UVOD: Prvi javni poziv za prijavljivanje kandidata za Projekat "DIVAC POLJOPRIVREDNI FONDOVI U OPŠTINI BLACE" je objavljen 28-og februara 2020. godine i trajao je do 20-og marta 2020. godine. Obzirom da je od 15-og marta uvedeno vanredno stanje u Republici Srbiji i da kandidati nisu bili u mogućnosti da pribave neophodnu dokumentaciju za učešće na konkursu, ponavlja se Javni poziv.

NAPOMENA: Sve Prijave sa nekompletnom dokumentacijom koje su pristigle do 20-og marta se uzimaju u razmatranje (u međuvremenu ih treba dopuniti)

U okviru Projekta  “Divac poljoprivredni fondovi  u opštini  Blace”   -  Fondacija  “Ana i Vlade Divac” u saradnji sa opštinom Blace,  raspisuje konkurs za dodelu bespovratnih sredstava  u iznosu max do  180.000,00 dinara za razvoj poljoprivrede za najmanje 15 poljoprivrednike starosti od  19-40 godina koji imaju mesto prebivališta na teritoriji opštine Blace, sa ciljem osnaživanja i ekonomskog jačanja porodice.

Bespovratna sredstva su u robi i to za: nabavku kvalitetnih priplodnih grla domaćih životinja, nabavku opreme I mehanizacije u okviru primarne biljne i stočarske proizvodnje, nabavku građevinskog materijala za izgradnju poljoprivrednih objekata i sl.

Konkurs je otvoren  od  srede  13-og  maja  2020.godine  do  četvrtka  21. maja 2020.godine

Pozivamo sve zainteresovane koji  zadovoljavaju osnovni  kriterijumi  da imaju između  19 i 40 godina,  da se prijave tako što će popuniti  PRIJAVU, uz koju treba dostaviti propratnu dokumentaciju navedenu u daljem tekstu.

PRIJAVU  možete preuzeti  putem interneta  sa sajta:  www. divac.com   i   www.blace.org.rs

Za  sve detaljne informacije obratiti  se: g-đi  Nadi Obradović  (Fondacija  “Ana i Vlade Divac”) -   putem e-maila: [email protected] , odn.  na broj telefona  062 /778 873  ili  g-dinu Nikolić Bojanu  (Služba za poljoprivredu opštine Blace) -  putem e-maila: [email protected], odn. na  broj telefona  062/372 549

Popunjenu  PRIJAVU,  sa neophodnom pratećom dokumentacijom,   poslati na adresu :

FONDACIJA  “ANA I VLADE DIVAC”

11000 Beograd, ul. Ilije Garašanina  br. 53a/7

sa naznakom:  “za Konkurs za poljoprivredni program -  Blace”

 

USLOVI ZA UČEŠĆE U JAVNOM POZIVU:

 • mladi od  19-40 godina koji žele da otpočnu  ili prošire poljoprivrednu delatnost

 • da imaju prebivalište na teritoriji opštine Blace i registrovano poljoprivredno gazdinstvo na

teritoriji opštine Blace na sebe ili na člana zajedničkog gazdinstva.

 • da su direktno odgovorni za realizaciju i pripremu poljoprivredne proizvodnje na gazdinstvu

 • da su podneli  popunjenu  PRIJAVU  sa neophodnom pratećom  dokumentacijom

 • da oni, kao i  članovi njihovog zajedničkog domaćinstva nisu  zaposleni  u  Opštini  Blace  (odbornici, članovi opštinskog veća, radnici opštinske uprave…)

 • da nisu korisnici sredstava po istom osnovu u prethodnom  periodu

 

OSNOVNI  KRITERIJUMI  ODABIRA KORISNIKA DOVACIJE:

 • Godine starosti, interesovanje, potrebe budućeg korisnika

 • Broj članova domaćinstva

 • Da je poljoprivreda primarni izvor prihoda

 • Da su bez stalnog zaposlenja  i da visina prihoda ne zadovoljava osnovne potrebe domaćinstava

 

 

 OSNOV  VIDA POMOĆI KORISNIKA PRIJAVLJENIH ZA POLJOPRIVREDNI PROGRAM:

•             Interesovanja  i  znanja u toj oblasti

•             Iskustva  i  trenutna proizvodnja

•             Korišćenje objekata, opreme   i  drugih mogućnosti  korisnika

•             Realne potrebe korisnika

 

POTREBNA OBAVEZNA DOKUMENTACIJA UZ PRIJAVU:

 1.  Pristanak za obradu podataka o ličnosti - data u prilogu

 2.  Kopija lične karte ili pasoša  za podnosioca prijave, kao i za sve punoletne članove domaćinstva    

 3. Overena  Izjava o broju članova domaćinstva

 4. Za zaposlene članove domaćinstva - potvrda od poslodavca sa prosečnom visinom ličnog dohotka  (za poslednja  tri  meseca)

 5. Za  penzionere - kopija  zadnjeg  čeka  od penzije

 6. Za nezaposlene članove porodičnog domaćinstva:

 • potvrdu o nezaposlenosti od Nacionalne službe za zapošljavanje (za prijavljena lica) ili

 • overena izjava sa dva svedoka o nezaposlenosti (za neprijavljena lica);Za studente i učenike srednjih škola - potvrda nadležne obrazovne institucije o redovnosti školovanja ili kopija đačke knjižice, svedočanstva ili indeksa7. Za samohranog roditelja - potvrda o smrti bračnog druga ili rešenje o razvodu braka ili overena izjava data pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću da sam brine o deci/detetu bez pomoći drugog roditelja, potvrđena overenim izjavama dva svedoka

7. Za poljoprivredna gazdinstva - potvrda o aktivnom statusu gazdinstva za 2020. godinu

8. Izvod iz biljne i životinjske strukture za 2020. godinu

9. Dokaz o vlasništvu zemljišta  (ili ugovor o ustupanju na korišćenje ili zakupu zemljišta) 

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti