U okviru Projekta  “Divac poljoprivredni fondovi  u opštini  Knjaževac”   -  Fondacija  “Ana i Vlade Divac” u saradnji sa opštinom Knjaževac,  raspisuje konkurs za dodelu bespovratnih sredstava  u iznosu max do  180.000,00 dinara za razvoj poljoprivredenih delatnosti  za najmanje  10 mladih poljoprivrednika/ca,  starosti od  21-40 godina koji imaju mesto prebivališta na opštini Knjaževac.  Pomoć  nije u novcu  nego u robi, a  uključuje nabavku stoke,  materijala za rad, opreme za razvoj poljoprivrednih aktivnosti,  građevinskog materijala  za  poljoprivredne objekte i  sl.

Konkurs je otvoren  od  06. avgusta  2018.god.  do  27. avgusta  2018. godine

Pozivamo sve zainteresovane koji  zadovoljavaju osnovni  kriterijumi  da imaju između 21 i 40 godina,  da se prijave tako što će popuniti  PRIJAVU, uz koju treba dostaviti propratnu dokumentaciju navedenu u daljem tekstu.

PRIJAVU  možete preuzeti  u prostorijama agencije za razvoj opštine Knjaževac,  kao i putem interneta  sa sajta:  www.divac.com   i   www.knjazevac.rs

Za  sve detaljne informacije obratiti  se  g-đi  Nadi Obradović - Fondacija  “Ana i Vlade Divac”   putem e-maila: [email protected] , odn.  na broj telefona  062 /77 88 73  ili  Marku Stojanoviću- Pomoćnik predsednika  opštine Knjaževac   putem e-mail  adrese  [email protected], odn. na  broj telefona  064/ 216 42 10

Popunjenu  PRIJAVU,  sa neophodnom pratećom dokumentacijom,   poslati na adresu :

FONDACIJA  “ANA I VLADE DIVAC”

11000 Beograd, ul. Ilije Garašanina  br. 53a/7

sa naznakom:  “za Konkurs za poljoprivredni program -  Knjaževac”

 

USLOVI ZA UČEŠĆE U JAVNOM POZIVU:

 • Mladi od 21-40 godina koji žele da otpočnu  ili prošire svoj posao vezan  za poljoprivredu

 • Da imaju prebivalište na teritoriji opštine Knjaževac i registrovano poljoprivredno gazdinstvo na

teritoriji opštine Knjaževac na sebe ili na člana zajedničkog domaćinstva.

 • da su direktno odgovorni za pripremu i realizaciju posla, a ne da deluju u svojstvu  posrednika

 • da su podneli  popunjenu  PRIJAVU  Fondaciji  “Ana i Vlade Divac ” sa potrebnom pratećom  dokumentacijom

 • da oni, a ni članovi njihovog zajedničkog domaćinstva nisu  zaposleni  u  Opštini Knjaževac  (odbornici, članovi opštinskog veća, radnici opštinske uprave)

 

OSNOVNI KRITERIJUMI ZA ODABIR KORISNIKA:

 • Godine starosti potencijalnog korisnika

 • Broj članova domaćinstva

 • Domaćinstva kojima je poljoprivreda primarni izvor prihoda

 • Lica bez stalnog zaposlenja  ili sa primanjima koje ne zadovoljavaju osnovne potrebe domaćinstava

 

PROPRATNA DOKUMENTACIJA KOJU O B A V E Z N O  TREBA DOSTAVITI UZ PRIJAVU:

1. Pristanak za obradu podataka o ličnosti - data u prilogu

2. Kopija lične karte ili pasoša  za podnosioca prijave i ostale punoleptne članove zajedničkog domaćinstva  

3. Izjava o broju članova domaćinstva i overena u gradskom organu uprave ili MZ

4. Za zaposlene članove domaćinstva - potvrda od poslodavca o zaposlenju sa prosečnom visinom ličnog dohotka  (za zadnja tri meseca)

5. Za  penzionere - kopija  zadnjeg  čeka  od penzije

6. Za nezaposlene članove porodičnog domaćinstva:

 • potvrdu o nezaposlenosti od Nacionalne službe za zapošljavanje (za prijavljena lica) ili

 • overena izjava sa dva svedoka o nezaposlenosti (za neprijavljena lica);

 

7. Za studente i učenike srednjih škola - potvrda nadležne obrazovne institucije o školovanju za lica koja se nalaze na redovnom školovanju ili kopija đačke knjižice, svedočanstva ili indeksa

8. Za samohranog roditelja - potvrda o smrti bračnog druga ili rešenje o razvodu braka ili overena izjava data pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću da sam brine o deci/detetu bez pomoći drugog roditelja, potvrđena overenim izjavama dva svedoka

9. Za poljoprivredna gazdinstva - potvrda o aktivnom statusu gazdinstva za 2018.godinu

10. Izvod iz biljne i životinjske strukture za 2018.godinu za PG podnosioca prijave

11. Dokaz o vlasništvu zemljišta  (u slučaju da podnosilac prijave nije vlasnik zemljišta/objekata - mora da ima zaključen ugovor o zakupu zemljišta/objekta)

 

 

 

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti