Beograd, 19.06.2017.godine

 

                                                                                        

Ref.br nabavke: DIVAC-USAID-14

Kako bismo izabrali najpovoljnije ponuđače za izradu promotivnog video filma za projekat”Pomoć lokalnim zajednicama u odgovoru na izbegličku kruzu“, potrebno je da nam dostavite ponudu prema dostavljenoj specifikaciji, kao i traženu prateću dokumentaciju.

 

Ponude  se dostavljaju od 9 do 15h u zatvorenoj koverti  (sa pečatom na spojevima,  naznačenim brojem zahteva i sa naznakom *Prijava na javni poziv - NE OTVARATI*)  najkasnije do srede 28.06.2017.godine do 10h, a na sledeće načine:  lično ili poštom na adresu:

                     

              Fondacija “Ana i Vlade Divac”

                        Ilije Garašanina 53a/7

                           11000 Beograd

 

Uputstvo za ponuđače za popunjavanje ponuda se nalazi u prilogu ovog poziva.

 

 

                                                                                                       Fondacija Ana i Vlade Divac

 

                                                                                                           ___________________

                                                                                                                 Veljko Perović

 

 

 

 

 

Poziv za dostavljanje ponude - tenderski dosije

         Poziv za dostavljanje ponude sadrži sledeće priloge, koji treba preuzeti sa sajta Fondacije:

 

  A  - Priložen Poziv za dostavljanje ponuda (Prilog A)

  B -  Specifikacija potrebnih artikala-robe (Prilog B)

  C -  Izjava ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke (Prilog C)

  D -  Opšti podaci o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača (prilog D)

  E -  Izjavu ponuđača / rekapitulacija ponude  (Prilog E)

 

UPUTSTVO ZA PONUĐAČE ZA POPUNJAVANJE PONUDE

  1. Predmet ponude

Trazeni sadrzaj video spotova se nalazi u priloženoj specifikaciji - Prilog  B              

  1. Valuta

Cene u ponudi moraju biti u dinarima bez izraženog PDV-a. Uplata celokupnog iznosa izabranom ponuđaču biće izvršena po prihvatanju video sadrzaja i dostavljanju potpisanog zapisnika o primopredaji  i originalne fakture na adresu Fondacije. 

 

  1. Mesto isporuke

Ponuđač  je  u obavezi da trazene video spotove dostavi u kancelariju Fondacije Ana I Vlade Divac.

 

  1. Rokovi isporuke

Izrada traženog videa mora biti zavšena u roku od 20 dana od dana potpisivanja ugovora sa iyabranim ponuđačem.

 

  1. Jezik ponude

Ponude, sva korespondencija i dokumentacija u vezi sa tenderom koja je razmenjena između ponuđača i Fondacije mora biti pisana na srpskom jeziku.

 

  1. Dostavljanje ponuda

Ponude  se dostavljaju od 9 do 15h u zatvorenoj koverti  (sa pečatom na spojevima,  naznačenim brojem  zahteva i sa naznakom *Prijava na javni poziv - NE OTVARATI*)  najkasnije do srede 28.06.2017.godine do 10h, a na sledeće načine:  lično ili poštom na adresu:

                        Fondacija “Ana i Vlade Divac”

                        Ilije Garašanina 53a/7

                        11000 Beograd

Kontakt  osoba za sva dodatna objašnjenja  Veljko Perović, tel. 062 / 77 87 85

 

 

Svaka ponuda će biti registrovana u trenutku prijema u obrazac “PRIJEM PONUDA”.

Sve ponude će biti zapečaćene do trenutka otvaranja ponuda.

Ponude koje stignu posle isteka roka ili koje nisu u skladu sa traženim uslovima neće biti uzete u dalje razmatranje.

 

 

 

 

 

 

  1. Otvaranje ponuda

Ponude će biti otvorene 28.06.2017.god. u 11h.

Svi ponuđači su pozvani na otvaranje ponuda koje će se održati u prostorijama FONDACIJE.

Sve ponude će biti otvorene samo jednom u prisustvu ponuđača i svedoka.

Predata ponuda mora ostati važeća za period od minimum 90 dana nakon roka za predaju ponuda.

Zatvorene, potpisane, pečatirane i zapečaćene koverte moraju pored ponude sadržati i sledeća dokumenta:

 

  1. Popunjen i overen obrazac specifikacije potrebnih artikala - Prilog B
  2. Popunjena  Izjava ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke (Prilog C)
  3. Popunjena  Izjava  ponuđača / rekapitulacija ponude   (Prilog E)

 

Fondacija zadržava pravo da, u cilju dobijanja povoljnijih uslova za nabavku, pre potpisivanja ugovora pregovara sa svim ponuđačima o dostavljenoj ponudi, pri čemu  nije obavezna da prihvati bilo koju ponudu ili da sklopi bilo kakav ugovor.

Neće se uzimati u obzir nikakve ograde u ponudi u odnosu na javni poziv, svaka ograda će imati za posledicu automatsko odbacivanje ponude, bez dalje evaluacije.

 

Kriterijum za izbor dobavljača je ekonomski najpovoljnija ponuda.

Sve ponude koje ne sadrže sve tražene podatke i dokumentaciju i koje se ne dostave u predviđenom roku neće se uzeti u proces razmatranja.

                                                                                                  

                                                                                                    Fondacija Ana i Vlade Divac

                                                                       

                                                                                                          ___________________

                                                                                                               Veljko Perović

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti