Beograd,

26. januar

Poziv za dostavljanje ponude za realizaciju konsultantske usluge: Unapređenje poslovanja i tehnologije proizvodnje

Poziv za dostavljanje ponude za realizaciju konsultantske usluge: Unapređenje poslovanja i tehnologije proizvodnje za 10 preduzeća koja se aktivno bave preradom voća i povrća na teritoriji Topličkog okruga (Prokuplje, Blace, Kuršumlija, Žitorađa).

O projektu:

Projekat „Podrška zapošljavanju mladih u sektoru voća i povrća u Topličkom okrugu“ realizuje Fondacija Ana i Vlade Divac uz finansijsku podršku Kraljevine Norveške kroz projekat „Norveška za vas - Srbija“, kroz aktivnosti na terenu Kancelarije Ujedinjenih nacija za projektne usluge UNOPS i u  saradnji sa opštinama Blace, Žitorađa, Kuršumlija i gradom Prokuplje.

Kroz projekat će biti podržano ukupno 10 preduzetnika/malih i srednjih preduzeća/udruženja/zadruga/socijalnih preduzeća koji se aktivno bave preradom voća i povrća na teritoriji Topličkog okruga. Podrška podrazumeva:

 • Finansijska sredstva u vrednosti do 5.000 američkih dolara za nabavku opreme/dobijanje sertifikata/uvođenje industrijskih standarda/poboljšanje dizajna, brendinga ili pakovanja/unapređenje Sistema upravljanja kvalitetom,
 • Mentorsku podršku za poboljšanje poslovanja u vidu naprednih poslovnih treninga i konsultacija
 • Online promotivna kampanja za svih 10 korisnika
 • Zajedničko predstavljanje na Etno sajmu hrane i pića u Beogradu 2021.godine

 

O usluzi konsultantske podrške:

Naziv: Unapređenje poslovanja i tehnologije proizvodnje za prerađivače voća i povrća iz Topličkog okruga

Kome su konsultacije namenjene: Konsultantske usluge su namenjene preduzećima koja se aktivno bave preradom voća i povrća i koja su registrovana na teritoriji Topličkog okruga (ukupno njih 10), a koja su prethodno izabrana putem javnog konkursa za dodelu bespovratnih finansijskih sredstava i mentorske podrške za realizaciju poslovnih ideja u oblasti prerade voća i povrća u Topličkom okrugu.

Osnovni cilj konsultantskih usluga: koncipirane da pruže praktična znanja, konsultacije treba da doprinesu jačanju postojećih kapaciteta i unapređenju tehnologije proizvodnje svih 10 preduzeća-prerađivača voća i povrća iz Topličkog okruga što će direktno doprineti jačanju njihove konkurentnosti i održivosti na tržištu.

Kako bi se postigao osnovni cilj konsultacija, konsultant će dizajnirati dvodnevne konsultacije za svako od 10 preduzeća-prerađivača voća i povrća pojedinačno, u skladu sa vrstom njihove proizvodnje i poslovanja. Zadatak konsultanta jeste da uradi evaluaciju postojećeg stanja i uradi predlog preporuka vlasniku/menadžeru/rukovodiocima/zaposlenim u proizvodnji da bi znali kako da:

 • Unaprede procese i tehnologiju proizvodnje
 • Optimizuju proizvodne procese
 • Poboljšaju efikasnost i produktivnost rada
 • Bezbedno i kvalitetno uvedu u proizvodnju nove proizvode (za preduzeća koja to planiraju)

Napomena: odabranom konsultantu će naknadno biti dostavljen spisak svih 10 preduzeća-prerađivača voća i povrća, kao i vrsta poslovanja kojom se bave.

Mesto i vreme održavanja konsultacija: Pozivom je predviđeno da se održe po 2 jednodnevne konsultacije pojedinačno za svako od 10 preduzeća-prerađivača voća i povrća iz Topličkog okruga, u februaru i martu 2021.godine:

 • Po 2 dana konsultacija za svako od 10 preduzeća-prerađivača voća i povrća iz Topličkog okruga (ukupno 20 dana konsultacija)
 • Februar i mart mesec (tačan datum i vreme će odabrani konsultant dogovoriti sa preduzećima)
 • Mesto održavanja: prostorije preduzeća- prerađivača voća i povrća u Topličkom okrugu (Kuršumlija, Blace, Žitorađa, Prokuplje)

Napomena: konsultant će tokom boravka u Topličkom okrugu imati obezbeđene troškove puta, smeštaja i ishrane. Iznos ponude ne treba da uključuje prethodno navedene troškove.

Osnovni zadatak konsultanta:

 • Kreira predlog programa konsultacija
 • Organizuje i realizuje po 2 jednodnevne konsultacije za svako od 10 preduzeća- prerađivača voća i povrća iz Topličkog okruga (2 dana konsultacija x 10 preduzeća =20 konsultacija), odn. za njihove vlasnike/menadžere/rukovodioce/zaposlene u proizvodnji
 • Organizuje i sprovodi evaluaciju učesnika konsultacija, odn.njihovog poslovanja
 • Sastavlja izveštaj o realizaciji konsultacija (na engleskom i srpskom jeziku) do 7 dana po okončanju konsultacija.

 

Kriterijumi za izbor:

Svi kandidati treba da poseduju višegodišnje iskustvo u oblasti tehnologije proizvodnje u sektoru prerade hrane, odn. u sektoru prerade voća i povrća.

Kvalifikacije i iskustvo:

 • Najmanje visoka stručna sprema u oblasti društvenih/tehničkih nauka;
 • Preko 5 godina iskustva u organizaciji i realizaciji konsultantskih usluga;
 • Dobro poznavanje specifičnosti sektora prerade voća i povrća.
 • Poželjno prethodno radno iskustvo u sektoru prerade voća I povrća

Sposobnosti:

 • Dobro razumevanje specifičnosti i karakteristika rada preduzeća koja se bave preradom voća i povrća;
 • Izražene komunikacione i interpersonalne veštine;
 • Spremnost na putovanje na teritoriju Topličkog okruga
 • Dobro poznavanje rada na računaru, kao i korišćenje online platformi (zoom, skajp i sl.)
 • Posedovanje vozačke dozvole (B kategorije);
 • Poželjno korišćenje sopstvenog vozila.

 

Pravo učešća:

Pravo učešća u postupku nabavke ima domaće ili strano pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice - ponuđač ukoliko ispunjava sledeće uslove:

 1. da je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar;
 2. da on i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare;
 3. da je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji;
 4. da ima važeću dozvolu nadležnog organa za obavljanje delatnosti koja je predmet javne nabavke, ako je takva dozvola predviđena posebnim propisom.

 

 

 

Selekcija konsultanata:

Selekciju će raditi komisija sačinjena od članova projektnog tima Fondacije Ana i Vlade Divac. Molimo sve zainteresovane da do srede 10.februara 2021.godine pošalju svoje prijave na adresu [email protected]

 

Prijava treba da sadrži:

 • Popunjen obrazac ponude (Obrazac 1),
 • Predlog programa konsultacija,
 • Biografiju,
 • Dokumentaciju koja dokazuje kvalifikaciju kandidata (skenirano).

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti