Fondacija Ana i Vlade Divac

Komisija za javnu nabavku

Broj 29/2017

20.06.2017.godine

Beogradu

 

Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama («Službeni glasnik RS», broj 124/12, 14/15, 68/15), direktor Fondacije Ana i Vlade Divac, dana 20.06.2017. godine, donosi

 

ODLUKU O DODELI UGOVORA

 

Dodeljuje se ugovor o javnoj nabavci dobara kvalitetna priplodna ženska jagnjad ponuđaču „MIRADO“ d.o.o., ul. Save Milutinovića 17/a Beograd-Železnik, ponuda br 50/2017 od 07.06.2017. godine, u ukupnom iznosu od 3.693.580,00 dinara (sa PDV),

 

Obrazloženje

Direktor Fondacije Ana i Vlade Divac, pokrenula je postupak javne nabavke male vrednosti dobra- kvalitetna priplodna ženska jagnjad, odlukom broj 20/2017 od 26.05.2017. godine.

 

Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavki: 03322100-3- Ovce.

 

Procenjena vrednost javne nabavke: 3.700.000,00 dinara sa pdv-om.

Javna nabavka Broj 1/2017 sprovedena je u postupku javne nabavke male vrednosti. Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija objavljeni su na Portalu javnih nabavki www.portal.ujn.gov.rs i Internet stranici naručioca: www.divac.com, dana 02.06.2017. godine.

 

Kriterijum za izbor ponude je najniža ponuđena cena.

 

Postupak otvaranja ponuda vođen je u prostorijama Fondacije Ana i Vlade Divac, Ilije Garašanina 53a, Beograd, dana 12.06.2016. godine u 13,00 časova, od strane Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, obrazovane rešenjem broj 21/2017 od 26.05.2017. godine

Blagovremeno tj. do dana 12.06.2017.godine godine do 12.00 časova, primljene su dve ponude:

 

 

 

 

 

Br. pod kojim je ponuda zavedena kod Nar.

 

Naziv ponuđača

 

Datum prijema


Vreme prijema
906/17
„MIRADO“ d.o.o. Beograd
09.06.2017. god.
10,30
914/17
„AGRO DOMESTICA“ d.o.o. Kraljevo
12.06.2017. god.
10,10


Neblagovremenih ponuda nije bilo.

 

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Komisija je sačinila Zapisnik o otvaranju ponuda koji je poslat ponuđaču u zakonskom roku od 3 dana.

 

U postupku pregleda i stručne ocene ponuda Komisija je utvrdila sledeće:

 

Ponuda ponuđača «MIRADO» d.o.o. iz Beograda, ponuda broj 50/2017 od 07.06.2017. godine, sa ukupnom ponuđenom cenom u iznosu od 3.625.600,00 dinara sa pdv-om, ispunjava sve uslove iz Zakona o javnim nabavkama i konkursne dokumentacije, te je ocenjena kao prihvatljiva.
Ponuda ponuđača «AGRO DOMESTICA» d.o.o. iz Ušća, ponuda broj 1/2017 od 07.06.2017. godine, sa ukupnom ponuđenom cenom u iznosu od 3.520.000,00 din (ponuđač nije u sistemu pdv-a), ima sledeće nedostatke i to: a) Pomenuti ponuđač nije dostavio ni jedan dokaz o ispunjnenju jednog od tri dodatna uslova traženih konkursnom dokumentacijom (Uslovi za učeščće u postupku Javne nabavke tačka 1.2 Dodatni uslovi, strana 7) a Komisija je pretragom na sajtu Agencije za privredne registre utvrdila da je ponuđač registrovan za obavljanje veterinarske delatnosti sa šifrom 7500 (izvod iz APR u prilogu), b) Pomenuti ponuđač nije kompletno popunio Model ugovora kako je traženo konkursnom dokumentacijom (Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu tačka 2 način na koji ponuda mora da bude sačinjena, strana 11). Imajući sve gore navedeno u vidu, ponuda ponuđača «AGRO DOMESTICA» d.o.o. je ocenjena kao neprihvatljiva.


Komisija posle stručne ocene ponuda predlaže naručiocu da ugovor o javnoj nabavci dobra nabavka kvalitetnih priplodnih jagnjadi, dodeli ponuđaču «MIRADO» d.o.o. iz Beograda, kao jedinom sa prihvatljivom ponudom u predmetnom postuku javne nabavke i sa najnižom ponuđenom cenom.

Uzimajući u obzir jediničnu cenu iz ponude i raspolpživa sredstava za ovu Javnu nabavku, naručilac menja broj predmeta javne nabavke sa traženih 160 komada jagnjadi na 163 komada. Time se i iznos u ugovoru menja sa iznosa datog u ponudi od 3.625.600,00 din sa PDV (za 160 komada jagnjadi) na iznos od 3.693.580,00 dinara sa pdv (za 163 komada jagnjadi). 

 

Na osnovu iznetog, a polazeći od Izveštaja o stručnoj oceni ponuda broj 24-1/2017 od 16.06.2017. godine, odlučeno je kao u dispozitivu.

 

Na osnovu člana 108. stav 5. Zakona o javnim nabavkama, Naručilac je dužan da odluku o dodeli ugovora objavi na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca u roku od tri dana od dana donošenja.

 

PRAVNA POUKA: protiv ove odluke ponuđač može podneti zahtev za zaštitu prava u roku od 5 dana od dana objavljivanja odluke na Portalu javnih nabavki.

 

 

 

 

DIREKTOR 

Ana Koeshall