Referentni broj objave: DIVAC A/15/G

 

 

Beograd, 11.07.2017 godine. Kako bismo izabrali najpovoljnije ponuđače za izvođenje radova na rekostrukiciji barake sa tri apartmana u centru za azil Krnjača, Palilula, Beograd potrebno je da nam dostavite ponudu prema dostavljenoj specifikaciji - PRILOG B i traženu prateću dokumentaciju.

 

Tenderska dokmentacija se preuzima u prostorijama Fondacije “Ana i Vlade Divac”, u Ulici Ilije Garašanina 53a/7, u sredu 12.07.2017. godine od 9h do 16h. 

Ponude se dostavljaju od 9 do 16h u zatvorenoj koverti (sa pečatom na spojevima, naznačenim brojem zahteva i sa naznakom *Prijava na javni poziv - NE OTVARATI*), najkasnije do utorka 18.07.2017 godine do 10h, a na sledeće načine:  lično ili poštom na adresu:

                     

                Fondacija “Ana i Vlade Divac”

                        Ilije Garašanina 53a/7

                           11000 Beograd

 

Uputstvo za ponuđače za popunjavanje ponuda se nalazi u prilogu ovog poziva.

 

                                                                                                     Fondacija “Ana i Vlade Divac”

                                                                                                        Emergency Relief Project Coordinator 

 

 

                                                                                                                  ______________________

                                                                                                                           Marija Tomić

 

 

 

 

 

 

Poziv za dostavljanje ponude - tenderski dosije

 

         Poziv za dostavljanje ponude sadrži sledeće priloge, koje treba preuzeti lično u prostorijama Fondacije:

 

  A  - Priložen Poziv za dostavljanje ponuda (Prilog A)

  B -  Specifikacija potrebnih artikala-robe (Prilog B)

  C -  Izjava ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke (Prilog C)

  D -  Opšti podaci o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača (prilog D)

  E -  Izjavu ponuđača / rekapitulacija ponude  (Prilog E)

  F - Tehnički opis (Prilog F)

 

 

UPUTSTVO ZA PONUĐAČE ZA POPUNJAVANJE PONUDE

 1. Predmet ponude

Naziv i opis traženih radova sa potrebnim količinama se nalaze u priloženoj specifikaciji - Prilog  B

                          

 1. Valuta

Cene u ponudi moraju biti u dinarima  sa izraženim PDV-om.

Avansno plaćanje nije dozvoljeno. Uplate se vrše samo po dostavljenim i overenim privremenim situacijama na adresu Fondacije. Broj situacija, u toku izvodjenja radova, ce biti definisan prilikom potpisivanja ugovora sa izabranim izvodjačem.

 

 1. Mesto izvršenja usluge

Ponuđač je u obavezi da izvrši radove na  rekostrukciji barake sa tri apartmana u centru za azil Krnjača, Palilula, Beograd. Tačna adresa objekta će biti data u ugovoru.

 

 1. Rokovi izvršenja usluge

Rekostrukcija objekata mora biti završena u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora sa najpovoljnijim ponuđačem.

 

 1. Jezik ponude

Ponude, sva korespondencija i dokumentacija u vezi sa tenderom koja je razmenjena između ponuđača i Fondacije mora biti pisana na srpskom jeziku.

 

 1. Dostavljanje ponuda

Ponude se dostavljaju od 9 do 16h u zatvorenoj koverti  (sa pečatom na spojevima,  naznačenim brojem  zahteva i sa naznakom *Prijava na javni poziv - NE OTVARATI*) najkasnije do utorka 18.07.2017 godine do 10h, a na sledeće načine:  lično ili poštom na adresu:

                        Fondacija “Ana i Vlade Divac”

                        Ilije Garašanina 53a/7

                        11000 Beograd

Kontakt  osoba za sva dodatna objašnjenja  je Vladimir Tomašević, tel. 060/666-50-12,

mail: vladimir.tomasevic@divac.com

Svaka ponuda će biti registrovana u trenutku prijema u obrazac “PRIJEM PONUDA”.

Sve ponude će biti zapečaćene do trenutka otvaranja ponuda.

Ponude koje stignu posle isteka roka ili koje nisu u skladu sa traženim uslovima neće biti uzete u dalje razmatranje.

 

 

 

 

 

 1. Otvaranje ponuda

Ponude će biti otvorene 18.07.2017. godine u 11h.

Svi ponuđači su pozvani na otvaranje ponuda koje će se održati u prostorijama FONDACIJE.

Sve ponude će biti otvorene samo jednom u prisustvu ponuđača i svedoka.

Predata ponuda mora ostati važeća za period od minimum 90 dana nakon roka za predaju ponuda.

Zatvorene, potpisane, pečatirane i zapečaćene koverte moraju pored ponude sadržati i sledeća dokumenta:

 

 1. Popunjen i overen predmer i predračun - Prilog B;
 2. Izvod iz registra Agencije za Privredne registre, ne starije od 6 meseci;
 3. Potvrdu o trenutnom stanju na računu (izvod iz banke) ne stariji od 15 dana;
 4. Prilažemo pismo o namerama banke. Potvrđujemo da ćemo obezbediti Performativnu bankarsku garanciju u iznosu od 10% od vrednosti radova, te Bankarsku garanciju u iznosu 10% od iznosa Ugovora na period od 12 meseci od datuma završetka radova, a koja se odnosi na kvalitet radova;
 5. Prilažemo približan dinamički plan izvođenja radova, obrađen nedelju po nedelju, da bi prikazali redosled po kojem će se radovi obavljati. (Imati u vidu da je ovo potrebno samo zbog informacije i neće stvarati ugovorne obaveze, izuzev završnog datuma u ugovoru);
 6. Popunjena  Izjava ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke (Prilog C);
 7. Popunjeni opšti podaci o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača (prilog D);
 8. Popunjena  Izjava  ponuđača / rekapitulacija ponude (Prilog E);
 9. Referenc lista poslova izvršenih u 2014, 2015 i 2016 godini;

 

Fondacija zadržava pravo da, u cilju dobijanja povoljnijih uslova za nabavku, pre potpisivanja ugovora pregovara sa svim ponuđačima o dostavljenoj ponudi, pri čemu  nije obavezna da prihvati bilo koju ponudu ili da sklopi bilo kakav ugovor.

 

FONDACIJA  može zahtevati od odabrane firme da modifikuje količinu radova u okviru specifikacije (prilog B), pri čemu se zadržava  ista jedinična cena koja je ponuđena po pozicijama.

 

Analiza ponuda će biti izvršena pojedinačno, uzimajući u obzir samo ponude koje zadovoljavaju gore navedene uslove. Sve pozicije u okviru iste grupe moraju biti ponuđene.

 

Ugovor će biti potpisan sa ponuđačem koji bude dao ekonomski najpovoljniju ponudu.

Sve ponude koje ne sadrže sve tražene podatke i dokumentaciju i koje se ne dostave u predviđenom roku neće se uzeti u proces razmatranja.

 

Neće se uzimati u obzir nikakve ograde u ponudi u odnosu na javni poziv, svaka ograda će imati za posledicu automatsko odbacivanje ponude, bez dalje evaluacije.

                                                                                                                                                                                                                               Fondacija “Ana i Vlade Divac”

                                                                                                        Emergency Relief Project Coordinator 

 

                                                                                                                  _____________________

                                                                                                                            Marija Tomić