Beograd,

26. januar 2021.

Poziv za uslugu realizacije naprednog poslovnog treninga: Digitalni marketing i prodaja

Poziv za uslugu realizacije naprednog poslovnog treninga: Digitalni marketing i prodaja za 10 preduzetnika/malih i srednjih preduzeća/udruženja/zadruga/socijalnih preduzeća koji se aktivno bave preradom voća i povrća na teritoriji Topličkog okruga (Prokuplje, Blace, Kuršumlija, Žitorađa).

O projektu:

Projekat „Podrška zapošljavanju mladih u sektoru voća i povrća u Topličkom okrugu“ realizuje Fondacija Ana i Vlade Divac uz finansijsku podršku Kraljevine Norveške kroz projekat „Norveška za vas - Srbija“, kroz aktivnosti na terenu Kancelarije Ujedinjenih nacija za projektne usluge UNOPS i u  saradnji sa opštinama Blace, Žitorađa, Kuršumlija i gradom Prokuplje.

Kroz projekat će biti podržano ukupno 10 preduzetnika/malih i srednjih preduzeća/udruženja/zadruga/socijalnih preduzeća koji se aktivno bave preradom voća i povrća na teritoriji Topličkog okruga. Podrška podrazumeva:

 • Finansijska sredstva u vrednosti do 5.000 američkih dolara za nabavku opreme/dobijanje sertifikata/uvođenje industrijskih standarda/poboljšanje dizajna, brendinga ili pakovanja/unapređenje Sistema upravljanja kvalitetom,

 • Mentorsku podršku za poboljšanje poslovanja u vidu naprednih poslovnih treninga i konsultacija

 • Online promotivna kampanja za svih 10 korisnika

 • Zajedničko predstavljanje na Etno sajmu hrane i pića u Beogradu 2021.godine

 

O treningu:

Naziv treninga: Napredni poslovni trening Digitalni marketing i prodaja

Kome je trening namenjen: Usluga treninga je namenjena preduzetnicima/malim i srednjim preduzećima/udruženjima/zadrugama/socijalnim preduzećima koji se aktivno bave preradom voća i povrća i koji su registrovani na teritoriji Topličkog okruga (ukupno njih 10), a koji su prethodno izabrani putem javnog konkursa za dodelu bespovratnih finansijskih sredstava i mentorske podrške za realizaciju poslovnih ideja u oblasti prerade voća i povrća u Topličkom okrugu, odnosno njihovim zaposlenim (1 menadžer i 1 zaposleni iz svake firme, ukupno 20 učesnika treninga).

Osnovni cilj usluge treninga: koncipiran da pruži praktična znanja, trening treba da doprinese jačanju kapaciteta menadžera i zaposlenih za uvođenje ili unapređenje digitalnog marketinga i online prodaje što će direktno doprineti konkurentnosti i održivosti preduzetnika/malih i srednjih preduzeća/udruženja/zadruga/socijalnih preduzeća na tržištu.

Napomena: S obzirom da neka preduzeća već imaju razvijene sajtove i društvene mreže za digitalni marketing i oline prodaju, a druga ne, trening treba da bude prilagođen svim učesnicima.

Cilj treninga: Kako bi se postigao osnovni cilj treninga, trener će dizajnirati jedan jednodnevni trening za 10 preduzetnika/malih i srednjih preduzeća/udruženja/zadruga/socijalnih preduzeća sa teritorije Topličkog okruga, odn. za 20 menadžera i zaposlenih i obezbediti stručnu pomoć da unaprede svoje kapacitete da bi znali kako da:

 • Pronađu kupce i ciljne grupe za kupovinu proizvoda koristeći digitalne medije

 • Zadrže postojeće kupce i interesne grupe

 • Kreiraju sadržaj i promovišu ga na društvenim mrežama

 • Na osnovu primera iz prakse vide šta je dobar, a šta loš marketing u sektoru prerade hrane

 

Mesto i vreme održavanja treninga:

 • 25. februar 2021.godine, Zoom platforma

Osnovni zadatak trenera:

 • Kreira program treninga

 • Organizuje i realizuje jedan jednodnevni trening za 20 zaposlenih (1 menadžer i 1 zaposleni iz svake firme) odn. za 10 preduzetnika/malih i srednjih preduzeća/udruženja/zadruga/socijalnih preduzeća

 • Organizuje i sprovodi evaluaciju učesnika treninga

 • Sastavlja izveštaj o realizaciji treninga (na engleskom i srpskom jeziku) do 7 dana po okončanju treninga.

 

Kriterijumi za izbor:

Svi kandidati treba da poseduju višegodišnje iskustvo u oblasti digitalnog marketinga i online prodaje.

Kvalifikacije i iskustvo:

 • Najmanje visoka stručna sprema u oblasti društvenih nauka;

 • Preko 5 godina iskustva u organizaciji i realizaciji treninga;

 • Poznavanje specifičnosti digitalnog marketinga u sektoru prerade voća i povrća.

Sposobnosti:

 • Razumevanje specifičnosti i karakteristika rada preduzetnika/malih i srednjih preduzeća/udruženja/zadruga/socijalnih preduzeća koji se bave preradom voća i povrća;

 • Izražene komunikacione i interpersonalne veštine;

 • Dobro poznavanje rada na računaru, kao i korišćenje online platformi (zoom, skajp i sl.)

 

Pravo učešća:

Pravo učešća u postupku nabavke ima domaće ili strano pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice - ponuđač ukoliko ispunjava sledeće uslove:

 1. da je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar;

 2. da on i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare;

 3. da je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji;

 4. da ima važeću dozvolu nadležnog organa za obavljanje delatnosti koja je predmet javne nabavke, ako je takva dozvola predviđena posebnim propisom.

 

Selekcija trenera:

Selekciju će raditi komisija sačinjena od članova projektnog tima Fondacije Ana i Vlade Divac. Molimo sve zainteresovane da do srede 10.februara 2021.godine pošalju svoje prijave na adresu [email protected]

 

Prijava treba da sadrži:

 • Popunjen obrazac ponude (Obrazac 1),

 • Predlog programa treninga,

 • Biografiju,

 • Dokumentaciju koja dokazuje kvalifikaciju kandidata (skenirano).

 

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti