A - POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

 

PREDMET: POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA ANALIZU JAVNOG MNJENJA O IZBEGLICAMA, KAO I PROMENE KOJE SE REFLEKTUJU NA JAVNO MNJENJE TOKOM TRAJANJA PROJEKTA

PROJEKAT: “PODRŠKA LOKALNIM ZAJEDNICAMA U ODGOVORU NA IZBEGLIČKU KRIZU” -

                     “Support for local response to refugee crises project”

Period trajanja projekta: 01. mart 2016. - 31. avgust 2016. godine

Ref. Broj: DIVAC - AJM / 01

 

UVOD:

Fondacija Ana i Vlade Divac uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj - USAID sprovodiProjekat “Podrška lokalnim zajednicama u odgovoru na izbegličku krizu” koji  ima za cilj osnaživanje kapaciteta lokalnih samouprava, volonterskih organizacija i civilnog sektora u pogledu reagovanja na izbegličku krizu, kroz aktivnosti, koje će kao krajnji rezultat imati ojačane resurse, kao i razvijen međusobni sistem komunikacije u kriznim situacijama. Velika komponenta ovog projekta je kampanja za podizanje svesti stanovništva o izbeglicama, koja će biti konkretno usmerena ka rastu empatije i širenju ljudskih vrednosti.Projekat će trajati osamnaest meseci i obuhvatiće 8 od predloženih 9 opština širom Srbije: Beograd, Šid, Lajkovac, Loznica, Sjenica, Tutin, Dimitrovgrad, Preševo, Subotica.

 

U cilju boljeg razumevanja trenutnih stavova javnog mnjenja na nacionalnom nivou i ciljanog lokalnog stanovništva  prema  izbeglicama u Srbiji, potrebno je sprovesti  istraživanje 3 puta u toku trajanja projekta: u aprilu 2016., u decembru 2016. , kao i u avgustu 2017 godine.

 

Kvantitativno  istraživanje javnog mnjenja o izbeglicama u predviđenim opštinama,  urađeno prema predloženoj dinamici u tri faze,  pomoći ce Fondaciji  da adekvatno  kreira  i usmeri medijsku kampanju, kao i  da utvrdi da li je projekat postigao željeni rezultat u podizanju svesti  i empatije i promeni stavova lokalnog stanovništva  prema izbeglicama u Srbiji.

Potrebno je dati ponudu za 3 kvantitativna istraživanja javnog mnjenja sprovedena i odobrena.

 

Ponude  se dostavljaju od 9 do 16h u zatvorenoj koverti  (sa pečatom na spojevima,  naznačenim brojem zahteva i sa naznakom *Prijava na javni poziv - NE OTVARATI*)  najkasnije do četvrtka  28.04.2016.godine do 10h, a na sledeće načine:  lično ili poštom na adresu:

              Fondacija “Ana i Vlade Divac”

                        Ilije Garašanina 53a/7

                           11000 Beograd

Uputstvo za ponuđače za popunjavanje ponuda se nalazi u prilogu ovog poziva.

 

                                                                                                       Fondacija Ana i Vlade Divac

                                                                                                           __________________

                                                                                                                 Miloš Živković

 

 

Poziv za dostavljanje ponude - tenderski dosije

         Poziv za dostavljanjeponude sadrži sledeće priloge, koji treba preuzeti (i popuniti)  sa sajta Fondacije:

 

  A  - Priložen Poziv za dostavljanje ponuda(Prilog A)

  B -  Ponuda - Specifikacija usluga (Prilog B)

  C -  Izjava ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke (Prilog C)

  D -  Opšti podaci o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača (prilog D)

  E -  Izjavu ponuđača / rekapitulacija ponude  (Prilog E)

 

 

 

UPUTSTVO ZA PONUĐAČE ZA POPUNJAVANJE PONUDE

1.     Predmet ponude

Potrebno je dati ponudu za 3 kvantitativna istraživanja javnog mnjenja (sprovedena i odobrena).

U dostavljenoj ponudi  treba posebno naglasiti sledeće:

-       Metodologija istraživanja (predlog uzorka, istraživanje putem telefonske ankete, istraživanje putem terenskog uzorka, analiza podataka)

-       Rokovi za završetak istraživanja

-       Cena istraživanja po fazama

 

2.     Valuta

Cene u ponudi moraju biti u USD ili RSD , bez  PDV  i  sa  PDV-om.

 

3.     Teritorija

Ponuđač  je  u obavezi da uslugu izvrši u sledećim opštinama RS Srbije: Beograd, Šid, Lajkovac, Loznica, Sjenica, Tutin, Dimitrovgrad, Preševo, Subotica.

 

4.     Rokovi izvršenja

Izabrani  najpovoljniji Ponuđač mora poštovati projektnu dinamiku  i  uklopiti  se u  2., 10., 18. mesec  projektne implementacije.

 

5.     Jezik ponude

Ponude, sva korespondencija i dokumentacija u vezi sa tenderom koja je razmenjena između ponuđača i Fondacije mora biti pisana na srpskom jeziku.

 

6.     Dostavljanje ponuda

Ponude  se dostavljaju od 9 do 16h u zatvorenoj koverti  (sa pečatom na spojevima,  naznačenim brojem  zahteva i sa naznakom *Prijava na javni poziv - NE OTVARATI*)  najkasnije do 28.04.2016.godine do 10h, a na sledeće načine:  lično ili poštom na adresu:

                        Fondacija “Ana i Vlade Divac”

                        Ilije Garašanina 53a/7

                        11000 Beograd

Kontakt  osoba za sva dodatna objašnjenja je Miloš Živković, tel. br. 062/79 77 56

Svaka ponuda će biti registrovana u trenutku prijema u obrazac “PRIJEM PONUDA”.

Sve ponude će biti zapečaćene do trenutka otvaranja ponuda.

Ponude koje stignu posle isteka roka ili koje nisu u skladu sa traženim uslovima neće biti uzete u dalje razmatranje.

 

 

7.     Otvaranje ponuda

Ponude će biti otvorene 28.04.2016.godine u11h.

 

Svi ponuđači su pozvani na otvaranje ponuda koje će se održati u prostorijama FONDACIJE.

Sve ponude će biti otvorene samo jednom u prisustvu ponuđača i svedoka.

Predata ponuda mora ostati važeća za period od minimum 90 dana nakon roka za predaju ponuda.

 

Zatvorene, potpisane, overene i zapečaćene koverte moraju pored ponude sadržati i sledeća dokumenta:

 

a)             Izvod iz registra Agencije za Privredne registre, ne starije od 3 meseca

b)             Referenc  listu ranijih projekata sličnih istraživanja

c)             Popunjena  Izjava  ponuđača / rekapitulacija ponude   (Prilog B)

d)             Popunjena  Izjava ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku istraživanja (Prilog C)

e)             Popunjeni opšti podaci o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača (prilog D)

Sve ponude koje ne sadrže sve tražene podatke, gore navedenu  dokumentaciju i koje se ne dostave u predviđenom roku neće se uzeti u proces razmatranja. Neće se uzimati u obzir nikakve ograde u ponudi u odnosu na javni poziv, svaka ograda će imati za posledicu automatsko odbacivanje ponude, bez dalje evaluacije.

Fondacija zadržava pravo da, u cilju dobijanja povoljnijih uslova za nabavku usluga, pre odluke i potpisivanja ugovora pregovara sa svim ponuđačima o dostavljenoj ponudi, pri čemu  nije obavezna da prihvati bilo koju ponudu ili da sklopi bilo kakav ugovor.

FONDACIJA  će, u zavisnosti od konkretnog posla,  kombinovati usluge iz ponude,  pri čemu se zadržava  ista jedinična cena koja je ponuđena u cenovniku.

 

8.             Izbor napovoljnijeg Ponuđača

Komisija, sastavljena  od  predstavnika Fondacije i predstavnika USAID-a, će izvršiti analizu ponuda i doneti odluku o izboru najpovoljnijeg Ponuđača. Odluka će biti dostavljena u pismenoj formi svakoj firmi koja je dostavila ponudu.

 

Osnovni kriterijum Komisije za donošenje odluke biće ekonomski najpovoljnija ponuda.

 

Ekonomski najpovoljnija ponuda podrazumeva balans sledećih kriterijuma po redosledu prioriteta:

1.     Cena  istraživanja po fazama

2.     Kvalitet - kreativnost ponuđenih rešenja u metodologiji istraživanja

3.     Reference sa prethodnih projekata

 

                                                                                                     Fondacija “Ana i Vlade Divac”

                                                   

                                                                                                          ___________________

                                                                                                                Miloš Živković                                                                                                    

 

 

 

 

 

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti