Kako bismo izabrali najpovoljnije ponuđače za nabavku uniformi za potrebe Komesarijata za izbeglice I migracije, potrebno je da nam dostavite ponudu prema dostavljenoj specifikaciji za nabavku uniformi, kao i traženu prateću dokumentaciju.

 

Ponude  se dostavljaju od 9 do 15h u zatvorenoj koverti  (sa pečatom na spojevima,  naznačenim brojem zahteva i sa naznakom *Prijava na javni poziv - NE OTVARATI*)  najkasnije do četvrtka 20.10.2016.godine do 10h, a na sledeće načine:  lično ili poštom na adresu:

                     

              Fondacija “Ana i Vlade Divac”

                        Ilije Garašanina 53a/7

                           11000 Beograd

 

Uputstvo za ponuđače za popunjavanje ponuda se nalazi u prilogu ovog poziva.

 

 

                                                                                                       Fondacija Ana i Vlade Divac

 

                                                                                                           ___________________

                                                                                                                 Miloš Živković

 

 

 

 

 

 

 

Poziv za dostavljanje ponude - tenderski dosije

         Poziv za dostavljanje ponude sadrži sledeće priloge, koji treba preuzeti sa sajta Fondacije:

 

  A  - Priložen Poziv za dostavljanje ponuda (Prilog A)

  B -  Specifikacija potrebnih artikala-robe (Prilog B)

  C -  Izjava ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke (Prilog C)

  D -  Opšti podaci o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača (prilog D)

  E -  Izjavu ponuđača / rekapitulacija ponude  (Prilog E)

 

UPUTSTVO ZA PONUĐAČE ZA POPUNJAVANJE PONUDE

Predmet ponude

Naziv  i  opis traženih artikala-robe sa potrebnim količinama se nalaze u priloženoj specifikaciji - Prilog  B

Specifikacija potrebnih artikala-robe se sastoji Pantalona (muških, ženskih i dečijih u teget boji), Prsluka (muških, ženskih i dečijih u teget boji), Dukseva (u teget boji)

              

Valuta

Cene u ponudi moraju biti u dinarima bez i sa izraženim PDV-om.

Uplata celokupnog iznosa najpovoljnijem ponuđaču biće izvršena po isporuci robe i dostavljanju potpisane otpremnice i originalne fakture na adresu Fondacije. 

 

Mesto isporuke

Ponuđač  je  u obavezi da robu isporuči u Beogradu, tacna adresa ce biti navedena u porudžbenici.

 

Rokovi isporuke

Isporuka ukupnih količina traženih artikala mora biti završena u roku od  15 dana od dana potpisivanja ugovora o kupoprodaji sa najpovoljnijim ponuđačem.

 

Jezik ponude

Ponude, sva korespondencija i dokumentacija u vezi sa tenderom koja je razmenjena između ponuđača i Fondacije mora biti pisana na srpskom jeziku.

 

Dostavljanje ponuda

Ponude  se dostavljaju od 9 do 15h u zatvorenoj koverti  (sa pečatom na spojevima,  naznačenim brojem  zahteva i sa naznakom *Prijava na javni poziv - NE OTVARATI*)  najkasnije do četvrtka 20.10.2016.godine do 10h, a na sledeće načine:  lično ili poštom na adresu:

                        Fondacija “Ana i Vlade Divac”

                        Ilije Garašanina 53a/7

                        11000 Beograd

Kontakt  osoba za sva dodatna objašnjenja  Veljko Perović, tel. 062 / 77 87 85

 

 

 

Svaka ponuda će biti registrovana u trenutku prijema u obrazac “PRIJEM PONUDA”.

Sve ponude će biti zapečaćene do trenutka otvaranja ponuda.

Ponude koje stignu posle isteka roka ili koje nisu u skladu sa traženim uslovima neće biti uzete u dalje razmatranje.

 

Otvaranje ponuda

Ponude će biti otvorene 20.10.2016.god. u 12h.

Svi ponuđači su pozvani na otvaranje ponuda koje će se održati u prostorijama FONDACIJE.

Sve ponude će biti otvorene samo jednom u prisustvu ponuđača i svedoka.

Predata ponuda mora ostati važeća za period od minimum 90 dana nakon roka za predaju ponuda.

Zatvorene, potpisane, pečatirane i zapečaćene koverte moraju pored ponude sadržati i sledeća dokumenta:

 

  1. Popunjen i overen obrazac specifikacije potrebnih artikala - Prilog B
  2. Izvod iz registra Agencije za Privredne registre, ne starije od 3 meseca
  3. Popunjena  Izjava ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke (Prilog C)
  4. Popunjeni opšti podaci o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača (prilog D)
  5. Popunjena  Izjava  ponuđača / rekapitulacija ponude   (Prilog E)
  6. Katalog ponudjenih artikala

 

Fondacija zadržava pravo da, u cilju dobijanja povoljnijih uslova za nabavku, pre potpisivanja ugovora pregovara sa svim ponuđačima o dostavljenoj ponudi, pri čemu  nije obavezna da prihvati bilo koju ponudu ili da sklopi bilo kakav ugovor.

Neće se uzimati u obzir nikakve ograde u ponudi u odnosu na javni poziv, svaka ograda će imati za posledicu automatsko odbacivanje ponude, bez dalje evaluacije.

FONDACIJA  može zahtevati od odabrane firme da modifikuje količinu artikala u okviru specifikacije

- dokument B , pri čemu se zadržava  ista jedinična cena koja je ponuđena.

Analiza ponuda će biti izvršena i pojedinačno za svaki artikal, uzimajući u obzir samo ponude koje zadovoljavaju gore navedene uslove. Sve pozicije moraju biti ponuđene.

Kriterijum po kome se bira dobavljač je Ekonomski najpovoljnija ponuda koja podrazumeva balans sledećih kriterijuma po redosledu prioriteta:

-cena

-odgovarajući kvalitet

Sve ponude koje ne sadrže sve tražene podatke i dokumentaciju i koje se ne dostave u predviđenom roku neće se uzeti u proces razmatranja.

                                                                                                  

                                                                                                    Fondacija Ana i Vlade Divac

                                                                       

                                                                                                          ___________________

                                                                                                              Miloš Živković

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti