Ref. Br.: 15-17/A30/IRC A - POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE

 

Fondacija Ana i Vlade Divac, u partnerstvu sa International Rescue Committee, objavljuje Javni poziv za nabavku pozamanterije u svrhu realizacije projekta humanitarne pomoći.

 

Kako bismo izabrali najpovoljnije ponuđače za nabavku pozamanterije potrebno je da nam dostavite ponudu po dostavljenom spisku artikala i traženu prateću dokumentaciju.

 

Ponude  se dostavljaju od 9 do 17h u zatvorenoj koverti  (sa pečatom na spojevima,  naznačenim brojem zahteva i sa naznakom *Prijava na javni poziv - NE OTVARATI*)  najkasnije do  utorka  18.04.2017.godine do 10h, a na sledeće načine:  lično ili poštom na adresu:

                     

                    Fondacija “Ana i Vlade Divac”

                        Ilije Garašanina 53a/7

                           11000 Beograd

 

 

 

Uputstvo za ponuđače za popunjavanje ponuda se nalazi u prilogu ovog poziva.

 

 

                                                                                                    Fondacija “Ana i Vlade Divac”

 

                                                                                                        ___________________

                                                                                                                 Zoran Iliić

                                                                                                            Koordinator projekta

 

 

 

 

 

Poziv za dostavljanje ponude - tenderski dosije

         Poziv za dostavljanje ponude sadrži sledeće priloge, koji treba preuzeti sa sajta Fondacije:

 

  A  - Priložen Poziv za dostavljanje ponuda

  B -  Specifikacija potrebnih artikala-robe (Prilog B)

  C -  Izjava ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke (Prilog C)

  D -  Opšti podaci o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača (prilog D)

  E -  Izjavu ponuđača / rekapitulacija ponude  (Prilog E)

 

UPUTSTVO ZA PONUĐAČE ZA POPUNJAVANJE PONUDE

 1. Predmet ponude

Naziv  i  opis traženih artikala-robe sa potrebnim količinama se nalaze u priloženoj specifikaciji - Prilog  B

Specifikacija potrebnih artikala-robe se sastoji od 2 grupe i to :

             1. Trikotaža i repromaterijal

             2. Platna

            

 1. Valuta

Cene u ponudi moraju biti u dinarima sa izraženim PDV-om.

Avansno plaćanje nije dozvoljeno.

 

 1. Mesto isporuke

Ponuđači su u obavezi da robu isporuče u skladišta Fondacije na teritoriji Srbije, uglavnom u Beogradu.

Lokacija i adresa skladišta će biti naznačena u porudžbenici.

 

 1. Rokovi isporuke

Isporuka ukupnih količina traženih artikala mora biti završena do kraja Aprila  2017.godine.

Isporuka proizvoda izvršiće se na lokaciju i adresu koju u porudžbenici odredi kupac. Isporuka mora da bude obavljena u roku od 3 radna dana od momenta prijema porudžbenice poslate od strane Fondacije.

 1. Jezik ponude

Ponude, sva korespondencija i dokumentacija u vezi sa tenderom koja je razmenjena između ponuđača i Fondacije mora biti pisana na srpskom jeziku.

 1. Dostavljanje ponuda

Ponude  se dostavljaju od 9 do 17h u zatvorenoj koverti  (sa pečatom na spojevima,  naznačenim brojem  zahteva i sa naznakom *Prijava na javni poziv - NE OTVARATI*)  najkasnije do utorka 18.04.2017.godine do 10h, a na sledeće načine:  lično ili poštom na adresu:

                        Fondacija “Ana i Vlade Divac”

                        Ilije Garašanina 53a/7

                        11000 Beograd

Kontakt  osoba za sva dodatna objašnjenja  je Veljko Perović, tel. 062 / 77 87 85 .

Svaka ponuda će biti registrovana u trenutku prijema u obrazac “PRIJEM PONUDA”.

Sve ponude će biti zapečaćene do trenutka otvaranja ponuda.

Ponude koje stignu posle isteka roka ili koje nisu u skladu sa traženim uslovima neće biti uzete u dalje razmatranje.

 

 

 

 

 

 1. Otvaranje ponuda

Ponude će biti otvorene 18.04.2017.god. u 11h.

Svi ponuđači su pozvani na otvaranje ponuda koje će se održati u prostorijama FONDACIJE.

Sve ponude će biti otvorene samo jednom u prisustvu ponuđača i svedoka.

Predata ponuda mora ostati važeća za period od minimum 90 dana nakon roka za predaju ponuda.

Zatvorene, potpisane, pečatirane i zapečaćene koverte moraju pored ponude sadržati i sledeća dokumenta:

 1. Popunjen i overen obrazac specifikacije potrebnih artikala - Prilog B
 2. Popunjena  Izjava ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke (Prilog C)
 3. Popunjeni opšti podaci o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača (prilog D)
 4. Popunjena  Izjava  ponuđača / rekapitulacija ponude   (Prilog E)

Fondacija zadržava pravo da, u cilju dobijanja povoljnijih uslova za nabavku, pre potpisivanja ugovora pregovara sa svim ponuđačima o dostavljenoj ponudi, pri čemu  nije obavezna da prihvati bilo koju ponudu ili da sklopi bilo kakav ugovor.

Neće se uzimati u obzir nikakve ograde u ponudi u odnosu na javni poziv, svaka ograda će imati za posledicu automatsko odbacivanje ponude, bez dalje evaluacije.

FONDACIJA  može zahtevati od odabrane firme da modifikuje količinu artikala u okviru specifikacije

- dokument B, pri čemu se zadržava  ista jedinična cena koja je ponuđena.

Analiza ponuda će biti izvršena pojedinačno za svaki artikal, uzimajući u obzir samo ponude koje zadovoljavaju gore navedene uslove.

Ugovori mogu biti potpisani za svaku grupu artikala posebno.

Kriterijumi za izbor dobavljača je su:

 1. cena
 2. odgovarajući kvalitet

                               

                                                                                                    Fondacija  “Ana i Vlade Divac”

                                                                    

                                                                                                          ___________________

                                                                                                                 Zoran Ilić

                                                                                                            Koordinator projekta 

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti