posla, a ne da deluju u svojstvu  posrednika

 

•             da su podneli  pravilno popunjenu  PRIJAVU  Fondaciji  “Ana i Vlade Divac ” sa pratećom dokumentacijom

 

•            da nisu  zaposleni  u  Opštini Prijepolje (odbornici, članovi opštinskog veća, radnici opštinske uprave)

 

•            da nisu korisnici donacije po istom osnovu za 2016.godinu

 

 

 

OSNOVNI KRITERIJUMI ZA ODABIR KORISNIKA:

 

         •    Godine starosti potencijalnog korisnika

 

       •    Broj članova domaćinstva

 

•    Domaćinstva kojima je poljoprivreda primarni izvor prihoda

 

•    Lica bez stalnog zaposlenja  ili sa primanjima koje ne zadovoljavaju osnovne potrebe domaćinstava

 

 

 

NA OSNOVU ČEGA SE ODREĐUJE VID POMOĆI KORISNIKA PRIJAVLJENOM ZA POLJOPRIVREDNI PROGRAM:

 

•             Interesovanja  i  znanja

 

•             Iskustva  i  trenutna proizvodnja

 

•             Postojećih objekata, opreme   i  drugih mogućnosti  korisnika

 

•             Potreba korisnika

 

 

 

PROPRATNA DOKUMENTACIJA KOJU BI TREBALO  O B A V E Z N O  DOSTAVITI UZ PRIJAVU:

 

    Pristanak za obradu podataka o ličnosti - data u prilogu Kopija lične karte ili pasoša  za podnosioca prijave   Izjava o kućnoj zajednici  overena u opštinskom organu uprave ili MZ Za zaposlene članove domaćinstva - potvrda od poslodavca o zaposlenju sa prosečnom visinom ličnog dohotka  (za zadnja tri meseca) Za penzionere - kopija  zadnjeg  čeka  od penzije Za nezaposlene članove porodičnog domaćinstva:

 

·         potvrdu o nezaposlenosti od Nacionalne službe za zapošljavanje (za prijavljena lica) ili

 

·         overena izjava sa dva svedoka o nezaposlenosti (za neprijavljena lica);

 

    Za studente i učenike srednjih škola - potvrda nadležne obrazovne institucije o školovanju za lica koja se nalaze na redovnom školovanju ili kopija đačke knjižice, svedočanstva ili indeksa Za samohranog roditelja - potvrda o smrti bračnog druga ili rešenje o razvodu braka ili overena izjava data pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću da sam brine o deci/detetu bez pomoći drugog roditelja, potvrđena overenim izjavama dva svedoka

 

9.       Za bolesne članove domaćinstva - kopija medicinske dokumentacije

 

10.   Za poljoprivredna gazdinstva - potvrda o aktivnom statusu gazdinstva za 2017.godinu

 

11.   Izvod iz biljne i životinjske strukture za 2017.godinu za PG podnosioca prijave

 

12.   Dokaz o vlasništvu zemljišta  (u slučaju da podnosilac prijave nije vlasnik zemljišta/objekata - mora da ima zaključen ugovor o zakupu zemljišta/objekta)