JAVNI POZIV

U okviru Projekta  “Divac poljoprivredni fondovi  u gradu Užice”   -  Fondacija  “Ana i Vlade Divac” u saradnji sa gradom Užice,  raspisuje konkurs za dodelu bespovratnih sredstava  u iznosu  od  3.700.000,00 dinara za razvoj kozarstva/ovčarstva  kao poljoprivredene delatnosti  za  najmanje 20 poljoprivrednika/ca  koji imaju mesto prebivališta na teritoriji  grada Užice. 

Pomoć  nije u novcu  nego u robi, a  uključuje nabavku  6 umatičenih  grla alpskih koza starosti  10-20 meseci ili  7-8 umatičenih ženskih jagnjadi rase sjenička pramenka, starosti najmanje 3 meseca, min težine 30kg.

Potencijalni  dobitnici donacije imaju sledeće obaveze:

1.       da iz sopstvenih sredstava kupe još dve koze ili dva/tri jagnjeta  pre nego što dobiju donaciju

2.       da do druge polovine  2019.godine broj ženskih umatičenih grla koza (u njihovom stadu) bude najmanje 16, odn. da do druge polovine  2020.godine broj ženskih umatičenih grla ovaca (u njihovom stadu) bude najmanje 20

Napomena: korisniku donacije se preporučuje da osigura  stado kod osiguravajućeg društva nakon potpisivanja Ugovora o donaciji, odn. isporuke koza/jagnjadi 

Pozivamo sve zainteresovane koji  zadovoljavaju osnovne  kriterijume,  imaju prebivalište na teritoriji grada Užica, kao i da imaju objekat za gajenje koza/ovaca  i eventualno iskustvo,  da se prijave tako što će popuniti  PRIJAVU.

Konkurs je otvoren  od  06. marta  do 24. marta 2017. godine

Napomena:  Prednost prilikom dobijanja donacije će imati mladi poljoprivrednici .

PRIJAVU  možete preuzeti  u uslužnom centru gradske uprave Užice,  kao i putem interneta  sa sajta:  www.fondacijadivac.org   i   www.uzice.org

Za  sve detaljne informacije obratiti  se  g-đi  Nadi Obradović - Fondacija  “Ana i Vlade Divac”   putem e-maila: [email protected]  ili  na broj telefona  062 /77 88 73, kao i 031/590-163 - Gradska uprava Užice.

Popunjenu  PRIJAVU,  sa neophodnom pratećom dokumentacijom,   poslati na adresu :

FONDACIJA  “ANA I VLADE DIVAC”

11000 Beograd, ul. Ilije Garašanina  br. 53a/7

sa naznakom:  “za Konkurs za poljoprivredni program -  Užice”

USLOVI ZA UČEŠĆE U JAVNOM POZIVU:

•             poljoprivrednici  koji  žele da otpočnu  ili prošire svoj posao vezan  za kozarstvo/ovčarstvo

•             da imaju prebivalište na teritoriji  grada Užica, a takođe i registrovano PG na teritoriji  grada Užica

•             da daju pismenu izjavu da će registrovati svoju delatnost ukoliko uđu u uži krug odabranih

               (npr: poljoprivredno gazdinstvo) -ako već nije registrovano ili na podnosioca prijave ili nekog od

               članova zajedničkog domaćinstva

•             da su direktno odgovorni za pripremu i realizaciju posla, a ne da deluju u svojstvu  posrednika

•             da su podneli  popunjenu  PRIJAVU  Fondaciji  “Ana i Vlade Divac ” sa pratećom dokumentacijom

•            da nisu  zaposleni  u  Gradu  Užice (odbornici, članovi Gradskog  veća, radnici gradske uprave)

•            da nisu korisnici donacije po istom osnovu za 2016.godinu

 

KRITERIJUMI UGROŽENOSTI:

•             Višečlana porodica  i  vezana domaćinstva

•             Lica bez stalnog zaposlenja  ili sa primanjima koje ne zadovoljavaju osnovne potrebe domaćinstava

•             Porodica sa bolesnim-invalidnim članovima

NA OSNOVU ČEGA SE ODREĐUJE VID POMOĆI KORISNIKA PRIJAVLJENOM ZA POLJOPRIVREDNI PROGRAM:

•             Interesovanja  i  znanja

•             Iskustva  i  trenutna proizvodnja

•             Postojećih objekata, opreme   i  drugih mogućnosti  korisnika

•             Potreba korisnika

PROPRATNA DOKUMENTACIJA KOJU O B A V E Z N O  TREBA DOSTAVITI UZ PRIJAVU:

1.       Pristanak za obradu podataka o ličnosti - data u prilogu

2.        Kopija lične karte ili pasoša  za podnosioca prijave  (ili kopija izbegličke legitimacije ukoliko podnosilac Prijave ili član njegovog domaćinstva ima izbeglički status, ili kopija rešenja o ukidanju statusa izbeglice, ili kopija legitimacije interno raseljenih lica)

3.       Izjava o broju članova domaćinstva i overena u gradskom organu uprave

4.       Za zaposlene članove domaćinstva - potvrda od poslodavca o zaposlenju sa prosečnom visinom ličnog dohotka  (za zadnja tri meseca)

5.       Za  penzionere - kopija  zadnjeg  čeka  od penzije

6.       Za nezaposlene članove porodičnog domaćinstva - potvrdu o nezaposlenosti od Nacionalne službe za zapošljavanje (za prijavljena lica)

7.       Za nezaposlene članove porodičnog domaćinstva koja nisu na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, overena izjava dva svedoka o nezaposlenosti

8.       Za studente i učenike srednjih škola - potvrda nadležne obrazovne institucije o školovanju za lica koja se nalaze na redovnom školovanju ili kopija đačke knjižice, svedočanstva ili indeksa

9.       Za samohranog roditelja - potvrda o smrti bračnog druga ili rešenje o razvodu braka ili overena izjava data pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću da sam brine o deci/detetu bez pomoći drugog roditelja, potvrđena overenim izjavama dva svedoka

10.   Za bolesne članove domaćinstva - kopija medicinske dokumentacije

11.   Za poljoprivredna gazdinstva - potvrda o aktivnom statusu gazdinstva za 2017.godinu

12.   Izvod iz biljne i životinjske strukture za 2017.godinu za PG podnosioca prijave

13.   Dokaz o vlasništvu zemljišta/objekta  (u slučaju da podnosilac prijave nije vlasnik zemljišta/objekata - mora da ima zaključen ugovor o zakupu zemljišta/objekta na period od najmanje pet godina od dana prijave na konkurs)

14.   Podaci o objektu za držanje koza /ovaca (izjava podnosioca prijave o posedovanju i veličini objekta)

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti