Poziv za dostavljanje ponude za izvođenje radova na rekonstrukciji dve učionice sa ciljem izgradnje mini gimnastičke sale u Osnovnoj školi "Dušan Tomašević Ćirko" u Prijepolju

Kako bismo izabrali najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na rekonstrukciji dve učionice sa ciljem izgradnje mini gimnastičke sale u Osnovnoj školi “Dušan Tomašević Ćirko” u Prijepolju u okviru projekta rekonstrukcije i opremanja osnovnih škola u Srbiji „Jedan u milion“,  potrebno je da nam dostavite ponudu prema dostavljenoj specifikaciji- PRILOG B  i traženu prateću dokumentaciju.

 

Ponude  se dostavljaju od 9 do 16h u zatvorenoj koverti  (sa pečatom na spojevima,  naznačenim brojem zahteva i sa naznakom *Prijava na javni poziv - NE OTVARATI*)  najkasnije do ponedeljka   01.08.2016.godine do 10h, a na sledeće načine:  lično ili poštom na adresu:

                

Fondacija “Ana i Vlade Divac”

Ilije Garašanina 53a/7

11000 Beograd

Uputstvo za ponuđače za popunjavanje ponuda se nalazi u prilogu ovog poziva.

 

Poziv za dostavljanje ponude - tenderski dosije

         Poziv za dostavljanjeponude sadrži sledeće priloge, koji treba preuzeti sa sajta Fondacije:

  A  - Priložen Poziv za dostavljanje ponuda(Prilog A)

  B -  Specifikacija potrebnih radova (Prilog B)

  C -  Izjava ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke (Prilog C)

  D -  Opšti podaci o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača (prilog D)

  E -  Izjavu ponuđača / rekapitulacija ponude  (Prilog E)

  F -  Opis radova i opšte uslove

 

UPUTSTVO ZA PONUĐAČE ZA POPUNJAVANJE PONUDE

1.     Predmet ponude

Naziv  i  opis traženih radova  sa potrebnim količinama se nalaze u priloženoj specifikaciji - Prilog  B

2.     Valuta

Cene u ponudi moraju biti u dinarima  sa izraženim PDV-om.

Uplata celokupnog iznosa najpovoljnijem ponuđaču biće izvršena po  završetku radova I dostavljanju okočane situacije na ardesu Fondacije ili lično.  

3.     Mesto isporuke

Ponuđač  je  u obavezi da izvrši radove na rekonstrukciji dve učionice sa ciljem izgradnje mini gimnastičke sale u Osnovnoj školi “Dušan Tomašević Ćirko” u Prijepolju. Tačna adresa škole će biti data u ugovoru.

4.     Rokovi isporuke

Adaptacjia objekta mora biti završena u roku od 40 dana od dana potpisivanja ugovora sa najpovoljnijim ponuđačem.

5.     Jezik ponude

Ponude, sva korespondencija i dokumentacija u vezi sa tenderom koja je razmenjena između ponuđača i Fondacije mora biti pisana na srpskom jeziku.

6.     Dostavljanje ponuda

Ponude  se dostavljaju od 9 do 16h u zatvorenoj koverti  (sa pečatom na spojevima,  naznačenim brojem  zahteva i sa naznakom *Prijava na javni poziv - NE OTVARATI*)  najkasnije do ponedeljka  01.08.2016.godine do 10h, a na sledeće načine:  lično ili poštom na adresu:

                        Fondacija “Ana i Vlade Divac”

                        Ilije Garašanina 53a/7

                        11000 Beograd

Kontakt  osoba za sva dodatna objašnjenja  je g-din Vladimir Tomašević, tel. 060/024-05-93

Svaka ponuda će biti registrovana u trenutku prijema u obrazac “PRIJEM PONUDA”.

Sve ponude će biti zapečaćene do trenutka otvaranja ponuda.

Ponude koje stignu posle isteka roka ili koje nisu u skladu sa traženim uslovima neće biti uzete u dalje razmatranje.

7.             Otvaranje ponuda

Ponude će biti otvorene 01.08.2016.god. u 11h.

Svi ponuđači su pozvani na otvaranje ponuda koje će se održati u prostorijama FONDACIJE.

Sve ponude će biti otvorene samo jednom u prisustvu ponuđača i svedoka.

Predata ponuda mora ostati važeća za period od minimum 30 dana nakon roka za predaju ponuda.

Zatvorene, potpisane, pečatirane i zapečaćene koverte moraju pored ponude sadržati i sledeća dokumenta:

 

a)             Popunjen i overen obrazac specifikacije potrebnih artikala - Prilog B

b)             Izvod iz registra Agencije za Privredne registre, ne starije od 3 meseca

c)             Potvrdu o trenutnom stanju na računu (izvod iz banke) ne stariji od 15 dana

d)             Popunjena  Izjava ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke (Prilog C)

e)             Popunjeni opšti podaci o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača (prilog D)

f)              Popunjena  Izjava  ponuđača / rekapitulacija ponude   (Prilog E)

g)             Referenc lista prethodnih poslova

h)             Tendersku garanicu (2%)  ili menicu

 

Fondacija zadržava pravo da, u cilju dobijanja povoljnijih uslova za nabavku, pre potpisivanja ugovora pregovara sa svim ponuđačima o dostavljenoj ponudi, pri čemu  nije obavezna da prihvati bilo koju ponudu ili da sklopi bilo kakav ugovor.

FONDACIJA  može zahtevati od odabrane firme da modifikuje količinu radova u okviru specifikacije - dokument B , pri čemu se zadržava  ista jedinična cena koja je ponuđena.

Analiza ponuda će biti izvršena pojedinačno za svaku grupu, uzimajući u obzir samo ponude koje zadovoljavaju gore navedene uslove. Sve pozicije u okviru iste grupe moraju biti ponuđene.

Ugovor će biti potpisan sa ponuđačem koji bude dao ekonomski najpovoljniju ponudu za kompletnu grupu.

Sve ponude koje ne sadrže sve tražene podatke i dokumentaciju i koje se ne dostave u predviđenom roku neće se uzeti u proces razmatranja.

Neće se uzimati u obzir nikakve ograde u ponudi u odnosu na javni poziv, svaka ograda će imati za posledicu automatsko odbacivanje ponude, bez dalje evaluacije.

                                           

 

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti