Pravila i uslovi nagradnog konkursa “Dobra dela 4” povodom “Festivala filantropije 2021” na društvenoj mreži (Facebook)

Fondacija Ana i Vlade Divac (u daljem tekstu Organizator) u svrhu interakcije sa posetiocima dobročinitim Facebook stranice, objavljuje nagradni konkurs.

OPŠTI USLOVI:

Član 1.

Organizator postavlja nagradni konkurs na stranici https://www.facebook.com/FondacijaDivac/ pozivajući sve zainteresovane da podele poruku o učinjenom dobrom delu ili dobrom delu prijatelja uz obavezan haštag  #filantropija #festivalfilantropije2021

Član 2.

Pravo učešća na konkursu imaju sva punoletna lica sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije, a koja stupe u interakciju sa stranicom organizatora i postave poruku sa haštagom #filantropija #festivalfilantropije2021.

Član 3.

Trajanje konkursa je od 23. 6. 2021. u 13:00 časova do 1.7.2021. u 20:00 časova kada učesnici konkursa mogu postaviti post na nalogu.

Član 4.

5 najkreativnijih i najinspirativnihijih odgovora po izboru žirija će biti nagrađene. Organizator zadržava pravo da poruke koje ne ispunjavaju pravila ne uđu u finalni izbor.

PRAVILA PREPORUČIVANJA NAGRADNOG KONKURSA:

Član 5.

Uključivanje u konkurs i učešće u istom, podrazumeva da je osoba koja se uključila u konkurs prihvatila sve odredbe određene ovim pravilnikom.

SUPERVIZIJA I UČESNICI NAGRADNOG KONKURSA:

Član 6.

Komisija zadužena za superviziju konkursa, prostim uvidom može da utvrdi broj učesnika i utvrdi najuspešnije učesnike. Superviziju toka konkursa vrši i dobitnike određuje komisija u sastavu:

  1. Miljana Kerču, Fondacija Ana i Vlade Divac
  2. Igor Radović, Fondacija Ana i Vlade Divac
  3. Jelena Rakić, Fondacija Ana i Vlade Divac

NAGRADE :

Član 7.

Konkursom su predviđene nagrade za učesnike, a prema kriterijumima datim u Članu 1-4.

Nagrade su iste za prvih 10 mesta.

Svaki dobitnik dobija po 2 karte: ukupno 10 karata(5x2) za premijeru pozorišne predstave “Uloga moje porodice u svetskoj revoluciji” 1.jula u 21 čas na Kalemegdanu (Plato kod Pobednika) i ukupno 10 karata(5x2) za pozorišnu predstavu “Pitam se, pitam, koliko sam bitan” 2.jula u 18 časova na Kalemegdanu (Mala scena).

NAČIN I POSTUPAK DODELE NAGRADA I NJIHOVO PREUZIMANJE:

Član 8.

Na stranici https://www.facebook.com/FondacijaDivac/ nadgledaće se postavljene komentari. Pri dodeli nagrada, uzeće se u obzir finalna lista komentara koji ispunjavaju uslove postavljene ovim pravilnikom. Uvredljivi komentari i komentari koji ne odgovaraju pravilima stranice biće obrisani i neće biti uzeti u obzir. Imena dobitnika biće objavljena na stranici https://www.facebook.com/FondacijaDivac/ .

Član 9.

Organizator će kontaktirati dobitnike nagrada putem kontakt podataka o učesniku koji su dostupni - tagovanjem i obaveštavanjem u inbox Facebook ili Instagram profila. Nakon toga će objavljiviti najuspešnije na stranici https://www.facebook.com/FondacijaDivac/.

Prilikom preuzimanja nagrade učesnici su obavezni da Organizatoru obezbede sve podatke koji su u svrhu preuzimanja i dodeljivanja nagrade neophodni. Ukoliko nagrađeni učesnik ne obezbedi neophodne podatke, Organizator nije u obavezi da učesniku dodeli predmetnu nagradu. U tom slučaju bira se sledeći učesnik prema kriterijumima propisanim ovim Pravilnikom.

Član 10.

Učesnici koji učestvuju na nagradnom konkursu nemaju pravo da od Organizatora zahtevaju drugačije nagrade ili nagrade u većim količinama od onih koje su navedene u ovim Pravilima. Nagrada koja se dodeli se ne može zameniti za novac, niti neku drugu materijalnu nagradu.

Član 11.

Sva komunikacija sa učesnicima se odvija preko posebnih Facebook i Instagram poruka, a ukoliko su Organizatoru poznati i drugi podaci - putem emaila, mobilnog ili fiksnog telefona.

Učešće u konkursu ne donosi organizatoru nikakvu materijalnu korist i ni na koji način ne obavezuju na kupovinu bilo kog proizvoda koji se reklamira od strane organizatora.

SAGLASNOST ZA UČEŠĆE U TAKMIČENJU I OBAVEŠTENJE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI

Član 12.

OBAVEŠTENЈE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI UČESNIKA

Organizator konkursa, koja ima svojstvo Rukovaoca u smislu definicije iz c lana 2 stav 1 tac ka 8) Zakona o zas titi podataka o lic nosti (,,Sluz beni glasnikʻʻ, broj 87/2018, u daljem tekstu ZZPL), strogo pos tuje vaz eće zakonodavstvo i osigurava da se podaci o ličnosti sakupljaju i obrađuju u određene svrhe, poštuje princip minimizacije podataka i osigurava da se lični podaci čuvaju samo u vremenskom periodu potrebnom za postizanje svrhe za koju su prikupljeni, poštujući to da se podaci o ličnosti obrađuju isključivo u legitimne svrhe, da su precizni i aktuelni, da se obrađuju u skladu sa odgovarajućim pravnim osnovom, te da su zaštićeni od bilo kakvog neovlašćenog ili nelegalnog pristupa od strane internih ili eksternih lica.

Imajući to u vidu, Organizator ovim putem obaveštava Učesnike konkursa o svim bitnim aspektima prikupljanja i obrade njihovih podataka o ličnosti.

1. Koje podatke o ličnosti prikuplja Organizator kao Rukovalac?

Organizator prikuplja lične podatke direktno od Učesnika, i to samo u meri koja je neophodna za ostvarivanje konkretne svrhe.

Podaci koje Organizator prikuplja od Učesnika (u daljem tekstu: Lica čiji se podaci obrađuju) su:

Ø lme i prezime;

Ø dati komentari

Ø Ostale podatke o ličnosti koje Učesnik sam obelodani ( tonski zapis glas, videi zapis, fotografija...)

Podaci koje Organizator prikuplja od Učesnika dobitnika nagrada su:

Ø Ime i prezime;

Ø Broj telefona;

Ø E-mail

Ø Grad ili mesto (iz kog Učesnik dolazi);

Ø Ostale podatke o ličnosti koje Učesnik sam obelodani ( tonski zapis glas, fotografija...)

  1. Kako se prikupljaju podaci o ličnosti?

Podatke o ličnosti Organizator prikuplja direktno od lica na koje se ti podaci odnose i to putem društvenih mreža Facebook i/ili Instagram kojoj pristupa lice na koje se podaci odnose kako bi se prijavilo za učešće u nagradnom konkursu, putem postavljanja komentara uz haštag #filantropija na objavu o konkursu, a radi osvajanja nagrade.

  1. Šta je pravni osnov prikupljanja?

Organizator prikupljanje podataka o ličnosti vrši na osnovu informisanog pristanka Učesnika, u smislu člana 15 ZZPL. Što znači da to lice prijavom za učešće na nagradnom konkursu putem društvenih mreža facebook i instagram, nedvosmisleno potvrđuje da je upoznato sa svim bitnim aspektima obrade podataka o ličnosti, te da prihvata tu obradu.

Prijavom za učešće na konkursu, Učesnik je saglasan da se, ako postane dobitnik nagrade, njegovo ime i prezime, kao i fotografija mogu od strane organizatora i partnera objaviti i koristiti bez naknade u štampanom, elektronskom, zvučnom i video materijalu, isključivo za potrebe promocije konkursa, odnosno Organizatora.

Učesnici daju saglasnost Organizatoru da objavi ime, prezime, fotografiju i grad nagrađenih učesnika Konkursa.

Učesnik, kao lice na koje se podaci odnose, može u svakom trenutku svoj pristanak (saglasnost) povući, što sa sobom povlači i brisanje ili anonimiziranje prikupljenih podataka, s tim da povlačenje pristanka ne utiče na obradu podataka o ličnosti koja je izvršena pre opoziva (član 15. stav 3 ZZPL).

  1. Koja je svrha obrade podataka o ličnosti?

Organizator podatke o ličnosti prikuplja i obrađuje radi:

Ø kreiranje baze Učesnika nagradnog konkursa “Dobra dela” radi njihovog učešća u ovom konkursu;

Ø obaveštavanja i dodele nagrada Učesnicima koji su osvojili nagrade na konkursu

Ø promocije konkursa i programa Organizatora, kao i promocja dobročinstva

  1. Kako se čuvaju podaci o ličnosti i koje mere zaštite se primenjuju?

Podatke o ličnosti Organizatorpohranjuje i čuva u svojim internim elektronskimevidencijama (bazama podataka) u odnosu na koje primenjuje sve neophodne organizacione, tehničke i kadrovske mere zaštite u skladu sa zahtevima važećeg ZZPL, uključujući i:

Ø kontrolu fizičkog pristupa sistemu gde su pohranjeni Lični podaci;

Ø kontrolu pristupa podacima;

Ø kontrolu prenosa podataka;

Ø kontrolu unosa podataka;

Ø kontrolu dostupnosti podataka;

Ø ostale mere informacione bezbednosti koje su neophodne za zaštitu podataka o ličnosti.

7. Koja prava imaju lice čiji se podaci obrađuju?

U odnosu na podatke o ličnosti, lice čiji su podaci prikupljeni ima sledeća prava:

Ø pravo da od Organizatora zatraži pristup podacima o ličnosti i informacijama koje se tiču obrade (član 26 ZZPL);

Ø pravo da zatraži ispravku netačno unetih podataka i dopunu tih podataka (član 29 ZZPL);

Ø pravo da zatraži brisanje podataka (član 30 ZZPL);

Ø pravo na ograničenje obrade (član 31 ZZPL);

Ø pravo na prenosivost podataka (član 36 ZZPL)

Ø pravo da se na njega ili nju ne primenjuje odluka doneta isključivo na osnovu automatizovane obrade, uključujući i profilisanje (član 38 ZZPL);

Ø pravo da bude obavešten o povredi podataka o ličnosti, ako ta povreda podataka o ličnosti može da proizvede visok rizik po prava i slobode fizičkih lica (član 53 ZZPL);

Ø pravo podnošenja pritužbe Povereniku za pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (član 82 ZZPL);

Ø pravo na sudsku zaštitu ako smatra da su mu/joj povređena prava iz ZZPL (član 84 ZZPL);

Ø druga prava garantovana važećim ZZPL.

Organizator će u odnosu na ostvarivanje njegovih/njenih prava pružiti licu čiji su podaci prikupljeni svu neophodnu pomoć, a sve u skladu sa uslovima i na način propisan važećim ZZPL.

8. Ko pored Rukovaoca može imati pristup podacima?

Organizator lične podatke može dostavljati i trećim licima, od kojih su neki obrađivači, a neki primaoci podataka. Organizator se obavezuju da niko sem ovlašćenih lica kod Organizatora i ovlašćenih lica kod partnera - obrađivača neće imati pristup podacima dobijenim iz kontakt forme.

Organizator u svakom slučaju ostaje odgovoran za primenu odgovarajućih mera zaštite.

Izuzetno, podaci o ličnosti se mogu dostavljati i nadležnim državnim organima, ukoliko je to zakonska obaveza Organizatora, i to samo u meri u kojoj je to neophodno za ostvarivanje konkretne zakonske obaveze.

Imena pobednika mogu biti objavljena i na Sajtu ili zvaničnim prezentacijama Organizatora na društvenim mrežama neposredno nakon ili najkasnije dan po završetku učešća na konkursu kada je nagrada osvojena.

9. U kom roku se čuvaju podaci o ličnosti

  • Baza podataka potencijalnih Učesnika na konkursu čuva se do 30 dana od dana okončanja takmičenja, nakon čega se podaci brišu ili anonimiziraju;
  • Podaci o dobitnicima nagrada čuvaju se u roku od godinu dana od dana uručivanja nagrada;
  • Ako lice čije se podaci obrađuju povuče svoj pristanak na obradu podataka u toku trajanja konkursa podaci se brišu ili anonimiziraju u roku od 5 dana od dana povlačenja informisanog pristanka, s tim da povlačenje pristanka ne utiče na obradu podataka o ličnosti koja je izvršena pre opoziva (član 15. stav 3 ZZPL).

10. Način na koji se mogu dobiti dodatna obaveštenja o obradi podataka

Lice čiji se podaci obrađuju, u vezi sa svim pitanjima koja se odnose na obradu Ličnih podataka, uključujući i način ostvarivanja prava i uvid u dokumente kojima se bliže reguliše način obrade podataka , se može obratiti Organizatoru putem e-mejl adrese: [email protected].

Prijavom za učešće na konkursu putem objave komentara na objavu o konkursu uz obavezan haštag #filantropija.  Učesnik nedvosmisleno potvrđuje da je upoznato sa svim bitnim aspektima obrade podataka o ličnosti, te da prihvata tu obradu.

Prijavom za učešće na konkursu Učesnik potvrđuje da je pročitao PRAVILA NAGRADNOG KONKURSA, da se sa istim saglasio, , kao i da ispunjava sve uslove propisane ovim Pravilima za učešće.

SPOROVI:

Član 13.

U slučaju spora između Organizatora i učesnika konkursa nadležan je Osnovni sud u Novom Sadu.

PREKID KONKURSA:

Član 14.

Nagradni konkurs se može prekinuti jedino u slučaju više sile o čemu će učesnici odmah biti informisani na stranicama društvene mreže https://www.facebook.com/FondacijaDivac/. Pravila nagradnog konkursa biće objavljena na stranici https://www.facebook.com/FondacijaDivac.

U Beogradu, 25.6.2021.

 

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti