U okviru Projekta  “Divac poljoprivredni fondovi”   -  Fondacija  “Ana i Vlade Divac” u saradnji sa  opštinom Blace,  raspisuje konkurs za dodelu bespovratnih sredstava  u iznosu do  180.000,00 dinara za podršku razvoju poljoprivredenih delatnosti  za najmanje  5 mladih poljoprivrednika/ca,  starosti  18 -40 godina koji imaju mesto prebivališta na opštini  Blace.  Pomoć  nije u novcu  nego u robi, a  uključuje nabavku stoke,  materijala za rad, opreme za razvoj poljoprivrednih aktivnosti,  sertifikata, obuka,  građevinskog materijala  za  poljoprivredne objekte i  ostale neophodne robe i usluga neophodnih za razvoj poljoprivredne ideje.

Konkurs je otvoren  od 5. avgusta do  12. avgusta 2016. godine .   Pozivamo sve zainteresovane koji  zadovoljavaju osnovni  kriterijum, da imaju između 18 i 40 godina,  da se prijave tako što će popuniti  PRIJAVU.

PRIJAVU možete preuzeti na šalteru opštine Blace,  kao i putem interneta  sa sajta: www.divac.com i www.blace.org.rs

Za  sve detaljne informacije obratiti  se  g-đi  Nadi Obradović - Fondacija  “Ana i Vlade Divac”   putem e-maila: [email protected]  ili  na broj telefona  062 /77 88 73.

Popunjenu PRIJAVU,  sa neophodnom pratećom dokumentacijom,   poslati na adresu :

FONDACIJA  “ANA I VLADE DIVAC”

ul. Ilije Garašanina  53a/7, 11000 Beograd

sa naznakom:  “za Konkurs za poljoprivredni program -  Blace”

 

 

USLOVI ZA UČEŠĆE U JAVNOM POZIVU:

•             mladi od  18-40 godina koji žele da otpočnu  ili prošire svoj posao vezan  za poljoprivredu

•             da imaju prebivalište na teritoriji  opštine  Blace

•             da daju pismenu izjavu da će registrovati svoju delatnost ukoliko uđu u uži krug odabranih poslovnih

               ideja (npr: poljoprivredno gazdinstvo) -ako već nije registrovano ili na podnosioca prijave ili nekog od

               članova zajedničkog domaćinstva

 

•             da su direktno odgovorni za pripremu i realizaciju posla, a ne da deluju u svojstvu  posrednika

•             da su podneli  popunjenu  PRIJAVU  Fondaciji  “Ana i Vlade Divac ” sa pratećom dokumentacijom

•            da nisu  zaposleni  u Opštini  Blace, kao i da nisu  članovi zajedničkog domaćinstva sa zaposlenima      (odbornici, članovi opštinskog veća, radnici opštinske uprave)

 

KRITERIJUMI UGROŽENOSTI:

•             Višečlana porodica  i  vezana domaćinstva

•             Lica bez stalnog zaposlenja  ili sa primanjima koje ne zadovoljavaju osnovne potrebe domaćinstava

•             Porodice koje žive kao podstanari  ili u vlastitom, ali neuslovnom objektu

•             Porodica sa bolesnim-invalidnim članovima

 

NA OSNOVU ČEGA SE ODREĐUJE VID POMOĆI KORISNIKA PRIJAVLJENOM ZA POLJOPRIVREDNI PROGRAM:

•             Interesovanja  i  znanja

•             Iskustva  i  trenutna proizvodnja

•             Postojećih objekata, opreme   i  drugih mogućnosti  korisnika

•             Potreba korisnika

 

PROPRATNA DOKUMENTACIJA KOJU TREBA  O B A V E Z N O  DOSTAVITI UZ PRIJAVU:

 1. Izjava o saglasnosti - data u prilogu
 2.  Kopija lične karte ili pasoša  za podnosioca prijave  (ili kopija izbegličke legitimacije ukoliko podnosilac Prijave ili član njegovog domaćinstva ima izbeglički status, ili kopija rešenja o ukidanju statusa izbeglice, ili kopija legitimacije interno raseljenih lica)
 3. Izjava o kućnoj zajednici overena u opštinskom organu uprave
 4. Za zaposlene članove domaćinstva - potvrda od poslodavca o zaposlenju sa prosečnom visinom ličnog dohotka  (za zadnja tri meseca)
 5. Za penzionere - kopija  zadnjeg  čeka  od penzije
 6. Za nezaposlene članove porodičnog domaćinstva - potvrdu o nezaposlenosti od Nacionalne službe za zapošljavanje (za prijavljena lica)
 7. Za nezaposlene članove porodičnog domaćinstva koja nisu na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, overena izjava dva svedoka o nezaposlenosti
 8. Za studente i učenike srednjih škola - potvrda nadležne obrazovne institucije o školovanju za lica koja se nalaze na redovnom školovanju ili kopija đačke knjižice, svedočanstva ili indeksa
 9. Za samohranog roditelja - potvrda o smrti bračnog druga ili rešenje o razvodu braka ili overena izjava data pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću da sam brine o deci/detetu bez pomoći drugog roditelja, potvrđena overenim izjavama dva svedoka
 10. Za poljoprivredna gazdinstva - kopija registracije poljoprivrednog gazdinstva
 11. Za bolesne članove domaćinstva - kopija medicinske dokumentacije

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti