JAVNI POZIV

 

U okviru Projekta  “Divac poljoprivredni fondovi  u gradu Valjevo”   -  Fondacija  “Ana i Vlade Divac” u saradnji sa gradom VALJEVOM  i JP "AGRORAZVOJ-VALJEVSKE DOLINE"- Valjevo,  raspisuje konkurs za dodelu podsticaja za razvoj ovčarstva kao poljoprivredene delatnosti  za najmanje 10 poljoprivrednika/ca koji imaju mesto prebivališta na teritoriji  grada Valjevo. 

Pomoć nije u novcu  nego u robi, a uključuje nabavku 15 umatičenih jagnjadi rase sjenička pramenka,  starosti oko 90 dana.

Potencijalni  korisnici imaju sledeće obaveze:

Da u roku od tri godine od dana dobijanja donacije u Stočni Fond JP "AGRORAZVOJ- VALJEVSKE DOLINE" Valjevo  isporuči 15 umatičenih jagnjadi rase rase sjenička pramenka, starosti oko 90 dana. Ova isporuka treba da se obavi između 15 i 39 meseca od dana dobijanja jagnjadi i to po sledećoj dinamici:

§   5 komada jagnjadi do isteka 15 meseci od dana dobijanja jagnjadi;

§   5 komada jagnjadi u periodu od 15 do 27 meseca od dana dobijanja jagnjadi;

§   5 komada jagnjadi u periodu od 27 do 39 meseca od datuma dobijanja jagnjadi.

 

Pozivamo sve zainteresovane koji  zadovoljavaju osnovne  kriterijume,  imaju prebivalište na teritoriji  grada Valjevo, kao i da imaju objekte i  iskustva u gajenje ovaca,  da se prijave tako što će popuniti  PRIJAVU.

KONKURS JE OTVOREN OD 9. MARTA DO 31. MARTA 2017. GODINE.

PRIJAVU možete preuzeti u poslovnom prostoru JP “Agrorazvoj - Valjevske doline“, Pantićeva 114, Valjevo, kao i putem interneta sa sajta:  www.divac.com , www.agrorazvoj.rs i www.valjevo.org.rs

Za  sve detaljne informacije obratiti  se g-đi  Nadi Obradović - Fondacija  “Ana i Vlade Divac”   putem e-maila: [email protected] ili  na broj telefona  062/77-88-73, kao i JP “Agrorazvoj - Valjevske doline 060/34-33-009, e-mail: [email protected] .

 

Popunjenu PRIJAVU sa neophodnom pratećom dokumentacijom poslati na adresu:

FONDACIJA  “ANA I VLADE DIVAC”

11000 Beograd, ulica Ilije Garašanina  br. 53a/7

sa naznakom:  “za Konkurs za poljoprivredni program -  Valjevo”

 

 

USLOVI ZA UČEŠĆE U JAVNOM POZIVU:

1.        Poljoprivrednici do 45 godina koji imaju adekvatan objekat za držanje i uslove za uzgoj ovaca ili oni koji žele da prošire svoj posao vezan za ovčarstvo, a imaju stado do 20 grla, adekvatne objekte i uslove za dalje širenje stada.

2.        Da imaju prebivalište na teritoriji grada Valjeva i registrovano poljoprivredno gazdinstvo na teritoriji  grada Valjeva na sebe ili na člana zajedničkog domaćinstva.

3.        Da su direktno odgovorni za pripremu i realizaciju posla, a ne da deluju u svojstvu  posrednika.

4.        Da su podneli pravilno popunjenu PRIJAVU Fondaciji “Ana i Vlade Divac” sa potrebnom pratećom dokumentacijom.

5.        Da nisu zaposleni u Gradu Valjevo (odbornici, članovi Gradskog  veća, radnici gradske uprave).

6.        Prilikom potpisivanja ugovora o saradnji korisnici treba da obezbede potpisanu blanko menicu kao meru obezbeđenja.

OSNOVNI KRITERIJUMI ZA ODABIR KORISNIKA:

§   Godine starosti potencijalnog korisnika

§   Broj članova domaćinstva

§   Domaćinstva kojima je poljoprivreda primarni izvor prihoda

§   Uslovi držanje i gajenje ovaca

PROPRATNA DOKUMENTACIJA KOJU O B A V E Z N O TREBA DOSTAVITI UZ PRIJAVU:

1.        Pristanak za obradu podataka o ličnosti - data u prilogu;

2.        Kopija lične karte ili pasoša  za podnosioca prijave  (ili kopija izbegličke legitimacije ukoliko podnosilac Prijave ili član njegovog domaćinstva ima izbeglički status, ili kopija rešenja o ukidanju statusa izbeglice, ili kopija legitimacije interno raseljenih lica);

3.        Izjava o broju članova zajedničkog domaćinstva overena u organu gradske uprave;

4.        Za zaposlene članove domaćinstva - potvrda od poslodavca o zaposlenju sa prosečnom visinom ličnog dohotka za zadnja tri meseca;

5.        Za  penzionere - kopija  zadnjeg  čeka  od penzije;

6.        Za nezaposlene članove porodičnog domaćinstva:

§   potvrdu o nezaposlenosti od Nacionalne službe za zapošljavanje (za prijavljena lica) ili

§   overena izjava sa dva svedoka o nezaposlenosti (za neprijavljena lica);

7.        Za studente i učenike srednjih škola - potvrda nadležne obrazovne institucije o školovanju za lica koja se nalaze na redovnom školovanju ili kopija đačke knjižice, svedočanstva ili indeksa;

8.        Za samohranog roditelja - potvrda o smrti bračnog druga ili rešenje o razvodu braka ili overena izjava data pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću da sam brine o deci/detetu bez pomoći drugog roditelja, potvrđena overenim izjavama dva svedoka;

9.        Potvrda o aktivnom statusu poljoprivrednog gazdinstva za 2017. godinu;

10.    Izvod iz biljne i životinjske strukture za 2017. godinu za PG podnosioca prijave;

11.    Dokaz o vlasništvu zemljišta/objekta (u slučaju da podnosilac prijave nije vlasnik zemljišta/objekata - mora da ima zaključen ugovor o zakupu zemljišta/objekta na period od najmanje pet godina od dana prijave na konkurs);

 

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti