Beograd, 23.05.2017.godine

 

Fondacija "Ana i Vlade  Divac" neprofitna organizacija koja je osnovana kao fondacija za prikupljanje novčanih sredstava u humanitarne svrhe i da je u toku niz humanitarnih projekata i aktivnosti različitog sadržaja, pokrenutih i organizovanih od strane Fondacije;

U okviru projekta "HELP ON THE ROUTE",  koji je pokrenut od strane Fondacije,  a koji je finansiran od strane Evropske komisije  ukazuje se potreba  za  organizovanje “training”-a u trajanju 5 dana (4 noćenja) za 52 osobe. ZA 38 osoba je potrebno obezbediti noćenje na bazi punog pansiona, takodje je potrebno obezbediti hranu za ostalih 14 osoba. Hotel mora da ima dostupne dve sale za sastanke jednu kapaciteta 52 I jedna 26 osoba.Potrebno je obeybediti I prevoz u zemlji I inostranstvu za sve učesnike..

Sa ciljem da izabremo ekonomski najpovoljnijeg ponuđača pozivamo vas da nam dostavite vašu ponudu koja prati navedene zahteve - prilog B. Uputstvo za ponuđače za popunjavanje ponuda se nalazi u prilogu ovog poziva.

 

Ponude  se dostavljaju od 9 do 16h gu zatvorenoj koverti  (sa pečatom na spojevima,  naznačenim brojem zahteva i sa naznakom *Prijava na javni poziv - NE OTVARATI*)  najkasnije do utorka  30.05.2017.godine do 10h, a na sledeće načine:  lično ili poštom na adresu:

                     

              Fondacija “Ana i Vlade Divac”

         11000 Beograd,  Ilije Garašanina 53a/7

                          

                                                                                                      Fondacija Ana i Vlade Divac

 

                                                                                                          ___________________

                                                                                                               Veljko Perović

                                                                                                       

 

 

 

 

Poziv za dostavljanje ponude - tenderski dosije

         Poziv za dostavljanje ponude sadrži sledeće priloge, koje treba preuzeti sa sajta Fondacije:

 

  A  - Priložen Poziv za dostavljanje ponuda (Prilog A)

  B -  Tehnička specifikacija - opis traženih usluga (Prilog B)

  C -  Izjava ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke (Prilog C)

  D -  Opšti podaci o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača (prilog D)

  E -  Izjavu ponuđača / rekapitulacija ponude  (Prilog E)

  F -   Posebni uslovi - Prilog B1

 

UPUTSTVO ZA PONUĐAČE ZA POPUNJAVANJE PONUDE

 1. Predmet ponude
 2. rganizovanje “training”-a u trajanju 5 dana (4 noćenja) za 52 osobe za koje treba obezbediti smeštaj (za 38 osoba) na bazi punog pansiona, salu za rad 52 ljudi  i jednu manju salu za 26 učesnika. Takođe treba obezbediti dodatne ručkove i 7 kafe-pauza.

              

 1. Valuta

Cene u ponudi moraju biti izražene u dinarima,  sa  i  bez  PDV-a.

Uplata celokupnog iznosa najpovoljnijem  ponuđaču biće izvršena nakon završene usluge .

 

 1. Mesto  održavanja “training”-a

Mesto održavanja treninga je teritorija Grada Beograda.

 

 1. Termini održavanja “training”-a

Trening će se održati u terminu : od 10. juna - od 14.juna 2017.godine.

 

 1. Jezik ponude

Ponude, sva korespondencija i dokumentacija u vezi sa tenderom koja je razmenjena između ponuđača i Fondacije mora biti pisana na srpskom jeziku.

 

 1. Dostavljanje ponuda

Ponude  se dostavljaju od 9 do 16h u zatvorenoj koverti  (sa pečatom na spojevima,  naznačenim brojem  zahteva i sa naznakom *Prijava na javni poziv - NE OTVARATI*)  najkasnije do utorka 30.05.2017.godine do 10h, a na sledeće načine:  lično ili poštom na adresu:

                        Fondacija “Ana i Vlade Divac”

                        Ilije Garašanina 53a/7

                        11000 Beograd

Kontakt  osoba za sva dodatna objašnjenja  je g-din Veljko Perović, tel. 062 778-785.

 

Svaka ponuda će biti registrovana u trenutku prijema u obrazac “PRIJEM PONUDA”.

Sve ponude će biti zapečaćene do trenutka otvaranja ponuda.

Ponude koje stignu posle isteka roka ili koje nisu u skladu sa traženim uslovima neće biti uzete u dalje razmatranje.

 

 

 

 1. Otvaranje ponuda

Ponude će biti otvorene 30.05.2017.god. u 11.30h.

Svi ponuđači su pozvani na otvaranje ponuda koje će se održati u prostorijama FONDACIJE.

Sve ponude će biti otvorene samo jednom u prisustvu ponuđača i svedoka.

Predata ponuda mora ostati važeća za period od minimum 90 dana nakon roka za predaju ponuda.

Zatvorene, potpisane, pečatirane i zapečaćene koverte moraju pored ponude sadržati i sledeća dokumenta:

 

 1. Popunjen i overen obrazac specifikacije traženih usluga - Prilog B
 2. Izvod iz registra Agencije za Privredne registre
 3. Popunjena  Izjava ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke - Prilog C
 4. Popunjeni opšti podaci o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača -prilog D
 5. Popunjena  Izjava  ponuđača / rekapitulacija ponude -Prilog E

 

Fondacija zadržava pravo da, u cilju dobijanja povoljnijih uslova za nabavku, pre potpisivanja ugovora pregovara sa svim ponuđačima o dostavljenoj ponudi, pri čemu  nije obavezna da prihvati bilo koju ponudu ili da sklopi bilo kakav ugovor.

FONDACIJA  može zahtevati od odabrane firme da modifikuje broj učesnika, pri čemu se zadržava  ista jedinična cena sobe/pansiona koja je ponuđena.

Kriterijum po kome će se izabrati najpovoljniji ponuđač je CENA.

 

Fondacija ostavlja mogućnost potencijalnom ponuđaču da izvrši dopunu dokumentacije ukoliko neki od traženih dokumenata nedostaje.

                                         

                                                                                                    Fondacija Ana i Vlade Divac

                                                                 

                                                                                                          ___________________

                                                                                                              Veljko Perović