A - POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

 

 

 

PREDMET: POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU PRIPLODNIH KOZA

 

 

 

 

 

Kako bismo izabrali najpovoljnijeg ponuđača za nabavku priplodnih koza u okviru projekta “Divac poljoprivredni fondovi”, potrebno je da nam dostavite vašu najpovoljniju ponudu kao i traženu prateću dokumentaciju.

 

 

 

                                                                                                                     

 

Ponude se dostavljaju od 9 do 16h u zatvorenoj koverti  (sa pečatom na spojevima,  naznačenim brojem zahteva i sa naznakom *Prijava na javni poziv - NE OTVARATI*)  najkasnije do ponedeljka  10.10.2016.godine do 10h, a na sledeće načine:  lično ili poštom na adresu:

 

     

 

 

 

                  Fondacija “Ana i Vlade Divac”

 

                        Ilije Garašanina 53a/7

 

                           11000 Beograd

 

 

 

Uputstvo za ponuđače za popunjavanje ponuda se nalazi u prilogu ovog poziva.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       Fondacija Ana i Vlade Divac

 

                                                                                                           __________________

 

                                                                                                               Veljko Perović

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poziv za dostavljanje ponude - tenderski dosije

 

         Poziv za dostavljanje ponude sadrži sledeće priloge, koji treba preuzeti (i popuniti)  sa sajta Fondacije:

 

 

 

  A  - Priložen Poziv za dostavljanje ponuda (Prilog A)

 

  B -  Izjavu ponuđača / rekapitulacija ponude  (Prilog B)

 

  C -  Izjava ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke (Prilog C)

 

  D -  Opšti podaci o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača (prilog D)

 

 

 

 

 

UPUTSTVO ZA PONUĐAČE ZA POPUNJAVANJE PONUDE

 

1.     Predmet ponude

 

Ponuda priplodnih koza za potrebe realizacije projekta “Divac poljoprivredni fondovi” koji se sprovodi na teritoriji opštine Požega.

 

·         Broj životinja koje se nabavljaju - 56 komada,

 

·         Nabavljaju se - oplođena ženska jarad i šilježice koje su u prvoj ili najdalje u drugoj godini života što se dokazuje Matičnim listom i potvrdom nadleznog veterinara da je koza sjarena u momentu primopredaje. Potvrda nadleznog veterinara ne moze biti starija od 15 dana od dana primopredaje životinje.,

 

·         Rasa - koze koje se nabavljaju moraju biti rase “ALPINA” što se dokazuje Matičnim listom za svaku životinju posebno a koji se dostavlja prilikom primopredaje zivotinje,

 

·         Zdravstveno stanje stanje životinja - životinje moraju da potiču iz odrađenog stada u kojem nema bolesti Brucella sp. (Bruceloza) što se dokazuje izveštajema o zdravstvenom stanju svake životinje koje se dostavlja prilikom primopredaje a iz koga se vidi da su životinje izuzete svih bolesti koje propisuju aktuelni propisi Republike srbije.

 

·         Umatičenost koza - Koze moraju da potiču iz stada koje je umatičeno što se dokazuje Matičnim listom za svako grlo koje se dostavlja prilikom primopredaje svakog pojedinačnog grla.

 

 

 

2.     Valuta

 

Cene u ponudi moraju biti izražene u RSD, bez PDV  i  sa  PDV-om.

 

3.       Plaćanje

 

Avansno plaćanje nije dozvoljeno.

 

 

 

4.     Mesto isporuke

 

Ponuđač je  u obavezi da dobra (priplodne koze) isporuči  na teritoriji opštine Požega, na adrese krajnjih korisnika koji se nalaze na pomenutoj opštini, a tačna  adresa će biti date u porudžbenici nakon zaključenja Ugovora.

 

 

 

5.     Rokovi isporuke

 

Izabrani najpovoljniji Ponuđač mora poštovati realnu dinamiku koja će mu biti dostavljena prilikom zaključenja ugovora, a neophodno je da se ceo ugovor realizuje do kraja 2016. godine.

 

 

 

 

 

 

 

6.     Jezik ponude

 

Ponude, sva korespondencija i dokumentacija u vezi sa tenderom koja je razmenjena između ponuđača i Fondacije mora biti pisana na srpskom jeziku.

 

7.     Dostavljanje ponuda

 

Ponude  se dostavljaju od 9 do 16h u zatvorenoj koverti  (sa pečatom na spojevima,  naznačenim brojem  zahteva i sa naznakom *Prijava na javni poziv - NE OTVARATI*)  najkasnije do ponedeljka 10.10.2016.godine do 10h, a na sledeće načine:  lično ili poštom na adresu:

 

                        Fondacija “Ana i Vlade Divac”

 

                        Ilije Garašanina 53a/7

 

                        11000 Beograd

 

Kontakt osoba za sva dodatna objašnjenja  je Veljko Perović, tel. 062 / 77 87 85

 

Svaka ponuda će biti registrovana u trenutku prijema u obrazac “PRIJEM PONUDA”.

 

Sve ponude će biti zapečaćene do trenutka otvaranja ponuda.

 

Ponude koje stignu posle isteka roka ili koje nisu u skladu sa traženim uslovima neće biti uzete u dalje razmatranje.

 

 

 

8.             Otvaranje ponuda

 

Ponude će biti otvorene 10.10.2016.god. u 11h.

 

Svi ponuđači su pozvani na otvaranje ponuda koje će se održati u prostorijama FONDACIJE.

 

Sve ponude će biti otvorene samo jednom u prisustvu ponuđača i svedoka.

 

Predata ponuda mora ostati važeća za period od minimum 90 dana nakon roka za predaju ponuda.

 

Zatvorene, potpisane, overene i zapečaćene koverte moraju pored ponude sadržati i sledeća dokumenta:

 

 

 

a)             Izvod iz registra Agencije za Privredne registre, ili potvrda o registraciji Poljoprivrednog gazdinstva

 

b)             Popunjena  Tehnička specifikacija robe (Prilog B)

 

c)             Popunjena  Izjava ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke (Prilog C)

 

d)             Popunjeni opšti podaci o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača (prilog D)

 

e)             Popunjena rekapitlacija ponude (Prilog E)

 

Sve ponude koje ne sadrže sve tražene podatke i dokumentaciju i koje se ne dostave u predviđenom roku neće se uzeti u proces razmatranja. Neće se uzimati u obzir nikakve ograde u ponudi u odnosu na javni poziv, svaka ograda će imati za posledicu automatsko odbacivanje ponude, bez dalje evaluacije.

 

Fondacija zadržava pravo da, u cilju dobijanja povoljnijih uslova za nabavku, pre odluke i potpisivanja ugovora pregovara sa svim ponuđačima o dostavljenoj ponudi, pri čemu  nije obavezna da prihvati bilo koju ponudu ili da sklopi bilo kakav ugovor.

 

9.             Izbor najpovoljnijeg Ponuđača

 

Osnovni kriterijum Komisije za donošenje odluke biće ekonomski najpovoljnija ponuda.

 

Ekonomski najpovoljnija ponuda podrazumeva balans sledećih kriterijuma po redosledu prioriteta:

 

1.     Cena

 

                                                                                                     Fondacija “Ana i Vlade Divac”

 

                                                                                                          ___________________                                

                                                                                                               Veljko Perović                                                                                                     

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti