A - POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

 

PREDMET: POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA OPREMANJE KABINETA ZA HEMIJU U OSNOVNOJ ŠKOLI U ČAČKU

 

 

Kako bismo izabrali najpovoljnijeg ponuđača za nabavku opreme za opremanje kabineta za hemiju u Osnovnoj školi u Čačku, potrebno je da nam dostavite vašu najpovoljniju ponudu kao i traženu prateću dokumentaciju.

 

Ponuda treba da sadrži prospekte i fotografije iz vašeg proizvodnog programa / asortimana.

                                                                                                                     

Ponude se dostavljaju od 9 do 16h u zatvorenoj koverti  (sa pečatom na spojevima,  naznačenim brojem zahteva i sa naznakom *Prijava na javni poziv - NE OTVARATI*)  najkasnije do srede  26.01.2017.godine do 10h, a na sledeće načine:  lično ili poštom na adresu:

              Fondacija “Ana i Vlade Divac”

                        Ilije Garašanina 53a/7

                           11000 Beograd

Uputstvo za ponuđače za popunjavanje ponuda se nalazi u prilogu ovog poziva.

 

 

 

 

 

                                                                                                       Fondacija Ana i Vlade Divac

                                                                                                           __________________

                                                                                                                 Anica Divac

 

 

 

 

 

 

 

Poziv za dostavljanje ponude - tenderski dosije

         Poziv za dostavljanje ponude sadrži sledeće priloge, koji treba preuzeti (i popuniti)  sa sajta Fondacije:

 

  A  - Priložen Poziv za dostavljanje ponuda (Prilog A)

  B -  Izjavu ponuđača / rekapitulacija ponude  (Prilog B)

  C -  Izjava ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke (Prilog C)

  D -  Opšti podaci o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača (prilog D)

 

 

UPUTSTVO ZA PONUĐAČE ZA POPUNJAVANJE PONUDE

1.     Predmet ponude

Ponuda za opremanje kabineta za hemiju u Osnovnoj školi u Čačku.

 

2.     Valuta

Cene u ponudi moraju biti izražene u RSD, bez PDV  i  sa  PDV-om.

3.       Plaćanje

Avansno plaćanje nije dozvoljeno.

 

4.     Mesto isporuke

Ponuđač je  u obavezi da robu isporuči I montira na teritoriji grada Čačka, a tačna  adresa će biti date po zaključenju ugovora.

 

5.     Rokovi isporuke

Izabrani najpovoljniji Ponuđač mora poštovati realnu dinamiku koja će mu biti dostavljena zaključenja ugovora.

 

6.     Jezik ponude

Ponude, sva korespondencija i dokumentacija u vezi sa tenderom koja je razmenjena između ponuđača i Fondacije mora biti pisana na srpskom jeziku.

 

7.     Dostavljanje ponuda

Ponude  se dostavljaju od 9 do 16h u zatvorenoj koverti  (sa pečatom na spojevima,  naznačenim brojem  zahteva i sa naznakom *Prijava na javni poziv - NE OTVARATI*)  najkasnije do srede 26.01.2017.godine do 10h, a na sledeće načine:  lično ili poštom na adresu:

                        Fondacija “Ana i Vlade Divac”

                        Ilije Garašanina 53a/7

                        11000 Beograd

Kontakt osoba za sva dodatna objašnjenja  je Veljko Perović, tel. 062 / 77 87 85

Svaka ponuda će biti registrovana u trenutku prijema u obrazac “PRIJEM PONUDA”.

Sve ponude će biti zapečaćene do trenutka otvaranja ponuda.

Ponude koje stignu posle isteka roka ili koje nisu u skladu sa traženim uslovima neće biti uzete u dalje razmatranje.

 

 

 

 

8.             Otvaranje ponuda

Ponude će biti otvorene 26.01.2017.god. u 11h.

Svi ponuđači su pozvani na otvaranje ponuda koje će se održati u prostorijama FONDACIJE.

Sve ponude će biti otvorene samo jednom u prisustvu ponuđača i svedoka.

Predata ponuda mora ostati važeća za period od minimum 90 dana nakon roka za predaju ponuda.

Zatvorene, potpisane, overene i zapečaćene koverte moraju pored ponude sadržati i sledeća dokumenta:

a)             Izvod iz registra Agencije za Privredne registre, ne starije od 6 meseca

b)             Referenc  listu ranijih projekata sličnih predmetu nabavke

c)             Popunjena  Specifikaciju tražene robe   (Prilog B)

d)             Popunjena  Izjava ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke (Prilog C)

e)             Popunjeni opšti podaci o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača (prilog D)

f)              Popunjenu rekapitulaciju ponude (Prilog B)

g)             Prospekte i fotografije ponuđenu robu

Sve ponude koje ne sadrže sve tražene podatke i dokumentaciju i koje se ne dostave u predviđenom roku neće se uzeti u proces razmatranja. Neće se uzimati u obzir nikakve ograde u ponudi u odnosu na javni poziv, svaka ograda će imati za posledicu automatsko odbacivanje ponude, bez dalje evaluacije.

Fondacija zadržava pravo da, u cilju dobijanja povoljnijih uslova za nabavku, pre odluke i potpisivanja ugovora pregovara sa svim ponuđačima o dostavljenoj ponudi, pri čemu  nije obavezna da prihvati bilo koju ponudu ili da sklopi bilo kakav ugovor.

FONDACIJA  će, u zavisnosti od konkretnog posla,  kombinovati  artikale  iz ponude,  pri čemu se zadržava  ista jedinična cena koja je ponuđena u cenovniku.

 

9.             Izbor napovoljnijeg Ponuđača

Komisija, sastavljena  od  predstavnika Fondacije će izvršiti analizu ponuda pojedinačno za svaku grupu  (uzimajući u obzir samo ponude koje zadovoljavaju gore navedene uslove) i doneti odluku o najpovoljnijem Ponuđaču. Odluka će biti dostavljena svakoj firmi koja je dostavila ponudu.

Osnovni kriterijum Komisije za donošenje odluke biće cena.

 

 

                                                                                                     Fondacija “Ana i Vlade Divac”

                                                   

                                                                                                          ___________________

                                                                                                                  Anica Divac

 

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti