Beograd, 10.02.2017.godine

                                                                              Ref. Br: VS-3

A - POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

 

PREDMET: POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU I MONTAŽU BOLNIČKIH KREVETA ZA POTREBE STOMATOLOŠKE KLINIKE

 

 

Kako bismo izabrali najpovoljnijeg ponuđača za nabavku I montažu bolničkih kreveta za potrebe stomatološke klinike u Beogradu, potrebno je da nam dostavite vašu najpovoljniju ponudu kao i traženu prateću dokumentaciju.

 

                                                                                                                     

Ponude se dostavljaju od 9 do 16h u zatvorenoj koverti  (sa pečatom na spojevima,  naznačenim brojem zahteva i sa naznakom *Prijava na javni poziv - NE OTVARATI*)  najkasnije do ponedeljka  20.02.2017.godine do 10h, a na sledeće načine:  lično ili poštom na adresu:

     

 

                  Fondacija “Ana i Vlade Divac”

                        Ilije Garašanina 53a/7

                           11000 Beograd

 

Uputstvo za ponuđače za popunjavanje ponuda se nalazi u prilogu ovog poziva.

 

 

 

                                                                                                       Fondacija Ana i Vlade Divac

                                                                                                           __________________

                                                                                                           Aleksandra Kecojević

 

 

 

 

 

 

 

 

Poziv za dostavljanje ponude - tenderski dosije

         Poziv za dostavljanje ponude sadrži sledeće priloge, koji treba preuzeti (i popuniti)  sa sajta Fondacije:

 

  A  - Priložen Poziv za dostavljanje ponuda (Prilog A)

  B -  Izjavu ponuđača / rekapitulacija ponude  (Prilog B)

  C -  Izjava ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke (Prilog C)

  D -  Opšti podaci o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača (prilog D)

 

 

UPUTSTVO ZA PONUĐAČE ZA POPUNJAVANJE PONUDE

 1. Predmet ponude

Ponuda za nabavku I montažu bolničkih kreveta.

 

 1. Valuta

Cene u ponudi moraju biti izražene u RSD, bez PDV  i  sa  PDV-om.

 1.   Plaćanje

Avansno plaćanje nije dozvoljeno.

 

 1. Mesto isporuke

Ponuđač je  u obavezi da robu isporuči  na teritoriji grada Beokrada, a tačna  adresa će biti date u porudžbenici nakon zaključenja Ugovora.

 

 1. Rokovi isporuke

Izabrani najpovoljniji Ponuđač mora poštovati realnu dinamiku isporuke koja će mu biti dostavljena prilikom zaključenja ugovora.

 

 1. Jezik ponude

Ponude, sva korespondencija i dokumentacija u vezi sa tenderom koja je razmenjena između ponuđača i Fondacije mora biti pisana na srpskom jeziku.

 

 1. Dostavljanje ponuda

Ponude  se dostavljaju od 9 do 16h u zatvorenoj koverti  (sa pečatom na spojevima,  naznačenim brojem  zahteva i sa naznakom *Prijava na javni poziv - NE OTVARATI*)  najkasnije do ponedeljka 20.02.2017.godine do 10h, a na sledeće načine:  lično ili poštom na adresu:

                        Fondacija “Ana i Vlade Divac”

                        Ilije Garašanina 53a/7

                        11000 Beograd

Kontakt osoba za sva dodatna objašnjenja  je Veljko Perović, tel. 062 / 77 87 85

Svaka ponuda će biti registrovana u trenutku prijema u obrazac “PRIJEM PONUDA”.

Sve ponude će biti zapečaćene do trenutka otvaranja ponuda.

Ponude koje stignu posle isteka roka ili koje nisu u skladu sa traženim uslovima neće biti uzete u dalje razmatranje.

 

 

 

 

 1. Otvaranje ponuda

Ponude će biti otvorene 20.02.2017.god. u 11h.

Svi ponuđači su pozvani na otvaranje ponuda koje će se održati u prostorijama FONDACIJE.

Sve ponude će biti otvorene samo jednom u prisustvu ponuđača i svedoka.

Predata ponuda mora ostati važeća za period od minimum 90 dana nakon roka za predaju ponuda.

Zatvorene, potpisane, overene i zapečaćene koverte moraju pored ponude sadržati i sledeća dokumenta:

 

 1. Izvod iz registra Agencije za Privredne registre, ne starije od 6 meseca
 2. Referenc  listu ranijih projekata sličnih predmetu nabavke
 3. Popunjena  Tehnička specifikacija robe (Prilog B)
 4. Popunjena  Izjava ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke (Prilog C)
 5. Popunjeni opšti podaci o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača (prilog D)
 6. Popunjena rekapitlacija ponude (Prilog E)
 7. Katalog svih pojedinačnih proizvoda koji se nude
 8. Kopija rešenja Agencije za lekove i medicinska sredstva (ALIMS)

Sve ponude koje ne sadrže sve tražene podatke i dokumentaciju i koje se ne dostave u predviđenom roku neće se uzeti u proces razmatranja. Neće se uzimati u obzir nikakve ograde u ponudi u odnosu na javni poziv, svaka ograda će imati za posledicu automatsko odbacivanje ponude, bez dalje evaluacije.

Fondacija zadržava pravo da, u cilju dobijanja povoljnijih uslova za nabavku, pre odluke i potpisivanja ugovora pregovara sa svim ponuđačima o dostavljenoj ponudi, pri čemu  nije obavezna da prihvati bilo koju ponudu ili da sklopi bilo kakav ugovor.

 1. Izbor najpovoljnijeg Ponuđača

Osnovni kriterijum Komisije za donošenje odluke biće ekonomski najpovoljnija ponuda.

Ekonomski najpovoljnija ponuda podrazumeva balans sledećih kriterijuma po redosledu prioriteta:

 1. Cena -sa ugradnjom
 2. Kvalitet koji podrazumeva i sertifikate za bezbednost ponuđene opreme

                                                                                      

                                                                                                    Fondacija “Ana i Vlade Divac”

                                                   

                                                                                                          ___________________

                                                                                                           Aleksandra Kecojević

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti