JAVNI POZIV

                                                                                                                               

U okviru Projekta  “Divac poljoprivredni fondovi  u gradu Užice”   -  Fondacija  “Ana i Vlade Divac” u saradnji sa gradom Užice,  raspisuje konkurs za dodelu bespovratnih sredstava  u iznosu od  3.640.000,00 dinara za razvoj plasteničke proizvodnje  kao poljoprivredene delatnosti  za  najmanje 26 poljoprivrednika, koji imaju registrovano poljoprivredno gazdinstvo na teritoriji grada Užice (prednost imaju mladi poljoprivrednici i žene do 45 godina starosti), sa ciljem da osnaže porodice i da im se omogući ekonomsko jačanje.

Pomoć  nije u novcu  nego u robi, a  uključuje nabavku plastenika za biljnu proizvodnju. Plastenici poseduju sistem za navodnjavanje “kap po kap” ; toplocinkovanu cevnu konstrukciju sa kosim i podužnim ukrutama; montaža plastenika ide na  trošak dobavljača.

Dimenzije plastenika su:  5m x 30m x 2,6m (150m2)  ili  6m x 24m x 3,2m (144m2)

Potencijalni  dobitnici donacije imaju obavezu da učestvuju sa sopstvenim sredstvima  u visini  20% ukupne vrednosti doniranog plastenika.  Prosečna vrednost plastenika iznosi 168.000,00din. (vrednost donacije 140.000,00din. +  učešće kandidata  28.000,00din.).

Pozivamo sve zainteresovane koji  zadovoljavaju osnovne kriterijume, da imaju registrovano poljoprivredno gazdinstvo na teritoriji grada Užice (prednost imaju mladi poljoprivrednici i žene)  da se prijave tako što će popuniti  PRIJAVU,  uz koju treba dostaviti propratnu dokumentaciju navedenu u daljem tekstu.

Konkurs je otvoren  od  8-og maja 2020.god do 29-og  maja  2020.godine

 

PRIJAVU  možete preuzeti  u uslužnom centru gradske uprave Užice,  kao i putem interneta  sa sajta:  www.divac.com   i   www.uzice.org

Za  sve detaljne informacije obratiti  se  g-đi  Nadi Obradović - Fondacija  “Ana i Vlade Divac”   putem e-maila: [email protected]  ili  na broj telefona  062 /77 88 73, kao i 031/590-163 - Gradska uprava Užice.

Popunjenu  PRIJAVU,  sa neophodnom pratećom dokumentacijom,   poslati na adresu :

FONDACIJA  “ANA I VLADE DIVAC”

11000 Beograd, ul. Ilije Garašanina  br. 53a/7

sa naznakom:  “Za Konkurs za poljoprivredni program -  Užice”

 

USLOVI ZA UČEŠĆE U JAVNOM POZIVU:

•             poljoprivrednici  koji  žele da otpočnu  ili prošire svoj posao vezan  za plasteničku proizvodnju

•             da imaju prebivalište na teritoriji  grada Užica

•             da imaju registrovano PG na teritoriji  grada Užica na podnosioca prijave ili registrovano na nekog od

               članova zajedničkog domaćinstva

•             da su direktno odgovorni za pripremu i realizaciju posla, a ne da deluju u svojstvu  posrednika

•             da su podneli  popunjenu  PRIJAVU  Fondaciji  “Ana i Vlade Divac ” sa pratećom dokumentacijom

•            da nisu  zaposleni  u  Gradu  Užice (odbornici, članovi Gradskog  veća, radnici gradske uprave)

KRITERIJUMI UGROŽENOSTI:

•             Višečlana porodica  i  vezana domaćinstva

•             Lica bez stalnog zaposlenja  ili lica sa primanjima koje ne zadovoljavaju osnovne potrebe domaćinstva

•             Porodica sa bolesnim-invalidnim članovima

•             Jednoroditeljske  porodice

 

NA OSNOVU ČEGA SE ODREĐUJE  POMOĆ KORISNIKU  PRIJAVLJENOM ZA POLJOPRIVREDNI PROGRAM:

•             Interesovanja  i  znanja

•             Iskustva  i  trenutna proizvodnja

•             Potreba korisnika

 

PROPRATNA DOKUMENTACIJA KOJU O B A V E Z N O  TREBA DOSTAVITI UZ PRIJAVU:

 1. Pristanak za obradu podataka o ličnosti - data u prilogu
 2. Kopija lične karte ili pasoša  za podnosioca prijave, kao i za sve punoletne članove domaćinstva  
 3. Overena  Izjava o broju članova zajedničkog domaćinstva
 4. Za zaposlene članove domaćinstva - potvrda od poslodavca o zaposlenju sa prosečnom visinom ličnog dohotka  (za zadnja tri meseca)
 5. Za  penzionere - kopija  zadnjeg  čeka  od penzije
 6. Za nezaposlene članove porodičnog domaćinstva - potvrdu o nezaposlenosti od Nacionalne službe za zapošljavanje (za prijavljena lica)
 7. Za nezaposlene članove porodičnog domaćinstva koja nisu na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, overena izjava dva svedoka o nezaposlenosti
 8. Za studente i učenike srednjih škola - potvrda nadležne obrazovne institucije o školovanju za lica koja se nalaze na redovnom školovanju ili kopija đačke knjižice, svedočanstva ili indeksa
 9. Za samohranog roditelja - potvrda o smrti bračnog druga ili rešenje o razvodu braka ili overena izjava data pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću da sam brine o deci/detetu bez pomoći drugog roditelja, potvrđena overenim izjavama dva svedoka
 10. Za bolesne članove domaćinstva - kopija medicinske dokumentacije
 11. Za poljoprivredna gazdinstva - potvrda o aktivnom statusu gazdinstva za 2020.godinu
 12. Izvod iz biljne strukture za 2020.godinu za PG podnosioca prijave
 13. Dokaz o vlasništvu zemljišta (u slučaju da podnosilac prijave nije vlasnik zemljišta - mora da ima zaključen ugovor o zakupu zemljišta)

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti