A - POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE

 

 

 

PREDMET: POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE ZA NABAVKU I MONTAŽU    NAMEŠTAJA I BELE TEHNIKE U CENTRU ZA AZIL U KRNJAČI, BEOGRAD

 

 

 

Kako bismo izabrali najpovoljnije ponuđače za nabavku i  montažu nameštaja i bele tehnike u centru za azil u Krnjači, Beograd, potrebno je da nam dostavite ponudu prema dostavljenoj specifikaciji - PRILOG B  i traženu prateću dokumentaciju.

 

Ponude  dostaviti u zatvorenoj koverti  (sa pečatom na spojevima,  naznačenim brojem zahteva i sa naznakom *Prijava na javni poziv - NE OTVARATI*) u ponedeljak 18.07.2016.godine u periodu od 9 do 11h, a na sledeće načine, lično ili poštom (s’tim da pošiljka stigne na adresu naručioca najkasnije do 18.07.2016 u 11h)   na adresu:

 

Fondacija “Ana i Vlade Divac”

Ilije Garašanina 53a/7

11000 Beograd

 

Uputstvo za ponuđače za popunjavanje ponuda se nalazi u prilogu ovog poziva.

 

 

 

 

                                                                  Fondacija “Ana i Vlade Divac”

                                                                                    Emergency Relief Project Coordinator 

 

                                                                                                                                                                                                                                  ______________________________

                                                                                                                   Marija Tomić

 

 

Poziv za dostavljanje ponude - tenderski dosije

 

         Poziv za dostavljanjeponude sadrži sledeće priloge, koji treba preuzeti sa sajta Fondacije:

 

  A  - Priložen Poziv za dostavljanje ponuda(Prilog A)

  B -  Specifikacija potrebnih artikala-robe(Prilog B)

  C -  Izjava ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke (Prilog C)

  D -  Opšti podaci o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača (prilog D)

  E -  Izjavu ponuđača / rekapitulacija ponude  (Prilog E)

 

UPUTSTVO ZA PONUĐAČE ZA POPUNJAVANJE PONUDE

1.     Predmet ponude

Naziv  i  opis tražene robesa potrebnim količinama se nalaze u priloženoj specifikaciji - Prilog  B

 

2.     Valuta

Cene u ponudi moraju biti u dinarima sa izraženim PDV-om.

Uplata celokupnog iznosa najpovoljnijem ponuđaču biće izvršena po isporuci robe i dostavljanju potpisane otpremnice i originalne fakture na adresu Fondacije. 

 

3.     Mesto isporuke

Ponuđačje  u obavezi da izvrši  nabavku i montažu nameštaja i bele tehnike u centru za azil u Krnjači, Beograd. Tačna adresaCentra za azil će biti data u ugovoru.

 

4.     Rokovi isporuke

Nabavka i montaža mora biti završena u roku od 40 dana od dana potpisivanja ugovora sa najpovoljnijim ponuđačem. Dinamika nabavke i montaže izvršavaće se sukcesivno a detaljna dinamika ćebiti definisana u dogovoru sa Fondacijom na dan potpisivanja ugovora.

 

5.     Jezik ponude

Ponude, sva korespondencija i dokumentacija u vezi sa tenderom koja je razmenjena između ponuđača i Fondacije mora biti pisanoj formi na srpskom jeziku.

 

6.     Dostavljanje ponuda

Ponude  dostaviti u zatvorenoj koverti  (sa pečatom na spojevima,  naznačenim brojem zahteva i sa naznakom *Prijava na javni poziv - NE OTVARATI*) u ponedeljak 18.07.2016.godine u periodu od 9 do 11h, a na sledeće načine, lično ili poštom (s’tim da pošiljka stigne na adresu naručioca najkasnije do 18.07.2016 u 11h)   na adresu:

                        Fondacija “Ana i Vlade Divac”

                        Ilije Garašanina 53a/7

                        11000 Beograd

Kontakt  osoba za sva dodatna objašnjenja  je g-din Vladimir Tomašević, tel. 060 / 024-05-93

Svaka ponuda će biti registrovana u trenutku prijema u obrazac “PRIJEM PONUDA”.

Sve ponude će biti zapečaćene do trenutka otvaranja ponuda.

Ponude koje stignu posle isteka roka ili koje nisu u skladu sa traženim uslovima neće biti uzete u dalje razmatranje.

 

 

 

 

7.             Otvaranje ponuda

Ponude će biti otvorene 18.07.2016.god. u 12h.

Svi ponuđači su pozvani na otvaranje ponuda koje će se održati u prostorijama FONDACIJE.

Sve ponude će biti otvorene samo jednom u prisustvu ponuđača i svedoka.

Predata ponuda mora ostati važeća za period od minimum90 dana nakon roka za predaju ponuda.

 

 

 

Zatvorene, potpisane, pečatirane i zapečaćene koverte moraju pored ponude sadržati i sledeća dokumenta:

 

a)             Popunjen i overen obrazac specifikacije potrebnih artikala - Prilog B

b)             Izvod iz registra Agencije za Privredne registre, ne starije od 3 meseca

c)             Potvrdu o trenutnom stanju na računu (izvod iz banke) ne stariji od 15 dana

d)             Popunjena  Izjava ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke (Prilog C)

e)             Popunjeni opšti podaci o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača (prilog D)

f)              Popunjena  Izjava  ponuđača / rekapitulacija ponude   (Prilog E)

 

Fondacija zadržava pravo da, u cilju dobijanja povoljnijih uslova za nabavku, pre potpisivanja ugovora pregovara sa svim ponuđačima o dostavljenoj ponudi, pri čemu  nije obavezna da prihvati bilo koju ponudu ili da sklopi bilo kakav ugovor.

 

Ugovor će biti potpisan sa ponuđačem koji bude dao ekonomski najpovoljniju ponudu.

Sve ponude koje ne sadrže sve tražene podatke i dokumentaciju i koje se ne dostave u predviđenom roku neće se uzeti u proces razmatranja.

 

Neće se uzimati u obzir nikakve ograde u ponudi u odnosu na javni poziv, svaka ograda će imati za posledicu automatsko odbacivanje ponude, bez dalje evaluacije.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   Fondacija “Ana i Vlade Divac”

                                                                                      Emergency Relief Project Coordinator 

 

                                                                                                                                                                                                                                      ______________________________

                                                                                                                       Marija Tomić

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti