Nabavka Br. A32

Beograd, 11.07.2017.godine. Kako bismo izabrali najpovoljnije ponuđače za nabavku nameštaja I igračaka za potrebe opremanja dečijeg kutka u objektu za smestaj migranata u Vranju, potrebno je da nam dostavite ponudu prema dostavljenoj specifikaciji za nameštaj I igračke, kao i traženu prateću dokumentaciju.

 

Ponude se dostavljaju od 9 do 16h u zatvorenoj koverti (sa pečatom na spojevima, naznačenim brojem zahteva i sa naznakom *Prijava na javni poziv - NE OTVARATI*) najkasnije do ponedeljka 17.07.2017.godine do 10h, a na sledeće načine: lično ili poštom na adresu:

 

Fondacija “Ana i Vlade Divac”

Ilije Garašanina 53a/7

11000 Beograd

 

Uputstvo za ponuđače za popunjavanje ponuda se nalazi u prilogu ovog poziva.


 


 


 

Fondacija Ana i Vlade Divac

 

___________________

Marija Tomić

 


 


 


 


 


 


 


 

Poziv za dostavljanje ponude - tenderski dosije

Poziv za dostavljanje ponude sadrži sledeće priloge, koji treba preuzeti sa sajta Fondacije:

 

A - Priložen Poziv za dostavljanje ponuda (Prilog A)

B - Specifikacija potrebnih artikala-robe (Prilog B)

C - Izjava ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke (Prilog C)

D - Opšti podaci o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača (prilog D)

E - Izjavu ponuđača / rekapitulacija ponude (Prilog E)

 

UPUTSTVO ZA PONUĐAČE ZA POPUNJAVANJE PONUDE

 1. Predmet ponude

Naziv i opis traženih artikala-robe sa potrebnim količinama se nalaze u priloženoj specifikaciji - Prilog B

Javni poziv je podeljen u dve partije:

 • Nameštaj

 • Igračke

 

 1. Valuta

Cene u ponudi moraju biti u dinarima sa izraženim PDV-om.

Uplata celokupnog iznosa najpovoljnijem ponuđaču biće izvršena po isporuci robe i dostavljanju potpisane otpremnice i originalne fakture na adresu Fondacije.


 

 1. Mesto isporuke

Ponuđač je u obavezi da robu isporuči I montira u na teritoriji Vranja (tacna adresa ce biti naznacena u porudzbenici).


 

 1. Rokovi isporuke

Isporuka ukupnih količina traženih artikala mora biti završena u roku od 6 dana od dana potpisivanja ugovora o kupoprodaji sa najpovoljnijim ponuđačem.


 

 1. Jezik ponude

Ponude, sva korespondencija i dokumentacija u vezi sa tenderom koja je razmenjena između ponuđača i Fondacije mora biti pisana na srpskom jeziku.


 

 1. Dostavljanje ponuda

Ponude se dostavljaju od 9 do 16h u zatvorenoj koverti (sa pečatom na spojevima, naznačenim brojem zahteva i sa naznakom *Prijava na javni poziv - NE OTVARATI*) najkasnije do ponedeljka 17.07.2017.godine do 10h, a na sledeće načine: lično ili poštom na adresu:

Fondacija “Ana i Vlade Divac”

Ilije Garašanina 53a/7

11000 Beograd

Kontakt osoba za sva dodatna objašnjenja je Vladimir Tomasevic, tel. 062 / 778-785

 

Svaka ponuda će biti registrovana u trenutku prijema u obrazac “PRIJEM PONUDA”.

Sve ponude će biti zapečaćene do trenutka otvaranja ponuda.

Ponude koje stignu posle isteka roka ili koje nisu u skladu sa traženim uslovima neće biti uzete u dalje razmatranje.


 

 1. Otvaranje ponuda

Ponude će biti otvorene 17.07.2017.god. u 11h.

Svi ponuđači su pozvani na otvaranje ponuda koje će se održati u prostorijama FONDACIJE.

Sve ponude će biti otvorene samo jednom u prisustvu ponuđača i svedoka.

Predata ponuda mora ostati važeća za period od minimum 90 dana nakon roka za predaju ponuda.

Zatvorene, potpisane, pečatirane i zapečaćene koverte moraju pored ponude sadržati i sledeća dokumenta:


 

 1. Popunjen i overen obrazac specifikacije potrebnih artikala - Prilog B

 2. Izvod iz APR-a ne stariji od 3 meseca

 3. Popunjena Izjava ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke (Prilog C)

 4. Popunjeni opšti podaci o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača (prilog D)

 5. Popunjena Izjava ponuđača / rekapitulacija ponude (Prilog E)

 6. Slike sa detaljnim karakteristikama ponudjenih projizvoda


 

Fondacija zadržava pravo da, u cilju dobijanja povoljnijih uslova za nabavku, pre potpisivanja ugovora pregovara sa svim ponuđačima o dostavljenoj ponudi, pri čemu nije obavezna da prihvati bilo koju ponudu ili da sklopi bilo kakav ugovor.

Neće se uzimati u obzir nikakve ograde u ponudi u odnosu na javni poziv, svaka ograda će imati za posledicu automatsko odbacivanje ponude, bez dalje evaluacije.

FONDACIJA može zahtevati od odabrane firme da modifikuje količinu artikala u okviru specifikacije

- dokument B , pri čemu se zadržava ista jedinična cena koja je ponuđena.

Analiza ponuda će biti izvršena i pojedinačno za svaki artikal, uzimajući u obzir samo ponude koje zadovoljavaju gore navedene uslove. Sve pozicije moraju biti ponuđene.


 

Ugovori mogu biti potpisani za svaku grupu posebno za koju je ponuđač dao ekonomski najpovoljniju ponudu.


 

Ekonomski najpovoljnija ponuda podrazumeva balans sledećih kriterijuma po redosledu prioriteta:

 1. cena

 2. odgovarajući kvalitet

 

 

Fondacija Ana i Vlade Divac

 

___________________

Marija Tomić