DIVAC - A/11/G

Datum: 07.02.2017 godine

                       

 

Predmet:         Poziv na konkurs za izradu projektne dokumentacije za adaptaciju  objekta bivše zgrade osnovne škole u Velje Polje, Tutin, u okviru programa “Shelter and Access for Empowerment and Risk Reduction”

 

 

 

Kako bismo izabrali najpovoljnijeg ponuđača za obavljanje usluga izrade projektne - tenderske dokumentacije za adaptaciju objekta bivše zgrade osnovne škole u Velje Polje, Tutin, u okviru Programa “Shelter and Access for Empowerment and Risk Reduction”, potrebno je da nam dostavite ponudu prema instrukcijama u nastavku ovog poziva.

 

Za objekat je predviđena dogradnja, jedne etaže pa bi ukupna spratnost objekat bila P+1. Sva projektna dokumetacija mora biti uskađena sa zakonom o planiranju i izgradnji.

 

U okviru ponude potrebno je da date cene prema obrascu ponude u prilogu, što uključuje sve specifične faze projektovanja. Sve tražene usluge je potrebno obaviti u skladu sa važećom zakonskom regulativom i sa Projektnim zadatkom, poštujući ulogu Fondacije, kao implementatora projekta.

 

Priloženi dokumenti sadrže:

 

  1. Projektni zadatak - obim radova za izvođenje usluge izrade projektne dokumentacije;
  2. Formular Tenderske Deklaracije za izradu projektne dokumentacije;
  3. Obrazac ponude za izradu projektne dokumentacije;

 

 

Cena u ponudi, data u Formularu Tenderske Deklaracije, treba biti sa uključenim porezom na dodatnu vrednost (PDV) i ostati će nepromenjena za vreme trajanja Ugovora, bez obzira na vremensko trajanje angažmana. Cenu u ponudi dati u RSD. Plaćanje se vrši na osnovu računa Projektanta najkasnije sedam dana nakon predaje dokumentacije izrađene po zahtevima Investitora. 

 

Svako formalno traženje avansa u okviru ovog Tendera eliminisaće Vašu firmu iz   daljeg konkursa.

 

Osnovni kriterijum za izbor najpovoljnije ponude će biti cena i rok izrada projektane dokumentacije.

 

Ponuda treba da bude važeća 90 dana nakon predaje. Fondacija  će biti na raspolaganju za vreme trajanja konkursa, da razjasni moguća pitanja od strane Ponuđača.

 

Dana 13.02.2017 godine biće organizovana poseta objekta na kome će se izvoditi radovi u periodu od 11 do 12 časova. Za sve detalje pozvati kontakt osobu ( Vladimir Tomašević, tel. 060/666-50-12 i mail: [email protected]  )

 

Kompletirane ponude dostavite u  prostorije Fondacije Ana i Vlade Divac, Ilije Grašanina 53a/7 Beograd u zapečaćenim kovertama sa naznakom “Projektovanje objekta bivše zgrade osnovne škole u Velje Polje, Tutin” i to najkasnije do 17.02.2017 godine u 10 h.

 

Fondacija zadržava pravo da odbije svaku ponudu koja je nepotpuna i dostavljena u kancelariju Fondacije posle ovog roka. Svi ponuđači koji su dostavili ponude, biće obavešteni o rezultatima konkursa do 21.02.2017. godine  u 12 h.

 

S poštovanjem,

 

_______________________________

Marija Tomić

Emergency relief project coordinator 

 

 

 

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti