Fondacija Ana i Vlade Divac, u partnerstvu sa International Rescue Committee, objavljuje Javni poziv za nabavku odeće i obuće u svrhu realizacije projekta humanitarne pomoći.

Kako bismo izabrali najpovoljnije ponuđače za nabavku odeće i obuće potrebno je da nam dostavite ponudu po dostavljenom spisku artikala i traženu prateću dokumentaciju.

Ponude  se dostavljaju od 9 do 17h u zatvorenoj koverti  (sa pečatom na spojevima,  naznačenim brojem zahteva i sa naznakom *Prijava na javni poziv - NE OTVARATI*)  najkasnije do  petka  17.06.2016.godine do 10h, a na sledeće načine:  lično ili poštom na adresu:

Fondacija “Ana i Vlade Divac”

Ilije Garašanina 53a/7

 11000 Beograd

Uputstvo za ponuđače za popunjavanje ponuda se nalazi u prilogu ovog poziva. 

 

Poziv za dostavljanje ponude - tenderski dosije

         Poziv za dostavljanjeponude sadrži sledeće priloge, koji treba preuzeti sa sajta Fondacije:

 

A  - Priložen Poziv za dostavljanje ponuda

B -  Specifikacija potrebnih artikala-robe (Prilog B)

C -  Izjava ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke (Prilog C)

D -  Opšti podaci o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača (prilog D)

E -  Izjavu ponuđača / rekapitulacija ponude  (Prilog E)

 

UPUTSTVO ZA PONUĐAČE ZA POPUNJAVANJE PONUDE

1.             Predmet ponude

Naziv  i  opis traženih artikala-robe sa potrebnim količinama se nalaze u priloženoj specifikaciji - Prilog  B

Specifikacija potrebnih artikala-robese sastoji od 2 grupe i to :

             1. Odeća

             2. Obuća 

2.             Valuta

Cene u ponudi moraju biti u dinarima sa izraženim PDV-om.

Avansno plaćanje nije dozvoljeno.

3.             Mesto isporuke

Ponuđači su u obavezi da robu isporuče u skladišta Fondacije na teritoriji Srbije, uglavnom u Beogradu.

Lokacija i adresa skladišta će biti naznačena u svakoj porudžbenici.

4.             Rokovi isporuke

Isporuka ukupnih količina traženih artikala mora biti završena do kraja Juna  2016.godine.

Isporuka proizvoda će biti sukcesivna, a vršiće se najmanje jednom nedeljno na lokaciju i adresu koju u porudžbenici odredi kupac. Isporuka mora da bude obavljena u roku od 24 sata od momenta prijema porudžbenice poslate od strane Fondacije.

5.             Jezik ponude

Ponude, sva korespondencija i dokumentacija u vezi sa tenderom koja je razmenjena između ponuđača i Fondacije mora biti pisana na srpskom jeziku.

6.             Dostavljanje ponuda

Ponude  se dostavljaju od 9 do 17h u zatvorenoj koverti  (sa pečatom na spojevima,  naznačenim brojem  zahteva i sa naznakom *Prijava na javni poziv - NE OTVARATI*)  najkasnije do petka  17.06.2016.godine do 10h, a na sledeće načine:  lično ili poštom na adresu:

                        Fondacija “Ana i Vlade Divac”

                        Ilije Garašanina 53a/7

                        11000 Beograd

Kontakt  osoba za sva dodatna objašnjenja  je Veljko Perović, tel. 062 / 77 87 85 .

Svaka ponuda će biti registrovana u trenutku prijema u obrazac “PRIJEM PONUDA”.

Sve ponude će biti zapečaćene do trenutka otvaranja ponuda.

Ponude koje stignu posle isteka roka ili koje nisu u skladu sa traženim uslovima neće biti uzete u dalje razmatranje.

7.             Otvaranje ponuda

Ponude će biti otvorene 17.06.2016.god. u 11h.

Svi ponuđači su pozvani na otvaranje ponuda koje će se održati u prostorijama FONDACIJE.

Sve ponude će biti otvorene samo jednom u prisustvu ponuđača i svedoka.

Predata ponuda mora ostati važeća za period od minimum 90 dana nakon roka za predaju ponuda.

Zatvorene, potpisane, pečatirane i zapečaćene koverte moraju pored ponude sadržati i sledeća dokumenta:

a)             Popunjen i overen obrazac specifikacije potrebnih artikala - Prilog B

b)             Izvod iz registra Agencije za Privredne registre, ne starije od 3 meseca

c)             Referenc  listu ranijih projekata sličnih predmetu nabavke

d)             Popunjena  Izjava ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke (Prilog C)

e)             Popunjeni opšti podaci o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača (prilog D)

f)              Popunjena  Izjava  ponuđača / rekapitulacija ponude   (Prilog E)

Fondacija zadržava pravo da, u cilju dobijanja povoljnijih uslova za nabavku, pre potpisivanja ugovora pregovara sa svim ponuđačima o dostavljenoj ponudi, pri čemu  nije obavezna da prihvati bilo koju ponudu ili da sklopi bilo kakav ugovor.

Neće se uzimati u obzir nikakve ograde u ponudi u odnosu na javni poziv, svaka ograda će imati za posledicu automatsko odbacivanje ponude, bez dalje evaluacije.

FONDACIJA  može zahtevati od odabrane firme da modifikuje količinu artikala u okviru specifikacije

- dokument B, pri čemu se zadržava  ista jedinična cena koja je ponuđena.

Analiza ponuda će biti izvršena pojedinačno za svaki artikal, uzimajući u obzir samo ponude koje zadovoljavaju gore navedene uslove.

Ugovori mogu biti potpisani za svaki artikal posebno, odn. za više artikala  za koje je ponuđač dao ekonomski najpovoljniju ponudu.

Ekonomski najpovoljnija ponuda podrazumeva balans sledećih kriterijuma po redosledu prioriteta:

1.     spremnost dobavljača da isporuči tražene količine robe prema dinamici koju će naručilac da dostavi prilikom ugovaranja

2.     odgovarajući kvalitet

3.     cena

NAPOMENA: Obaveza ponuđača je da do petka  17.06.2016.godine do 10h dostave i uzorke ponuđene robe. Uzorci će biti vraćeni neuspešnim ponuđačima.

Uspešnim ponuđačima, sa kojima će biti potpisan ugovor, uzorci će biti vraćeni nakon isporuke kopletno ugovorene količine robe.

Sve ponude koje ne sadrže sve tražene podatke i dokumentaciju i koje se ne dostave u predviđenom roku neće se uzeti u proces razmatranja. 

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti