Fondacija  “Ana i Vlade Divac” u saradnji sa opštinom Mionica, raspisuje konkurs za dodelu bespovratnih sredstava  u iznosu do 180.000,00 dinara za razvoj poljoprivredenih delatnosti  za najmanje 15 poljoprivrednika/ca,  prednost imaju mladi poljoprivrednici i žene, sa mestom prebivališta na teritoriji opštine Mionica.  Pomoć  nije u novcu  nego u robi, a  uključuje nabavku plastenika, različitih dimenzija za organsku biljnu proizvodnju.

Konkurs je otvoren  od  14.05.2019.god.  do 07.06.2019. godine

NAPOMENA:  Opština i Fondacija će dobitnicima donacije pružiti pomoć u plasmanu  robe koju budu proizveli   u doniranim plastenicima, kao i dodelu sertifikata o organskoj proizvodnji  nakon završene obuke. 

Pozivamo sve zainteresovane koji  zadovoljavaju osnovni  kriterijum, da imaju registrovano poljoprivredno gazdinstvo na teritoriji opstine Mionica (prednost imaju mladi poljoprivrednici i žene)  da se prijave tako što će popuniti PRIJAVU.

PRIJAVU možete preuzeti  u kancelariji  Odeljenja za privredu i  lokalno-ekonomski razvoj u zgradi uslužnog centra  (vojni odsek) na prvom spratu  opštine Mionica,  kao i putem interneta  sa  sajtu :  www.divac.com i www.mionica.rs.

Za  sve detaljne informacije obratiti  se  g-đi  Nadi Obradović - Fondacija  “Ana i Vlade Divac” putem e-maila: [email protected]  ili  na broj telefona  062 /77 88 73  ili  doći lično u Opštinsku upravu Mionica,  Odeljenje za privredu  i  lokalno ekonomski  razvoj opštine Mionica.

Popunjenu PRIJAVU, sa neophodnom pratećom dokumentacijom poslati na adresu :

FONDACIJA  “ANA I VLADE DIVAC”

11120 Beograd,  ul. Ilije Garašanina  53a/7

sa naznakom:  “za Konkurs za poljoprivredni program -  Mionica”

USLOVI ZA UČEŠĆE U JAVNOM POZIVU:

•  svi koji žele da se bave organskom biljnom proizvodnjom, otpočnu  ili prošire svoj posao vezan  za poljoprivredu  (prednost imaju mladi poljoprivrednici  i  žene).

• da imaju prebivalište na teritoriji opštine Mionica i registrovano poljoprivredno gazdinstvo na teritoriji  opštine Mionica na sebe ili na člana zajedničkog domaćinstva

• da su direktno odgovorni za pripremu i realizaciju posla, a ne da deluju u svojstvu  posrednik

 • da su podneli  pravilno popunjenu  PRIJAVU  Fondaciji  “Ana i Vlade Divac ” sa pratećom dokumentacijom

•   da nisu  zaposleni  u  Opštini Mionica (odbornici, članovi opštinskog veća, radnici opštinske uprave)

 •   da nisu korisnici donacije po istom osnovu u prethodnim  godinama

•    da će se tri godine od potpisivanja ugovora  aktivno baviti  sertifikovanom organskom biljnom proizvodnjom

• da proizvodne parcele na kojima će se baviti organskom proizvodnjom  nisu uz magistralni put ili u blizini fabrika  ili nekog zagađivača ( komunalne deponije, kanalizacioni otpad  itd.)

•  da poseduju poljoprivredno gazdinstvo manje od 20 ha                           

•  poželjno je da se bave mešovitom poljoprivredom  ( biljno - stočarskom)

•   da se obavezuju da će učestvovati u obukama koje će biti sprovedene

 

OSNOVNI KRITERIJUMI ZA ODABIR KORISNIKA:

•    Domaćinstva kojima je poljoprivreda primarni izvor prihoda

•    Lica bez stalnog zaposlenja  ili sa primanjima koje ne zadovoljavaju osnovne potrebe domaćinstava

•    Ispunjeni uslovi za organsku proizvodnju

 

NA OSNOVU ČEGA SE ODREĐUJE POMOĆ  KORISNIKA PRIJAVLJENOM ZA POLJOPRIVREDNI PROGRAM:

•             Interesovanja, znanje

•             Iskustva  i  trenutna proizvodnja

•             Postojećih objekata, opreme i drugih mogućnosti  korisnika

•             Potreba korisnika

 

PROPRATNA DOKUMENTACIJA KOJU BI TREBALO  O B A V E Z N O  DOSTAVITI UZ PRIJAVU:

  1. Pristanak za obradu podataka o ličnosti - data u prilogu

  2. Kopija lične karte ili pasoša za podnosioca prijave  

  3. Izjava o kućnoj zajednici overena kod javnog beležnika 

  4. Za zaposlene članove domaćinstva - potvrda od poslodavca o zaposlenju sa prosečnom visinom ličnog dohotka  (za zadnja tri meseca)

  5. Za penzionere - kopija  zadnjeg  čeka  od penzije

  6. Za nezaposlene članove porodičnog domaćinstva:

  • potvrdu o nezaposlenosti od Nacionalne službe za zapošljavanje (za prijavljena lica) ili

  • overena izjava sa dva svedoka o nezaposlenosti  (za neprijavljena lica)

7.Za studente i učenike srednjih škola - potvrda nadležne obrazovne institucije o školovanju za lica koja se nalaze na redovnom školovanju ili kopija đačke knjižice, svedočanstva ili indeksa

8. Za samohranog roditelja - potvrda o smrti bračnog druga ili rešenje o razvodu braka ili overena izjava data pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću da sam brine o deci/detetu bez pomoći drugog roditelja, potvrđena overenim izjavama dva svedoka

9. Za bolesne članove domaćinstva - kopija medicinske dokumentacije

10. Za poljoprivredna gazdinstva - potvrda o aktivnom statusu gazdinstva za 2019.godinu

11. Dokaz o vlasništvu zemljišta  (u slučaju da podnosilac prijave nije vlasnik zemljišta/objekata - mora da ima zaključen ugovor o zakupu zemljišta/objekta)

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti