A - POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE

 

Referentni broj objavljivanja: DPF - 01/1

PREDMET: POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE ZA KUPOVINU OPREME ZA PČELARSTVO, KOŠNICA, ROJEVA...

                                                                                                         

Fondacija “Ana i Vlade Divac”, u partnerstvu sa opštinama Knjaževac, Ljubovija i  Vladičin Han, a uz finansijsku podršku dugogodišnjih donatora objavljuje Javni poziv za nabavku opreme za pčelarstvo, košnica, rojeva.. u svrhu realizacije  Projekta “Divac poljoprivredni fondovi”.

Cilj Projekta je da osnaži porodice koje se bave poljoprivredom u Srbiji i da im omogući ekonomsko jačanje kroz dodelu opreme za razvoj pčelarstva, čime će se omogućiti opstanak ovih porodica u njihovom mestu i osigurati njihova budućnost.

 

Kako bismo izabrali najpovoljnije ponuđače za nabavku opreme za pčelarstvo potrebno je da nam dostavite ponudu po dostavljenom spisku artikala i traženu prateću dokumentaciju.

 

Ponude  se dostavljaju od 9 do 17h u zatvorenoj koverti  (sa pečatom na spojevima,  naznačenim brojem zahteva i sa naznakom *Prijava na javni poziv - NE OTVARATI*)  najkasnije do  utorka  19.07.2016.godine do 10h, a na sledeće načine:  lično ili poštom na adresu:

                     

              Fondacija “Ana i Vlade Divac”

                        Ilije Garašanina 53a/7

                           11000 Beograd

 

Uputstvo za ponuđače za popunjavanje ponuda se nalazi u prilogu ovog poziva.

 

                                                                                                    Fondacija “Ana i Vlade Divac”

 

                                                                                                        ___________________

                                                                                                              Nada Obradović

Poziv za dostavljanje ponude - tenderski dosije

         Poziv za dostavljanjeponude sadrži sledeće priloge, koji treba preuzeti sa sajta Fondacije:

 

  A  - Priložen Poziv za dostavljanje ponuda

  B -  Specifikacija potrebnih artikala-robe (Prilog B)

  C -  Izjava ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke (Prilog C)

  D -  Opšti podaci o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača (prilog D)

  E -  Izjavu ponuđača / rekapitulacija ponude  (Prilog E)

 

UPUTSTVO ZA PONUĐAČE ZA POPUNJAVANJE PONUDE

1.             Predmet ponude

Naziv  i  opis traženih artikala-robe sa potrebnim količinama se nalaze u priloženoj specifikaciji - Prilog  B

Specifikacija potrebnih artikala-robese sastoji od 4 grupe, pri čemu svaka grupa ima podgrupe i to:

 

GRUPA 1,  Paketni rojevi pčela

                   Podgrupa 1/1:  za 15 korisnika iz opštine Knjaževac

                   Podgrupa 1/2:  za  jednog  korisnika iz opštine Ljubovija

GRUPA 2,  Opština Knjaževac

                   Podgrupa 2/1: Košnice, delovi košnica, oprema za košnice

                   Podgrupa 2/2: Vrcaljke za centrifugiranje meda

                   Podgrupa 2/3: Zaštitna oprema za pčelare

                   Podgrupa 2/4: Satne osnove

GRUPA 3,  Opština Ljubovija

                   Podgrupa 3/1: Košnice, delovi košnica, oprema za košnice

                   Podgrupa 3/2: Vrcaljke za centrifugiranje meda

                   Podgrupa 3/3: Oprema za vrcanje i pakovanje meda

                   Podgrupa 3/4: Pčelarski alat i pribor

                   Podgrupa 3/5: Zaštitna oprema za pčelare, lekovi

                   Podgrupa 3/6: Satne osnove, oprema

GRUPA 4,  Opština Vladičin Han

                   Podgrupa 4/1: Košnice

                   Podgrupa 4/2: Vrcaljke za centrifugiranje meda

                   Podgrupa 4/3: Oprema za vrcanje meda

                   Podgrupa 4/4: Oprema za proizvodnju hrane za pčele

 

2.             Valuta

Cene u ponudi moraju biti u dinarima sa izraženim PDV-om.

Avansno plaćanje nije dozvoljeno.

3.             Mesto isporuke

Ponuđači su u obavezi da robu isporuče na adrese korisnika u opštinama  Knjaževac, Ljubovija I Vladičin Han

4.             Rokovi isporuke

Isporuka ukupnih količina rojeva i košnica mora biti završena 20dana nakon potpisivanja ugovora sa najpovoljnijim dobavljačem.

5.             Jezik ponude

Ponude, sva korespondencija i dokumentacija u vezi sa tenderom koja je razmenjena između ponuđača i Fondacije mora biti pisana na srpskom jeziku.

6.             Dostavljanje ponuda

Ponude  se dostavljaju od 9 do 17h u zatvorenoj koverti  (sa pečatom na spojevima,  naznačenim brojem  zahteva i sa naznakom *Prijava na javni poziv - NE OTVARATI*)  najkasnije do utorka  19.07.2016.godine do 10h, a na sledeće načine:  lično ili poštom na adresu:

                    

                Fondacija “Ana i Vlade Divac”

            Ilije Garašanina 53a/7, 11000 Beograd

                       

Kontakt  osoba za sva dodatna objašnjenja  je g-đa Nada Obradović, tel. 062 / 77 88 73 i g-din Veljko Perović, tel.  

062 / 77 87 85.

Svaka ponuda će biti registrovana u trenutku prijema u obrazac “PRIJEM PONUDA”.

Sve ponude će biti zapečaćene do trenutka otvaranja ponuda.

Ponude koje stignu posle isteka roka ili koje nisu u skladu sa traženim uslovima neće biti uzete u dalje razmatranje.

 

7.             Otvaranje ponuda

Ponude će biti otvorene 19.07.2016.god. u 11h.

Svi ponuđači su pozvani na otvaranje ponuda koje će se održati u prostorijama FONDACIJE.

Sve ponude će biti otvorene samo jednom u prisustvu ponuđača i svedoka.

Predata ponuda mora ostati važeća za period od minimum 30 dana nakon roka za predaju ponuda.

 

8.            Ostale važne informacije 

 

Zatvorene, potpisane, pečatirane i zapečaćene koverte moraju pored ponude sadržati i sledeća dokumenta:

a)             Popunjen i overen obrazac specifikacije potrebnih artikala - Prilog B

b)             Izvod iz registra Agencije za Privredne registre, ne starije od 3 meseca

c)             Referenc  listu ranijih projekata sličnih predmetu nabavke

d)             Popunjena  Izjava ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke (Prilog C)

e)             Popunjeni opšti podaci o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača (prilog D)

f)              Popunjena  Izjava  ponuđača / rekapitulacija ponude   (Prilog E)

 

Fondacija zadržava pravo da, u cilju dobijanja povoljnijih uslova za nabavku, pre potpisivanja ugovora pregovara sa svim ponuđačima o dostavljenoj ponudi, pri čemu  nije obavezna da prihvati bilo koju ponudu ili da sklopi bilo kakav ugovor.

Neće se uzimati u obzir nikakve ograde u ponudi u odnosu na javni poziv, svaka ograda će imati za posledicu automatsko odbacivanje ponude, bez dalje evaluacije.

FONDACIJA  može zahtevati od odabrane firme da modifikuje količinu artikala +/- 20% u okviru specifikacije

- dokument B, pri čemu se zadržava  ista jedinična cena koja je ponuđena.

Analiza ponuda će biti izvršena pojedinačno za svaki artikal, uzimajući u obzir samo ponude koje zadovoljavaju gore navedene uslove.

 

Ugovori mogu biti potpisani za svaku grupu/podgrupu  posebno, odn. za više grupa/podgrupa  za koje je ponuđač dao ekonomski najpovoljniju ponudu.

 

Ekonomski najpovoljnija ponuda podrazumeva balans sledećih kriterijuma po redosledu prioriteta:

1.     Cena

2.     Odgovarajući kvalitet

3.     Spremnost dobavljača da isporuči tražene količine robe u što kraćem roku

 

Sve ponude koje ne sadrže sve tražene podatke i dokumentaciju i koje se ne dostave u predviđenom roku neće se uzeti u proces razmatranja. Neće se uzimati u obzir nikakve ograde u ponudi u odnosu na javni poziv, svaka ograda će imati za posledicu automatsko odbacivanje ponude, bez dalje evaluacije.