Fondacija “Ana i Vlade Divac”, u partnerstvu sa opštinama Blace, Dimitrovgrad i Kuršumlija, a uz finansijsku podršku dugogodišnjih donatora Fondacije objavljuje Javni poziv za nabavku poljoprivredne mehanizacije i opreme za navodnjavanje u svrhu realizacije  Projekta “Divac poljoprivredni fondovi”.

Cilj Projekta je da osnaži porodice koje se bave poljoprivredom u Srbiji i da im omogući ekonomsko jačanje kroz dodelu navedene robe, čime će se omogućiti opstanak ovih porodica u njihovom mestu i osigurati njihova budućnost.

 

Kako bismo izabrali najpovoljnije ponuđače za nabavku navedene robe potrebno je da nam dostavite ponudu po dostavljenom spisku artikala i traženu prateću dokumentaciju.

 

Ponude  se dostavljaju od 9 do 17h u zatvorenoj koverti  (sa pečatom na spojevima,  naznačenim brojem zahteva i sa naznakom *Prijava na javni poziv - NE OTVARATI*)  najkasnije do  srede  14.09.2016.godine do 10h, a na sledeće načine:  lično ili poštom na adresu:

                     

              Fondacija “Ana i Vlade Divac”

                        Ilije Garašanina 53a/7

                           11000 Beograd

 

Uputstvo za ponuđače za popunjavanje ponuda se nalazi u prilogu ovog poziva.

 

                                                                                                    Fondacija “Ana i Vlade Divac”

 

                                                                                                        ___________________

                                                                                                              Nada Obradović

Poziv za dostavljanje ponude - tenderski dosije

         Poziv za dostavljanje ponude sadrži sledeće priloge, koji treba preuzeti sa sajta Fondacije:

 

  A  - Priložen Poziv za dostavljanje ponuda

  B -  Specifikacija potrebnih artikala-robe (Prilog B)

  C -  Izjava ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke (Prilog C)

  D -  Opšti podaci o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača (prilog D)

  E -  Izjavu ponuđača / rekapitulacija ponude  (Prilog E)

 

UPUTSTVO ZA PONUĐAČE ZA POPUNJAVANJE PONUDE

 1. Predmet ponude

Naziv  i  opis traženih artikala-robe sa potrebnim količinama se nalaze u priloženoj specifikaciji - Prilog  B

Specifikacija potrebnih artikala-robe se sastoji od 3 grupe, pri čemu svaka grupa ima podgrupe i to:

 

GRUPA 1 - Opština BLACE

                   Podgrupa 1/1: Poljoprivredna mehanizacija

                   Podgrupa 1/2: Oprema za navodnjavanje za Mićić Danijela

                   Podgrupa 1/3: Oprema za navodnjavanje za Ilić Sašu

                   Podgrupa 1/4: Ostala oprema

 

GRUPA 2 - Opština DIMITROVGRAD

                   Podgrupa 2/1: Poljoprivredna mehanizacija

                   Podgrupa 2/2: Oprema za preradu mleka

                   Podgrupa 2/3: Ostala oprema

                 

GRUPA 3 - Opština KURŠUMLIJA

                   Podgrupa 3/1: Poljoprivredna mehanizacija

                   Podgrupa 3/2: Oprema za navodnjavanje za Bošković Stefana

 

 1. Valuta

Cene u ponudi moraju biti u dinarima sa izraženim PDV-om.

Avansno plaćanje nije dozvoljeno.

 

 

 1. Mesto isporuke

Ponuđači su u obavezi da robu isporuče na adrese korisnika u opštinama  Blace, Dimitrovgrad i Kuršumlija.

 

 1. Rokovi isporuke

Isporuka kompletne robe mora biti završena 20dana nakon potpisivanja ugovora sa najpovoljnijim dobavljačem.

 

 1. Jezik ponude

Ponude, sva korespondencija i dokumentacija u vezi sa tenderom koja je razmenjena između ponuđača i Fondacije mora biti pisana na srpskom jeziku.

 

 

 1. Dostavljanje ponuda

Ponude  se dostavljaju od 9 do 17h u zatvorenoj koverti  (sa pečatom na spojevima,  naznačenim brojem  zahteva i sa naznakom *Prijava na javni poziv - NE OTVARATI*)  najkasnije do srede  14.09.2016.godine do 10h, a na sledeće načine:  lično ili poštom na adresu:

 

                Fondacija “Ana i Vlade Divac”

            Ilije Garašanina 53a/7, 11000 Beograd   

 

Kontakt  osoba za sva dodatna objašnjenja  je g-đa Nada Obradović, tel. 062 / 77 88 73.

Svaka ponuda će biti registrovana u trenutku prijema u obrazac “PRIJEM PONUDA”.

Sve ponude će biti zapečaćene do trenutka otvaranja ponuda.

Ponude koje stignu posle isteka roka ili koje nisu u skladu sa traženim uslovima neće biti uzete u dalje razmatranje.

 

 1. Otvaranje ponuda

Ponude će biti otvorene 14.09.2016.god u 11h.

Svi ponuđači su pozvani na otvaranje ponuda koje će se održati u prostorijama FONDACIJE.

Sve ponude će biti otvorene samo jednom u prisustvu ponuđača i svedoka.

Predata ponuda mora ostati važeća za period od minimum 30 dana nakon roka za predaju ponuda.

 

 1.   Ostale važne informacije 

 

Zatvorene, potpisane, pečatirane i zapečaćene koverte moraju pored ponude sadržati i sledeća dokumenta:

 

 1. Popunjen i overen obrazac specifikacije potrebnih artikala - Prilog B
 2. Izvod iz registra Agencije za Privredne registre, ne starije od 3 meseca
 3. Popunjena  Izjava ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke (Prilog C)
 4. Popunjeni opšti podaci o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača (prilog D)
 5. Popunjena  Izjava  ponuđača / rekapitulacija ponude   (Prilog E)

Fondacija zadržava pravo da, u cilju dobijanja povoljnijih uslova za nabavku, pre potpisivanja ugovora pregovara sa svim ponuđačima o dostavljenoj ponudi, pri čemu  nije obavezna da prihvati bilo koju ponudu ili da sklopi bilo kakav ugovor.

Neće se uzimati u obzir nikakve ograde u ponudi u odnosu na javni poziv, svaka ograda će imati za posledicu automatsko odbacivanje ponude, bez dalje evaluacije.

FONDACIJA  može zahtevati od odabrane firme da modifikuje količinu artikala +/- 20% u okviru specifikacije

- dokument B, pri čemu se zadržava  ista jedinična cena koja je ponuđena.

Analiza ponuda će biti izvršena pojedinačno za svaku podgrupu, uzimajući u obzir samo ponude koje zadovoljavaju gore navedene uslove.

 

 1.    Način popunjavanja ponude

POLJOPRIVREDNA MEHANIZACIJA  - Podgrupe 1/1, 2/1 i 3/1

OPREMA ZA PRERADU MLEKA  - Podgrupe 2/2

OSTALA OPREMA  - Podgrupe 1/4 i 2/3

Firma može ponuditi bilo koju stavku u okviru navedenih podgrupa i ponuda će biti validna.

Ugovori mogu biti potpisani za svaku stavku iz podgrupe  posebno, odn. za više stavki  za koje je ponuđač dao ekonomski najpovoljniju ponudu.

 

           OPREMA  ZA NAVODNJAVANJE - Podgrupe 1/2, 1/3  i  3/2:

Firma mora ponuditi sve stavku u okviru jedne podgrupe  da bi ponuda bila validna.

Ugovori mogu biti potpisani za svaku kompletnu podgrupu  posebno, odn. za više podgrupa  za koje je ponuđač dao ekonomski najpovoljniju ponudu.

 

 1. Ekonomski najpovoljnija ponuda

Ekonomski najpovoljnija ponuda podrazumeva balans sledećih kriterijuma po redosledu prioriteta:

 1. Cena
 2. Odgovarajući kvalitet
 3. Spremnost dobavljača da isporuči tražene količine robe u predviđenom roku

Sve ponude koje ne sadrže sve tražene podatke i dokumentaciju i koje se ne dostave u predviđenom roku neće se uzeti u proces razmatranja. Neće se uzimati u obzir nikakve ograde u ponudi u odnosu na javni poziv, svaka ograda će imati za posledicu automatsko odbacivanje ponude, bez dalje evaluacije.