Beograd, 13.04.2017. godine

Referentni broj objave: DIVAC - A/12/G

 

 

A - POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE

 

 

 

PREDMET: POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE ZA IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI BIVŠE OSNOVNE ŠKOLE U VELJE POLJU, TUTIN

 

           

 

Poštovani,

 

Pozivamo Vas da dostavite svoju ponudu za izvodjenje radova na rekonstrukciji bivše osnovne škole u Velje Polju,Tutin, prema dostavljenoj specifikaciji - PRILOG B  i traženu prateću dokumentaciju.

 

 

Tenderska dokumentacija se preuzima u prostorijama Fondacije Ana i Vlade Divac, Ilije Garašanina 53a/7, Beograd u period od 9h do 16:30h, dana 13.04. i 18.04.2017. godine.

 

Ponude se mogu dostaviti svaki dan u periodu od od 9 do 16h  u zatvorenoj koverti najkasnije do ponedeljka 24.04.2017 gonide do 10h na sledeće načine:  lično ili poštom na adresu:

                     

                Fondacija “Ana i Vlade Divac”

                        Ilije Garašanina 53a/7

                           11000 Beograd

Koverte moraju biti zatvorenej, sa pečatom na spojevima, naznačenim brojem zahteva i sa naznakom *Prijava na javni poziv - NE OTVARATI*

 

Uputstvo za ponuđače za popunjavanje ponuda se nalazi u prilogu ovog poziva.

                                                                                                     Fondacija “Ana i Vlade Divac”

                                                                                                        Emergency Relief Project Coordinator 

 

 

                                                                                                                  ______________________

                                                                                                                           Marija Tomić

 

 

 

 

 

 

 

Poziv za dostavljanje ponude - tenderski dosije

 

 Poziv za dostavljanje ponude sadrži sledeće priloge, koji se preuzimaju u prostorijama Fondacije Ana i  Vlade  DIvac:

 

  1  - Priložen Poziv za dostavljanje ponuda (Prilog A)

  2 -  Predmer i predračun radova i projektna dokunemtacija (osnova prizemlje i sprata)  (Prilog B)

  3 -  Izjava ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova (Prilog C)

  4 -  Opšti podaci o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača (prilog D)

  5 -  Formular tenderske deklaracije

  6 -  Kriterijumi za ocenu ponude (Prilog H)

  7 - Obim radova

 

UPUTSTVO ZA PONUĐAČE ZA POPUNJAVANJE PONUDE

1.     Predmet ponude

Naziv  i  opis traženih radova  sa potrebnim količinama se nalaze u priloženoj specifikaciji - Prilog  B      

                  

2.     Valuta

Cene u ponudi moraju biti u dinarima  sa izraženim PDV-om.

Avansno plaćanje nije dozvoljeno. Uplate se vrše samo po dostavljenim i overenim privremenim situacijama na adresu Fondacije. Broj situacija, u toku izvodjenja radova, ce biti definisan prilikom potpisivanja ugovora sa izabranim izvodjačem.

 

3.     Mesto izvršenja usluge

Ponuđač  je  u obavezi da izvrši radove na rekonstrukciji bivše osnovne škole u Velje Polju, Tutin. Tačna adresa objekta će biti data u ugovoru.

 

4.     Rokovi izvršenja usluge

Rekostrukcija objekata mora biti završena u roku od maksimalno 90 dana od dana potpisivanja ugovora sa najpovoljnijim ponuđačem.

 

5.     Osiguranje objekta u izgradnji

Izabrani ponuđač je u obavezi da pre uvođenja na gradilište, Fondaciji dostavi polisu osiguranja objekta u toku perioda izvođanja radova.

 

6.     Jezik ponude

Ponude, sva korespondencija i dokumentacija u vezi sa tenderom koja je razmenjena između ponuđača i Fondacije mora biti pisana na srpskom jeziku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.     Dostavljanje ponuda

Ponude  se dostavljaju od 9 do 16h u zatvorenoj koverti  (sa pečatom na spojevima,  naznačenim brojem  zahteva i sa naznakom *Prijava na javni poziv - NE OTVARATI*)  najkasnije do ponedeljka 24.04.2017 godine do 10h, a na sledeće načine:  lično ili poštom na adresu:

                        Fondacija “Ana i Vlade Divac”

                        Ilije Garašanina 53a/7

                        11000 Beograd

 

Kontakt  osoba za sva dodatna objašnjenja  je g-din Vladimir Tomašević, tel. 060/666-50-12,

mail: [email protected]

Svaka ponuda će biti registrovana u trenutku prijema u obrazac “PRIJEM PONUDA”.

Sve ponude će biti zapečaćene do trenutka otvaranja ponuda.

Ponude koje stignu posle isteka roka ili koje nisu u skladu sa traženim uslovima neće biti uzete u dalje razmatranje.

 

8.     Obavezni uslovi

Obavezni uslovi koje je neophodno da potencijalni ponuđači ispunjavaju kako bi mogli da učestvuju u javnom pozivu su:

a)      Obavezan uslov u pogledu poslovnog kapaciteta - da je u prethodnih 5 godina realizovao poslove u vrednosti od minimum 60.000.000 RSD a koji se odnose na gradjevinske I slicne radove. DOKAZ kopije ugovora,

b)      U pogledu finansijskog kapaciteta - da je u prethodnih tri godine ostvaren promet od minimum 100.000.000 RSD.  DOKAZ potvrde trecih lica o visini realizovanih I placenih radova/poslova,

c)      U pogledu kadrovskog kapaciteta - da poseduje minimum 20 radnika u stalnom random odnosu, da poseduje u stalnom random odnosu minimalno 1 gradjevinskog inzinjera sa licencom 410 (minimum tri godine radnog iskustava), da poseduje u stalnom radnom odnosu minimalno po 1 inzinjera masinstva I elektrotehnike sa licencomama 450 I 430. DOKAZ kopija M obrasca za svakog zaposlenog, CV za inzinjere I kopije licenci za inzinjere

 

9.     Otvaranje ponuda

Ponude će biti otvorene 24.04.2017. godine u 11h.

Svi ponuđači su pozvani na otvaranje ponuda koje će se održati u prostorijama FONDACIJE.

Sve ponude će biti otvorene samo jednom u prisustvu ponuđača i svedoka.

Predata ponuda mora ostati važeća za period od minimum 120 dana nakon roka za predaju ponuda.

Zatvorene, potpisane, pečatirane i zapečaćene koverte moraju pored ponude sadržati i sledeća dokumenta:

 

d)      Popunjen i overen predmer i predračun - Prilog B;

e)      Dokazi o ispunjenju obaveznih uslova;

f)       Izvod iz registra Agencije za Privredne registre, ne starije od 3 meseci od dana dostavljanja ponude;

g)      Potvrda iz Agencije za Privredne registre, da je ponuđač upisan u registar ponuđača, ne stariji od mesec dana od dana dostavljanja ponude;

h)      Prilažemo pismo o namerama banke. Potvrđujemo da ćemo obezbediti Performativnu bankarsku   garanciju u iznosu od 10% od vrednosti radova, te Bankarsku garanciju u iznosu 10% od iznosa Ugovora na period od 12 meseci od datuma završetka radova, a koja se odnosi na kvalitet radova;

i)       Prilažemo približan dinamički plan izvođenja radova, obrađen nedelju po nedelju, da bi prikazali redosled po kojem će se radovi obavljati. (Imati u vidu da je ovo potrebno samo zbog informacije i neće stvarati ugovorne obaveze, izuzev završnog datuma u ugovoru );

j)       Popunjena  Izjava ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke (Prilog C);

 

 

 

 

 

 

k)      Popunjeni opšti podaci o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača (prilog D);

l)       Popunjen i overen formular tenderske deklaracije;

m)     Overen Obim radova;

n)      Potvrdu o solvetnosti firme;

 

Dana 19.04.2017. godine biće organizovana poseta objekta na kome će se izvoditi radovi periodu od 13h do 14h časova, kao i dana 20.04.2017. godine periodu od 10h do 11h časova.

Za sve detalje pozvati kontakt osobu (Vladimir Tomašević, tel. 060/666-50-12 i mail:[email protected] )

 

Fondacija zadržava pravo da, poništi tender i odustane od radova.

 

U skladu sa uslovima na terenu FONDACIJA  može zahtevati od odabrane firme da izvrši modifikuje količina radova u okviru specifikacije - prilog B , pri čemu se zadržava jedinična cena koja je ponuđena po pozicijama.

 

Analiza ponuda će biti izvršena pojedinačno, uzimajući u obzir samo ponude koje zadovoljavaju gore navedene uslove. Sve pozicije u okviru iste grupe moraju biti ponuđene.

 

Ugovor će biti potpisan sa ponuđačem koji bude dao ekonomski najpovoljniju ponudu, tehnički kompletnu dokumentaciju za kompletn grupu. Kriterijumi za bodovanje i formule za izračunavanje broja bodova se nalazi u Prilogu H

Sve ponude koje ne sadrže sve tražene podatke i dokumentaciju i koje se ne dostave u predviđenom roku neće se uzeti u proces razmatranja.

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                         Fondacija “Ana i Vlade Divac”

                                                                                                        Emergency Relief Project Coordinator 

 

                                                                                                                  _____________________

                                                                                                                            Marija Tomić

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti