Stipendisti školske 2017/2018

Stipendisti školske 2017/2018

 

Fondacija «Ana i Vlade Divac» u saradnji sa grupom donatora raspisuje konkurs za dodelu stipendija učenicima koji 2018. godine upisuju prvi, drugi, treći ili četvrti razred srednje škole na teritoriji Republike Srbije, a po unapred utvrđenim uslovima. 

 

I USLOVI 

 

Pravo na stipendiju imaju učenici koji u septembru 2018. godine upisuju I, II, III ili IV razred srednje škole, čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, a koji postižu odličan uspeh u učenju i vladanju. Posebnu prednost pri dodeli stipendije imaće kandidati iz osetljivih društvenih grupa (materijalno ugrožene porodice, jednoroditeljske porodice, izbegličke i raseljeničke porodice, lica sa invaliditetom, dete/roditelj sa hroničnim bolestima i dr). Pravo na stipendiju nemaju korisnici učeničke stipendije za izuzetno nadarene učenike Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. 

 

II POTREBNA DOKUMENTA

 

Kandidat prilikom prijavljivanja na konkurs podnosi obaveznu dokumentaciju:

1. Prijavni obrazac (preuzeti sa sajta Fondacije);

2. Uverenje o postignutom uspehu učenika u prethodnom školovanju (Kopija knjižice/svedočanstva za poslednje tri godine školovanja)

3. Uverenje o postignutim uspesima na takmičenjima (Kopija diploma i sl.) 

4. Uverenje o prosečnom mesečnom prihodu po članu porodice učenika (Potvrda od poslodavca o visini neto primanja za poslednja 3 meseca, penzioni list ili potvrda nacionalne službe za zapošljavanje za nezaposlene roditelje/staratelje)

5. Štampane podatke sa elektronske lične karte ili fotokopiju lične karte oba roditelja ili staratelja.

 

 

Dodatna dokumentacija:

 

Kandidati iz osetljivih društvenih grupa, osim napred navedenih dokumenata, podnose i dokumentaciju kojom se dokazuje:

• invaliditet deteta/roditelja (medicinska dokumentacija), 

• ratni vojni invalidi (potvrda)

• jednoroditeljski status porodice (umrlica roditelja, kopije sudske presude o samostalnom vršenju roditeljskog prava, odnosno umrlica ili drugi dokument koji dokazuje da jedan roditelj sam brine o detetu i dr), 

• podstanarski status porodice (kopija ugovora sa stanodavcem) i druga dokumenta

• potvrda o izbeličkom statusu oba ili jednog roditelja/staratelja (Kopija izbegličke legitimacije ili potvrda od Komesarijata za izbegla i raseljena lica) 

• potvrda o volontiranju, ukoliko je učenik volontirao u nekoj instituciji ili organizaciji

• druga relevantna dokumenta.

 

Podneta konkursna dokumenta se ne vraćaju. 

 

III ROK ZA PODNOŠENjE DOKUMENATA I ODABIR STIPENDISTA

 

Konkurs će biti otvoren od 20.8.2018. do 7.9.2018. godine. Prijave se podnose na adresu Fondacije Ana i Vlade Divac, Ilije Garašanina 53 a, 11 000 Beograd sa naznakom „Za učeničke stipendije“. Odluka o odabranim učenicima biće doneta dve nedelje nakon završetka roka za prijave, a uplata stipendije počinje od septembra 2018. godine. 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 011/33 41 755. 

 

Neblagovremena i nepotpuna konkursna dokumentacija neće biti razmatrana. 

 

IV KRITERIJUMI ZA UTVRĐIVANjE REDOSLEDA KANDIDATA

Redosled kandidata za dodelu učeničke stipendije utvrđuje se na osnovu:

1) uspeha ostvarenog u prethodnom školovanju, i to:

- opšteg uspeha u poslednja tri razreda školovanja,

- nagrada na takmičenjima i sportskih rezultata 

2) socijalno-ekonomskog statusa porodice.

Socijalno-ekonomski status porodice utvrđuje se na osnovu proseka ukupnih mesečnih prihoda po članu porodice učenika, za period januar - mart tekuće godine, te dokumentacija kojom se dokazuje invaliditet deteta/roditelja/staratelja, jednoroditeljski status porodice, podstanarski status porodice i dr. 

 

Uspeh ostvaren u prethodnom školovanju iskazuje se brojem bodova, i to:

1) opšti uspeh za poslednje tri godine školovanja- iskazuje se brojem bodova u visini opšteg uspeha (od 4,50 do 5 bodova za svaku školsku godinu, maksimalno 15);

2) nagrade na takmičenjima i sportski rezultati (5 bodova nacionalna, 4 okružna i 3 boda opštinska takmičenja)

3) volonterski i društveno koristan rad (1 bod).

 

Socijalno-ekonomski status porodice iskazuje se brojem bodova za prosek ukupnih mesečnih prihoda po članu porodice učenika za poslednja 3 meseca tekuće godine godine, i to: 

• Bez prihoda (5 bodova)

• Ispod prosečnih mesečnih primanja za Republiku Srbiju (3 boda)

• Ostali socio-ekonomski uslovi (1-3 boda) 

 

Kandidati se rangiraju prema ukupnom broju bodova ostvarenom po svim osnovama koje se vrednuju za dodelu učeničke stipendije. Rangiranje se vrši na osnovu dostavljene dokumentacije. 

 

V POSTUPAK

 

Prijava sa potrebnom konkursnom dokumentacijom podnosi se Fondaciji Ana i Vlade Divac, Ilije Garašanina 53a, 11000 Beograd do naznačenog datuma. Komisija razmatra prijave i utvrđuje konačnu rang-listu kandidata, koja se objavljuje na sajtu Fondacije. 

Na osnovu odluke o dodeli stipendije, roditelj/staratelj učenika zaključuje ugovor o stipendiji sa Fondacijom, kojim se bliže uređuju prava i obaveze u vezi sa korišćenjem stipendije. Stipendija se isplaćuje na mesečnom nivou i dodeljuje se bez obaveze vraćanja. Učenik koji bude izabran za stipendiranje, biće u obavezi da najmanje 4 sata mesečno volontira o čemu će Fondaciju redovno pismeno obaveštavati. 

Korisniku učeničke stipendije obustavlja se isplata odobrene stipendije u slučaju netačno prikazanih podataka, napuštanja redovnog školovanja ili prestanka uplate od strane donatora.

 

 

VI ISPLATA STIPENDIJE

 

Učeniku se odobrava isplata stipendije na period od 10 meseci, u toku školske godine, u jednakim mesečnim ratama.

 

ANEKS

 

Anex 1- Prijavni obrazac

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti