A - POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE

 

PREDMET: POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE ZA KUPOVINU PAKETA HRANE (DORUČAKA bez mesa i mesnih prerađevina)

 

 

Kako bismo izabrali najpovoljnije ponuđače za nabavku paketa hrane/doručaka potrebno je da nam dostavite ponudu po dostavljenom spisku artikala i traženu prateću dokumentaciju.

 

Ponude  se dostavljaju od 9 do 17h u zatvorenoj koverti  (sa pečatom na spojevima,  naznačenim brojem zahteva i sa naznakom *Prijava na javni poziv - NE OTVARATI*)  najkasnije do ponedeljka  15.08.2016.godine do 10h, a na sledeće načine:  lično ili poštom na adresu:

                     

              Fondacija “Ana i Vlade Divac”

                        Ilije Garašanina 53a/7

                           11000 Beograd

 

NAPOMENA: Obaveza ponuđača je da do ponedeljka 15.08.2016.godine do 10h dostave I predlog standardnog jelovnika za doručke (bez mesa I mesnih prerađevina) za 7 dana.  

 

Uputstvo za ponuđače za popunjavanje ponuda se nalazi u prilogu ovog poziva.

 

 

                                                                                                    Fondacija Ana i Vlade Divac

 

                                                                                                        ___________________

                                                                                                                 Marija Tomić

                                                                                                            Koordinator projekta

 

 

 

 

Poziv za dostavljanje ponude - tenderski dosije

         Poziv za dostavljanje ponude sadrži sledeće priloge, koji treba preuzeti sa sajta Fondacije:

 

  A  - Priložen Poziv za dostavljanje ponuda

  B -  Specifikacija potrebnih artikala-robe (Prilog B)

  C -  Izjava ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke (Prilog C)

  D -  Opšti podaci o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača (prilog D)

  E -  Izjavu ponuđača / rekapitulacija ponude  (Prilog E)

 

UPUTSTVO ZA PONUĐAČE ZA POPUNJAVANJE PONUDE

 1. Predmet ponude

Naziv  i  opis traženih artikala-robe se nalaze u priloženoj specifikaciji - Prilog  B

Specifikacija potrebnih artikala-robe se sastoji od jedne grupe i to :

         

PAKETI HRANE/DORUČAK (bez mesa I mesnih prerađevina)

Paket mora da sadrži:

 1. glavno jelo (pecivo, burek, buhtla I slično) minimum 250 grama,
 2. mlečni napitak (mleko u tetrapaku ili jogurt u čaši) minimum 180 grama.

Rok trajanja traženih artikala treba da bude minimum 8 dana.

Dobavljač mora da zadovoljava HACCP standarde za proizvodnju, pripremu i distribuciju hrane do krajnjeg korisnika.

            

 1.         Valuta

Cene u ponudi moraju biti u dinarima bez i sa izraženim PDV-om.

Plaćanje se vrši sukcesivno najkasnije u roku od 15 dana  nakon isporuke i dostavljanja potpisanih otpremnica i original računa na adresu Fondacije.

 

 1. Mesto isporuke

Ponuđač je  u obavezi da robu isporuči u Šid (Adaševci) i Beograd.

Lokacija i adresa isporuke će biti naznačeni u Ugovoru.

 

 1. Rokovi isporuke

Isporuka obroka će biti vršena minimum tri puta nedeljno a najkasnije do kraja decembra 2016.godine.

Isporuka proizvoda će biti sukcesivna, a vršiće se dnevnom nivou u vremenskom periodu koji će biti naznačen u Ugovoru.

 

 1. Jezik ponude

Ponude, sva korespondencija i dokumentacija u vezi sa tenderom koja je razmenjena između ponuđača i Fondacije mora biti pisana na srpskom jeziku.

 

 

 

 

 

 1. Dostavljanje ponuda

Ponude  se dostavljaju od 9 do 16h u zatvorenoj koverti  (sa pečatom na spojevima,  naznačenim brojem zahteva i sa naznakom *Prijava na javni poziv - NE OTVARATI*)  najkasnije do ponedeljka 15.08.2016.godine do 10h, a na sledeće načine:  lično ili poštom na adresu:

                        Fondacija “Ana i Vlade Divac”

                        Ilije Garašanina 53a/7

                        11000 Beograd

 

Kontakt  osoba za sva dodatna objašnjenja  je Veljko Perović, tel. 062 / 778 785

Svaka ponuda će biti registrovana u trenutku prijema u obrazac “PRIJEM PONUDA”.

Sve ponude će biti zapečaćene do trenutka otvaranja ponuda.

Ponude koje stignu posle isteka roka ili koje nisu u skladu sa traženim uslovima neće biti uzete u dalje razmatranje.

 

 1. Otvaranje ponuda

Ponude će biti otvorene 15.08.2016.god. u 11h.

Svi ponuđači su pozvani na otvaranje ponuda koje će se održati u prostorijama FONDACIJE.

Sve ponude će biti otvorene samo jednom u prisustvu ponuđača i svedoka.

Predata ponuda mora ostati važeća za period od minimum 150 dana nakon roka za predaju ponuda.

Zatvorene, potpisane, pečatirane i zapečaćene koverte moraju pored ponude sadržati i sledeća dokumenta:

 1. Popunjen i overen obrazac specifikacije potrebnih artikala - Prilog B
 2. Izvod iz registra Agencije za Privredne registre, ne starije od 3 meseca
 3. Referenc  listu ranijih projekata sličnih predmetu nabavke
 4. Popunjena  Izjava ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke (Prilog C)
 5. Popunjeni opšti podaci o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača (prilog D)
 6. Popunjena  Izjava  ponuđača / rekapitulacija ponude   (Prilog E)

 

Fondacija zadržava pravo da, u cilju dobijanja povoljnijih uslova za nabavku, pre potpisivanja ugovora pregovara sa svim ponuđačima o dostavljenoj ponudi, pri čemu  nije obavezna da prihvati bilo koju ponudu ili da sklopi bilo kakav ugovor.

Neće se uzimati u obzir nikakve ograde u ponudi u odnosu na javni poziv, svaka ograda će imati za posledicu automatsko odbacivanje ponude, bez dalje evaluacije.

 

FONDACIJA  može zahtevati od odabrane firme da prilikom potpisivanja ugovora, a u zavisnosti od potreba sa terena, ugovori količinu artikala koja može varirati u odnosu na traženu količinu iskazanu u okviru specifikacije - dokument B,   pri čemu se zadržava  ista jedinična cena koja je ponuđena (u roku od 150 dana).

Ugovor će potpisan sa ponuđačem koji bude dao ekonomski najpovoljniju ponudu.

Ekonomski najpovoljnija ponuda podrazumeva balans sledećih kriterijuma po redosledu prioriteta:

 1. spremnost dobavljača da isporuči tražene količine robe prema dinamici koju će naručilac da dostavi prilikom ugovaranja (sukcesivno počev nakon potpisivanja ugovora, a zaključno sa  krajem decembra 2016.godine)
 2. odgovarajući kvalitet
 3. cena

Sve ponude koje ne sadrže sve tražene podatke, dokumentaciju i uzorke i koji ne dostave sve u predviđenom roku neće se uzeti u proces razmatranja. Neće se uzimati u obzir nikakve ograde u ponudi u odnosu na javni poziv, svaka ograda će imati za posledicu automatsko odbacivanje ponude, bez dalje evaluacije.

                                                                                                    

                                                                                                    Fondacija Ana i Vlade Divac

                                                                                                         ___________________

                                                                                                   Marija Tomić, koordinator projekta                                    

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti