Kako bismo izabrali najpovoljnije ponuđače za izvođenje radova na adaptaciji toaleta u Osnovnoj školi “Učitelj Tasa” u Nišu, potrebno je da nam dostavite ponudu prema dostavljenoj specifikaciji - PRILOG B  i traženu prateću dokumentaciju.

Ponude  se dostavljaju od 9 do 16h u zatvorenoj koverti  (sa pečatom na spojevima,  naznačenim brojem zahteva i sa naznakom *Prijava na javni poziv - NE OTVARATI*)  najkasnije do utorka 05.07.2016.godine do 10h, a na sledeće načine:  lično ili poštom na adresu:

 

                Fondacija “Ana i Vlade Divac”

                        Ilije Garašanina 53a/7

                           11000 Beograd

Uputstvo za ponuđače za popunjavanje ponuda se nalazi u prilogu ovog poziva.

 

Poziv za dostavljanje ponude - tenderski dosije

 Poziv za dostavljanjeponude sadrži sledeće priloge, koji treba preuzeti sa sajta Fondacije:

A  - Priložen Poziv za dostavljanje ponuda(Prilog A)

B -  Specifikacija potrebnih artikala-robe (Prilog B)

C -  Izjava ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke (Prilog C)

D -  Opšti podaci o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača (prilog D)

E -  Izjavu ponuđača / rekapitulacija ponude  (Prilog E)

 

UPUTSTVO ZA PONUĐAČE ZA POPUNJAVANJE PONUDE

1.     Predmet ponude

Naziv  i  opis traženih radova  sa potrebnim količinama se nalaze u priloženoj specifikaciji - Prilog  B

2.     Valuta

Cene u ponudi moraju biti u dinarima  sa izraženim PDV-om.

Uplata celokupnog iznosa najpovoljnijem ponuđaču biće izvršena po isporuci robe i dostavljanju potpisane otpremnice i originalne fakture na adresu Fondacije. 

3.     Mesto isporuke

Ponuđač  je  u obavezi da izvrši radove na adaptaciji toaleta u Osnovnoj školi “Učitelj Tasa” u Nišu. Tačna adresa zdravstvene ustanove će biti data u ugovoru.

4.     Rokovi isporuke

Adaptacjia objekta mora biti završena u roku od 50 dana od dana potpisivanja ugovora sa najpovoljnijim ponuđačem.

5.     Jezik ponude

Ponude, sva korespondencija i dokumentacija u vezi sa tenderom koja je razmenjena između ponuđača i Fondacije mora biti pisana na srpskom jeziku.

6.     Dostavljanje ponuda

Ponude  se dostavljaju od 9 do 16h u zatvorenoj koverti  (sa pečatom na spojevima,  naznačenim brojem  zahteva i sa naznakom *Prijava na javni poziv - NE OTVARATI*)  najkasnije do utorka  05.07.2016.godine do 10h, a na sledeće načine:  lično ili poštom na adresu:

                        Fondacija “Ana i Vlade Divac”

                        Ilije Garašanina 53a/7

                        11000 Beograd

Kontakt  osoba za sva dodatna objašnjenja  je g-din Vladimir Tomašević, tel. 060/024-05-93

Svaka ponuda će biti registrovana u trenutku prijema u obrazac “PRIJEM PONUDA”.

Sve ponude će biti zapečaćene do trenutka otvaranja ponuda.

Ponude koje stignu posle isteka roka ili koje nisu u skladu sa traženim uslovima neće biti uzete u dalje razmatranje.

7.             Otvaranje ponuda

Ponude će biti otvorene 05.07.2016.god. u 11h.

Svi ponuđači su pozvani na otvaranje ponuda koje će se održati u prostorijama FONDACIJE.

Sve ponude će biti otvorene samo jednom u prisustvu ponuđača i svedoka.

Predata ponuda mora ostati važeća za period od minimum 30 dana nakon roka za predaju ponuda.

Zatvorene, potpisane, pečatirane i zapečaćene koverte moraju pored ponude sadržati i sledeća dokumenta:

 

a)             Popunjen i overen obrazac specifikacije potrebnih artikala - Prilog B

b)             Izvod iz registra Agencije za Privredne registre, ne starije od 3 meseca

c)             Potvrdu o trenutnom stanju na računu (izvod iz banke) ne stariji od 15 dana

d)             Popunjena  Izjava ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke (Prilog C)

e)             Popunjeni opšti podaci o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača (prilog D)

f)              Popunjena  Izjava  ponuđača / rekapitulacija ponude   (Prilog E)

 

Fondacija zadržava pravo da, u cilju dobijanja povoljnijih uslova za nabavku, pre potpisivanja ugovora pregovara sa svim ponuđačima o dostavljenoj ponudi, pri čemu  nije obavezna da prihvati bilo koju ponudu ili da sklopi bilo kakav ugovor.

FONDACIJA  može zahtevati od odabrane firme da modifikuje količinu radova u okviru specifikacije - dokument B , pri čemu se zadržava  ista jedinična cena koja je ponuđena.

Analiza ponuda će biti izvršena pojedinačno za svaku grupu, uzimajući u obzir samo ponude koje zadovoljavaju gore navedene uslove. Sve pozicije u okviru iste grupe moraju biti ponuđene.

Ugovor će biti potpisan sa ponuđačem koji bude dao ekonomski najpovoljniju ponudu za kompletnu grupu.

Sve ponude koje ne sadrže sve tražene podatke i dokumentaciju i koje se ne dostave u predviđenom roku neće se uzeti u proces razmatranja.

Neće se uzimati u obzir nikakve ograde u ponudi u odnosu na javni poziv, svaka ograda će imati za posledicu automatsko odbacivanje ponude, bez dalje evaluacije.