U okviru Projekta  “Divac poljoprivredni fondovi  u gradu Užice”   -  Fondacija  “Ana i Vlade Divac” u saradnji sa gradom Užice,  raspisuje konkurs za dodelu bespovratnih sredstava  u iznosu  od  3.680.000,00 dinara za razvoj pčelarstva  kao poljoprivredene delatnosti  za  najmanje 23 poljoprivrednika/ce, starosti od  21-40 godina,  koji imaju mesto prebivališta na teritoriji  grada Užice, sa ciljem da osnaže porodice i da im se omogući ekonomsko jačanje.

Pomoć  nije u novcu  nego u robi, a  uključuje nabavku  novih pčelinjih društava i druge  opreme za  pčelarstvo (košnice, ramovi, centrifuge i sl.)

Pozivamo sve zainteresovane koji  zadovoljavaju osnovni  kriterijum  da imaju između 21 i 40 godina,  da se prijave tako što će popuniti  PRIJAVU, uz koju treba dostaviti propratnu dokumentaciju navedenu u daljem tekstu.

Konkurs je otvoren  od 16-og maja 2019.god do 7-og  juna  2019.godine

 

PRIJAVU  možete preuzeti  u uslužnom centru gradske uprave Užice,  kao i putem interneta  sa sajta:  www.divac.com i  www.uzice.org

Za  sve detaljne informacije obratiti  se  g-đi  Nadi Obradović - Fondacija “Ana i Vlade Divac” putem e-maila: [email protected]  ili na broj telefona 062 /77 88 73, kao i 031/590-163 - Gradska uprava Užice.

Popunjenu PRIJAVU,  sa neophodnom pratećom dokumentacijom,  poslati na adresu :

FONDACIJA  “ANA I VLADE DIVAC”

11000 Beograd, ul. Ilije Garašanina  br. 53a/7

sa naznakom:  “za Konkurs za poljoprivredni program -  Užice”

USLOVI ZA UČEŠĆE U JAVNOM POZIVU:

•  poljoprivrednici  koji  žele da otpočnu  ili prošire svoj posao vezan za razvoj pčelarstva  (trenutno imaju u posedu od 0 do 30 pčelinjih društava)

•   da imaju prebivalište na teritoriji  grada Užica

•    da imaju registrovano PG na teritoriji  grada Užica na podnosioca prijave ili registrovano na nekog od članova zajedničkog domaćinstva

•    da su direktno odgovorni za pripremu i realizaciju posla, a ne da deluju u svojstvu  posrednika

•    da su podneli  popunjenu  PRIJAVU  Fondaciji  “Ana i Vlade Divac ” sa pratećom dokumentacijom

•    da nisu  zaposleni  u  Gradu Užice (odbornici, članovi Gradskog  veća, radnici gradske uprave)

KRITERIJUMI UGROŽENOSTI:

•   Višečlana porodica  i  vezana domaćinstva

•    Lica bez stalnog zaposlenja  ili lica sa primanjima koje ne zadovoljavaju osnovne potrebe domaćinstva

•    Porodica sa bolesnim-invalidnim članovima

•   Jednoroditeljske porodice

NA OSNOVU ČEGA SE ODREĐUJE  POMOĆ KORISNIKU  PRIJAVLJENOM ZA POLJOPRIVREDNI PROGRAM:

•  Interesovanja i znanja

•  Iskustva  i  trenutna proizvodnja

•  Potreba korisnika

PROPRATNA DOKUMENTACIJA KOJU O B A V E Z N O  TREBA DOSTAVITI UZ PRIJAVU:

 1. Pristanak za obradu podataka o ličnosti - data u prilogu

 2. Kopija lične karte ili pasoša  za podnosioca prijave, kao i za sve punoletne članove domaćinstva  

 3. Overena  Izjava o broju članova domaćinstva

 4. Za zaposlene članove domaćinstva - potvrda od poslodavca o zaposlenju sa prosečnom visinom ličnog dohotka  (za zadnja tri meseca)

 5. Za  penzionere - kopija  zadnjeg  čeka  od penzije

 6. Za nezaposlene članove porodičnog domaćinstva - potvrdu o nezaposlenosti od Nacionalne službe za zapošljavanje (za prijavljena lica)

 7. Za nezaposlene članove porodičnog domaćinstva koja nisu na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, overena izjava dva svedoka o nezaposlenosti

 8. Za studente i učenike srednjih škola - potvrda nadležne obrazovne institucije o školovanju za lica koja se nalaze na redovnom školovanju ili kopija đačke knjižice, svedočanstva ili indeksa

 9. Za samohranog roditelja - potvrda o smrti bračnog druga ili rešenje o razvodu braka ili overena izjava data pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću da sam brine o deci/detetu bez pomoći drugog roditelja, potvrđena overenim izjavama dva svedoka

 10. Za bolesne članove domaćinstva - kopija medicinske dokumentacije

 11. Za poljoprivredna gazdinstva - potvrda o aktivnom statusu gazdinstva za 2019.godinu

 12. Izvod iz biljne i životinjske strukture za 2019.godinu za PG podnosioca prijave

 13. Dokaz o vlasništvu zemljišta/objekta  (u slučaju da podnosilac prijave nije vlasnik zemljišta/objekata - mora da ima zaključen ugovor o zakupu zemljišta/objekta)

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti