Beograd, 04.06.2019.godine

                                                                                      

Fondacija “Ana i Vlade Divac”, u partnerstvu sa opštinom Prokuplje, a uz finansijsku podršku dugogodišnjih donatora Fondacije objavljuje Javni poziv za nabavku poljoprivredne mehanizacije u svrhu realizacije  Projekta “Osnaživanje mladih poljoprivrednika u sektoru poljoprivrede”.

Kako bismo izabrali najpovoljnije ponuđače za nabavku navedene robe potrebno je da nam dostavite ponudu po dostavljenom spisku artikala i traženu prateću dokumentaciju.

Ponude  se dostavljaju od 9 do 15h u zatvorenoj koverti  (sa pečatom na spojevima, naznačenim brojem zahteva i sa naznakom *Prijava na javni poziv - NE OTVARATI*) najkasnije do petka 07.06.2019.godine do 11h, a na sledeće načine: lično ili poštom na adresu:

              Fondacija “Ana i Vlade Divac”

                        Ilije Garašanina 53a/7

                           11120 Beograd

Uputstvo za ponuđače za popunjavanje ponuda se nalazi u prilogu ovog poziva.

 

                                                                          Poziv za dostavljanje ponude - tenderski dosije

     Poziv za dostavljanje ponude sadrži sledeće priloge, koji treba preuzeti sa sajta Fondacije:

 

  A  - Priložen Poziv za dostavljanje ponuda

  B -  Specifikacija potrebnih artikala-robe (Prilog B)

  C -  Izjava ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke (Prilog C)

  D -  Opšti podaci o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača (prilog D)

  E -  Izjavu ponuđača / rekapitulacija ponude  (Prilog E)

 

UPUTSTVO ZA PONUĐAČE ZA POPUNJAVANJE PONUDE

1. Predmet ponude 

Naziv i opis traženih artikala-robe sa potrebnim količinama se nalaze u priloženoj specifikaciji - Prilog  B

Specifikacija potrebnih artikala-robe se sastoji od jedne grupe i to grupa : Poljoprivredna mehanizacija

2. Valuta

Cene u ponudi treba da budu u dinarima, sa i bez izraženog PDV-a.

Avansno plaćanje nije dozvoljeno.

3. Mesto isporuke

Ponuđači su u obavezi da robu isporuče na adrese korisnika na teritoriji Opštine Prokuplje.

4. Rokovi isporuke

Isporuka kompletne robe mora biti završena 10 dana nakon potpisivanja ugovora sa najpovoljnijim dobavljačem.

5. Jezik ponude

Ponude, sva korespondencija i dokumentacija u vezi sa tenderom koja je razmenjena između ponuđača i Fondacije mora biti pisana na srpskom jeziku.

6. Dostavljanje ponuda

Ponude se dostavljaju od 9 do 15h u zatvorenoj koverti  (sa pečatom na spojevima,  naznačenim brojem  zahteva i sa naznakom *Prijava na javni poziv - NE OTVARATI*)  najkasnije do petka 07.06.2019.godine do 11h, a na sledeće načine:  lično ili poštom na adresu: 
 
                Fondacija “Ana i Vlade Divac”
            Ilije Garašanina 53a/7, 11120 Beograd
 
Kontakt  osoba za sva dodatna objašnjenja  je Veljko Perović, tel. 062 / 77 878 5.
Svaka ponuda će biti registrovana u trenutku prijema u obrazac “PRIJEM PONUDA”.
Sve ponude će biti zapečaćene do trenutka otvaranja ponuda.
Ponude koje stignu posle isteka roka ili koje nisu u skladu sa traženim uslovima neće biti uzete u dalje razmatranje.
 
7. Otvaranje ponuda
Ponude će biti otvorene u petak 07.06.2019.god. u 12h.
Svi ponuđači su pozvani na otvaranje ponuda koje će se održati u prostorijama FONDACIJE. 
Sve ponude će biti otvorene samo jednom u prisustvu ponuđača i svedoka. 
Predata ponuda mora ostati važeća za period od minimum 90 dana nakon roka za predaju ponuda.

 

  1. Pečatom na spojevima, naznačenim brojem  zahteva i sa naznakom *Prijava na javni poziv - NE OTVARATI*)  najkasnije do petka 07.06.2019.godine do 11h, a na sledeće načine: lično ili poštom na adresu:

                Fondacija “Ana i Vlade Divac”

Ilije Garašanina 53a/7, 11120 Beograd

Svaka ponuda će biti registrovana u trenutku prijema u obrazac “PRIJEM PONUDA”.

Sve ponude će biti zapečaćene do trenutka otvaranja ponuda.

Ponude koje stignu posle isteka roka ili koje nisu u skladu sa traženim uslovima neće biti uzete u dalje razmatranje.​

  1.   Ostale važne informacije 

 

Zatvorene, potpisane, pečatirane i zapečaćene koverte moraju pored ponude sadržati i sledeća dokumenta:

 

  1. Popunjen i overen obrazac specifikacije potrebnih artikala - Prilog B

  2. Kopiju izvoda iz registra Agencije za Privredne registre

  3. Popunjena  Izjava ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke (Prilog C)

  4. Popunjeni opšti podaci o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača (prilog D)

  5. Popunjena  Izjava  ponuđača / rekapitulacija ponude   (Prilog E)

  6. Slike sa detaljnom specifikacijom ponudjene opreme

 

Ponuđač je u obavezi da dostavi ponudu za sve artikle koji se traže.

Fondacija zadržava pravo da, u cilju dobijanja povoljnijih uslova za nabavku, pre potpisivanja ugovora pregovara sa svim ponuđačima o dostavljenoj ponudi, pri čemunije obavezna da prihvati bilo koju ponudu ili da sklopi bilo kakav ugovor.

Fondacija zadržava pravo da, u cilju dobijanja povoljnijih uslova za nabavku, pre potpisivanja ugovora pregovara sa svim ponuđačima o dostavljenoj ponudi, pri čemu  nije obavezna da prihvati bilo koju ponudu ili da sklopi bilo kakav ugovor.
 
FONDACIJA  može zahtevati od odabrane firme da modifikuje količinu artikala ( +/-)  u okviru specifikacije 
- dokument B, pri čemu se zadržava  ista jedinična cena koja je ponuđena. 
Analiza ponuda će biti izvršena pojedinačno za svaku podgrupu prema uputstvu za popunjavanje ponude (tačka 9), uzimajući u obzir samo ponude koje zadovoljavaju gore navedene uslove.
 
9. Kriterijum za izbor je Ekonomski najpovoljnija ponuda
 
Ekonomski najpovoljnija ponuda podrazumeva balans sledećih kriterijuma po redosledu prioriteta: 
• Cena 
Sve ponude koje ne sadrže sve tražene podatke, artikle i dokumentaciju i koje se ne dostave u predviđenom roku neće se uzeti u proces razmatranja. Neće se uzimati u obzir nikakve ograde u ponudi u odnosu na javni poziv, svaka ograda će imati za posledicu automatsko odbacivanje ponude, bez dalje evaluacije.

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti