Kako bismo izabrali najpovoljnije ponuđače za nabavku opreme za kuhinju, za opremanje kuhinje, potrebno je da nam dostavite ponudu prema dostavljenoj specifikaciji za nabavku opreme za kuhinju, kao i traženu prateću dokumentaciju.

Ponude  se dostavljaju od 9 do 15h u zatvorenoj koverti  (sa pečatom na spojevima,  naznačenim brojem zahteva i sa naznakom *Prijava na javni poziv - NE OTVARATI*)  najkasnije do utorka 30.05.2017.godine do 10h, a na sledeće načine:  lično ili poštom na adresu:

              Fondacija “Ana i Vlade Divac”

                        Ilije Garašanina 53a/7

                           11000 Beograd

Uputstvo za ponuđače za popunjavanje ponuda se nalazi u prilogu ovog poziva.

 

Poziv za dostavljanje ponude - tenderski dosije

  Poziv za dostavljanje ponude sadrži sledeće priloge, koji treba preuzeti sa sajta Fondacije:

  A  - Priložen Poziv za dostavljanje ponuda (Prilog A)

  B -  Specifikacija potrebnih artikala-robe (Prilog B)

  C -  Izjava ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke (Prilog C)

  D -  Opšti podaci o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača (prilog D)

  E -  Izjavu ponuđača / rekapitulacija ponude  (Prilog E)

 

UPUTSTVO ZA PONUĐAČE ZA POPUNJAVANJE PONUDE

1. Predmet ponude

Naziv  i  opis traženih artikala-robe sa potrebnim količinama se nalaze u priloženoj specifikaciji - Prilog  B

2. Valuta

Cene u ponudi moraju biti u dinarima bez i sa izraženim PDV-om. Uplata celokupnog iznosa najpovoljnijem ponuđaču biće izvršena po isporuci robe i dostavljanju potpisane otpremnice i originalne fakture na adresu Fondacije. 

3. Mesto isporuke

Ponuđač  je  u obavezi da robu isporuči I montira na teritoriji Beograda, tacna adresa će biti navedena u porudžbenici.

4. Rokovi isporuke

Isporuka ukupnih količina traženih artikala mora biti završena u roku od  20 dana od dana potpisivanja ugovora o kupoprodaji sa najpovoljnijim ponuđačem.

5. Jezik ponude

Ponude, sva korespondencija i dokumentacija u vezi sa tenderom koja je razmenjena između ponuđača i Fondacije mora biti pisana na srpskom jeziku.

6. Dostavljanje ponuda

Ponude  se dostavljaju od 9 do 15h u zatvorenoj koverti  (sa pečatom na spojevima,  naznačenim brojem  zahteva i sa naznakom *Prijava na javni poziv - NE OTVARATI*)  najkasnije do utorka 30.05.2017.godine do 10h, a na sledeće načine:  lično ili poštom na adresu:

                        Fondacija “Ana i Vlade Divac”

                        Ilije Garašanina 53a/7

                        11000 Beograd

Kontakt  osoba za sva dodatna objašnjenja  Veljko Perović, tel. 062 / 77 87 85

Svaka ponuda će biti registrovana u trenutku prijema u obrazac “PRIJEM PONUDA”.

Sve ponude će biti zapečaćene do trenutka otvaranja ponuda.

Ponude koje stignu posle isteka roka ili koje nisu u skladu sa traženim uslovima neće biti uzete u dalje razmatranje.

7. Otvaranje ponuda

Ponude će biti otvorene 30.05.2017.god. u 12h.

Svi ponuđači su pozvani na otvaranje ponuda koje će se održati u prostorijama FONDACIJE.

Sve ponude će biti otvorene samo jednom u prisustvu ponuđača i svedoka.

Predata ponuda mora ostati važeća za period od minimum 90 dana nakon roka za predaju ponuda.

Zatvorene, potpisane, pečatirane i zapečaćene koverte moraju pored ponude sadržati i sledeća dokumenta:

  1. Popunjen i overen obrazac specifikacije potrebnih artikala - Prilog B
  2. Izvod iz registra Agencije za Privredne registre, ne starije od 3 meseca
  3. Popunjena  Izjava ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke (Prilog C)
  4. Popunjeni opšti podaci o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača (prilog D)
  5. Popunjena  Izjava  ponuđača / rekapitulacija ponude   (Prilog E)
  6. Katalog sa tačnim karakteristikama i slikama ponuđenih proizvoda

Fondacija zadržava pravo da, u cilju dobijanja povoljnijih uslova za nabavku, pre potpisivanja ugovora pregovara sa svim ponuđačima o dostavljenoj ponudi, pri čemu  nije obavezna da prihvati bilo koju ponudu ili da sklopi bilo kakav ugovor.

Neće se uzimati u obzir nikakve ograde u ponudi u odnosu na javni poziv, svaka ograda će imati za posledicu automatsko odbacivanje ponude, bez dalje evaluacije.

FONDACIJA  može zahtevati od odabrane firme da modifikuje količinu artikala u okviru specifikacije - dokument B , pri čemu se zadržava  ista jedinična cena koja je ponuđena.

Analiza ponuda će biti izvršena i pojedinačno za svaki artikal, uzimajući u obzir samo ponude koje zadovoljavaju gore navedene uslove. Sve pozicije moraju biti ponuđene.

Kriterijum za izbor dobavljača je ekonomski najpovoljnija ponuda a koja podrazumeva balans sledećih kriterijuma po redosledu prioriteta:

  1. cena
  2. odgovarajući kvalitet  

Sve ponude koje ne sadrže sve tražene podatke i dokumentaciju i koje se ne dostave u predviđenom roku neće se uzeti u proces razmatranja.