JAVNI POZIV

U okviru Projekta  “Divac poljoprivredni fondovi  u opštini  Knjaževac”   -  Fondacija  “Ana i Vlade Divac” u saradnji sa opštinom Knjaževac,  raspisuje konkurs za dodelu bespovratnih sredstava  u iznosu  od  1.620.000,00 dinara za razvoj ovčarstva  kao poljoprivredene delatnosti  za  najmanje 9 poljoprivrednika/ca  koji imaju mesto prebivališta na teritoriji  opštine Knjaževac. 

Pomoć  nije u novcu  nego u robi, a  uključuje nabavku do 10 umatičenih  jaganjaca,  rase romanovska, starosti oko 3 meseca,  težine oko 25kg.

Potencijalni  dobitnici donacije imaju sledeću obavezu:

-            da  do druge polovine  2019.godine broj ženskih umatičenih grla ovaca (u njihovom stadu) bude najmanje 20

 

Napomena:  Korisniku donacije se preporučuje da osigura  stado kod osiguravajućeg društva nakon potpisivanja Ugovora o donaciji, odn. isporuke jagnjadi 

Pozivamo sve zainteresovane koji  zadovoljavaju osnovne  kriterijume,  imaju prebivalište na teritoriji  opštine Knjaževac, kao i da imaju objekat za gajenje ovaca  i eventualno iskustvo,  da se prijave tako što će popuniti  PRIJAVU.

Konkurs je otvoren  od  10.marta 2017.god.   do 31.marta 2017. godine

Napomena:  Prednost prilikom dobijanja donacije će imati mladi poljoprivrednici .

PRIJAVU  možete preuzeti  u prostorijama agencije za razvoj opštine Knjaževac,  kao i putem interneta  sa sajta:  www.fondacijadivac.org   i   www.ark.rs

Za  sve detaljne informacije obratiti  se  g-đi  Nadi Obradović - Fondacija  “Ana i Vlade Divac”   putem e-maila: [email protected]  ili  Marku Stojanoviću- Pomoćnik predsednika  opštine Knjaževac   putem e-mail  adrese  [email protected]  ili na  broj telefona  064/ 216 42 10

Popunjenu  PRIJAVU,  sa neophodnom pratećom dokumentacijom,   poslati na adresu :

FONDACIJA  “ANA I VLADE DIVAC”

11000 Beograd, ul. Ilije Garašanina  br. 53a/7

sa naznakom:  “za Konkurs za poljoprivredni program -  Knjaževac”

 

USLOVI ZA UČEŠĆE U JAVNOM POZIVU:

•       Poljoprivrednici do 45 godina koji imaju adekvatan objekat za držanje i uslove za uzgoj ovaca ili

       oni koji žele da prošire svoj posao vezan za ovčarstvo, a imaju stado do 20 grla, adekvatne

       objekte i uslove za dalje širenje stada.

        •       Da imaju prebivalište na teritoriji opštine Knjaževac i registrovano poljoprivredno gazdinstvo na

              teritoriji opštine Knjaževac na sebe ili na člana zajedničkog domaćinstva.

•       da su direktno odgovorni za pripremu i realizaciju posla, a ne da deluju u svojstvu  posrednika

•       da su podneli  popunjenu  PRIJAVU  Fondaciji  “Ana i Vlade Divac ” sa potrebnom pratećom  dokumentacijom

•      da nisu  članovi Opštinskog  veća i izabrana i postavljena lica opštine Knjaževac

 

OSNOVNI KRITERIJUMI ZA ODABIR KORISNIKA:

§  Godine starosti potencijalnog korisnika

§  Broj članova domaćinstva

§  Domaćinstva kojima je poljoprivreda primarni izvor prihoda

§  Uslovi za držanje i gajenje ovaca

 

PROPRATNA DOKUMENTACIJA KOJU O B A V E Z N O  TREBA DOSTAVITI UZ PRIJAVU:

1.       Pristanak za obradu podataka o ličnosti - data u prilogu

2.        Kopija lične karte ili pasoša  za podnosioca prijave  (ili kopija izbegličke legitimacije ukoliko podnosilac Prijave ili član njegovog domaćinstva ima izbeglički status, ili kopija rešenja o ukidanju statusa izbeglice, ili kopija legitimacije interno raseljenih lica)

3.       Izjava o broju članova domaćinstva i overena u gradskom organu uprave

4.       Za zaposlene članove domaćinstva - potvrda od poslodavca o zaposlenju sa prosečnom visinom ličnog dohotka  (za zadnja tri meseca)

5.       Za  penzionere - kopija  zadnjeg  čeka  od penzije

6.      Za nezaposlene članove porodičnog domaćinstva:

§  potvrdu o nezaposlenosti od Nacionalne službe za zapošljavanje (za prijavljena lica) ili

§  overena izjava sa dva svedoka o nezaposlenosti (za neprijavljena lica);

 

7.       Za studente i učenike srednjih škola - potvrda nadležne obrazovne institucije o školovanju za lica koja se nalaze na redovnom školovanju ili kopija đačke knjižice, svedočanstva ili indeksa

8.       Za samohranog roditelja - potvrda o smrti bračnog druga ili rešenje o razvodu braka ili overena izjava data pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću da sam brine o deci/detetu bez pomoći drugog roditelja, potvrđena overenim izjavama dva svedoka

9.       Za poljoprivredna gazdinstva - potvrda o aktivnom statusu gazdinstva za 2017.godinu

10.   Izvod iz biljne i životinjske strukture za 2017.godinu za PG podnosioca prijave

 

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti