Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama («Službeni glasnik RS», broj 124/12, 14/15, 68/15), direktor Fondacije Ana i Vlade Divac, dana 23.09.2016. godine, donosi

ODLUKU O DODELI UGOVORA

Dodeljuje se ugovor o javnoj nabavci dobara priplodne ponuđaču PG Gojko Vučićević, Užičke republike br. 84 Užice, ponuda br 2 od 16.09.2016. godine, sa ponuđenom ukupnom cenom u iznosu od 3.699.240,00 dinara (ponuđač nije u sistemu PDV-a)

Obrazloženje

Direktor Fondacije Ana i Vlade Divac, pokrenula je postupak javne nabavke male vrednosti dobra-Nabavka priplodnih koza, odlukom broj 64/2016 od 06.09.2016. godine. Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavki: 03322200-4- koze. Procenjena vrednost javne nabavke: 3.700.000,00 dinara sa pdv-a. Javna nabavka Broj 2/2016 sprovedena je u postupku javne nabavke male vrednosti. Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija objavljeni su na Portalu javnih nabavki www.portal.ujn.gov.rs i Internet stranici naručioca: www.divac.com, dana 09.09.2016. godine.  Kriterijum za izbor ponude je najniža ponuđena cena. 

Postupak otvaranja ponuda vođen je u prostorijama Fondacije Ana i Vlade Divac, Ilije Garašanina 53a, Beograd, dana 22.09.2016. godine u 12,00 časova, od strane Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, obrazovane rešenjem broj 64-1/2016 od 06.09.2016. godine  Blagovremeno tj. do dana 22.09.2016.godine godine do 11.00 časova, primljena je jedna ponuda zavedena pod brojem 1696/16 u 9:20. Neblagovremenih ponuda nije bilo.

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Komisija je sačinila Zapisnik o otvaranju ponuda koji je poslat ponuđaču u zakonskom roku od 3 dana. U postupku pregleda i stručne ocene ponuda Komisija je utvrdila sledeće: 1. Ponuda ponuđača PG Gojko Vučićević, ponuda broj 2 od 16.09.2016. godine, sa ukupnom ponuđenom cenom u iznosu od 3.699.240,00 dinara (ponuđač nije u sistemu pdv-a), ispunjava sve uslove iz Zakona o javnim nabavkama i konkursne dokumentacije, te je ocenjena kao prihvatljiva. Komisija posle stručne ocene ponuda predlaže naručiocu da ugovor o javnoj nabavci dobra nabavka priplodnih koza, dodeli Poljoprivrednom gazdinstvu Gojko Vučićević, kao jedinom ponuđaču u predmetnom postuku javne nabavke, sa najnižom ponuđenom cenom.

Na osnovu iznetog, a polazeći od Izveštaja o stručnoj oceni ponuda broj 64-3/2016 od 23.09.2016. godine, odlučeno je kao u dispozitivu. Na osnovu člana 108. stav 5. Zakona o javnim nabavkama, Naručilac je dužan da odluku o dodeli ugovora objavi na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca u roku od tri dana od dana donošenja.

PRAVNA POUKA: protiv ove odluke ponuđač može podneti zahtev za zaštitu prava u roku od 5 dana od dana objavljivanja odluke na Portalu javnih nabavki.

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti