Poziv za realizaciju Usluge pripreme i dizajn online materijala  i Usluge izrade online promotivnog materijala/brošura/kratkih video snimaka - 10 „uspešnih priča“ za potrebe online promotivne kampanje na društvenim mrežama (Facebook i Instagram)

 

O projektu:

Projekat „Podrške zapošljavanju mladih u sektoru voća i povrća u Topličkom okrugu“ realizuje Fondacija Ana i Vlade Divac uz finansijsku podršku Kraljevine Norveške kroz projekat „Norveška za vas - Srbija“, kroz aktivnosti na terenu Kancelarije Ujedinjenih nacija za projektne usluge UNOPS i u  saradnji sa opštinama Blace, Žitorađa, Kuršumlija i gradom Prokuplje.

Kroz projekat će biti podržano ukupno 10 preduzetnika/malih i srednjih preduzeća/udruženja/zadruga/socijalnih preduzeća koji se aktivno bave preradom voća i povrća na teritoriji Topličkog okruga. Podrška podrazumeva:

 • Finansijska sredstva u vrednosti do 5.000 američkih dolara za nabavku opreme/dobijanje sertifikata/uvođenje industrijskih standarda/poboljšanje dizajna, brendinga ili pakovanja/unapređenje Sistema upravljanja kvalitetom,

 • Mentorsku podršku za poboljšanje poslovanja u vidu naprednih poslovnih treninga i konsultacija

 • Online promotivna kampanja za svih 10 korisnika

 • Zajedničko predstavljanje na Etno sajmu hrane i pića u Beogradu 2021.godine

 

Naziv usluge: Priprema I dizajn online materijala (tekstovi/slike/vizuali) i izrada online promotivnog materijala/brošura/kratkih video snimaka - 10 „uspešnih priča“ za potrebe online promotivne kampanje na društvenim mrežama (Facebook i Instagram)

O usluzi: Fondacija Divac tokom meseca aprila, maja i juna 2021.godine u okviru projekta „Podrška zapošljavanju mladih u sektoru voća i povrća u Topličkom okrugu“ realizuje online promotivnu kampanju na društvenim mrežama tokom koje će se objavljivati tekstovi, slike i video snimke u cilju promovisanja 10 odabranih firmi iz Topličkog okruga i njihovih proizvoda.

Na osnovu instrukcija koje bude dobio od konsultanta za digitalni marekting, odabrani kandidat će izrađivati promo materijal za potrebe kampanje na društvenim mrežama, odn. pripremati postove u vidu fotografiju/vizuala/tekstova za društvene mreže i izrađivati promo materijal/brošure/kratke video snimke za potrebe kampanje na društvenim mrežama, odn. 10 kratkih uspešnih priča („successful stories“) za svaku od 10 podržanih firmi-prerađivača voća i povrća iz Topličkog okruga.

Online promotivna kampanja će biti realizovana u aprilu, maju i junu 2021.godine.

Osnovni cilj online promotivne kampanje: kampanja treba da promoviše 10 odabranih firmi-prerađivača voća i povrća iz Topličkog okruga na društvenim mrežama, odn. njihove proizvode. Zadatak odabranog kandidata biće da pripremi i dizajnira materijal (slike/tekstove/objave/brošure/kratke video snimke do 30sec) koji će biti sastavni deo online promotivne kampanje koju će Fondacija Divac realizovati u aprilu, maju i junu 2021.godine.  

Napomena: Odabrani kandidat ne treba da izrađuje logoe/brending- Fondacija Divac će proslediti sve logotipe koji će se koristiti u toku kampanje.

Takođe, kandidat treba da obezbedi fotografije/kratke videe/pripremu i dizajn postova. Fotografije i videi treba da budu originalni i da predstavljaju 10 odabranih firmi iz Topličkog okruga.

Mesto i vreme realizacije usluge: april, maj i jun 2021.godine na društvenim mrežama (Facebook i Instagram)

Osnovni zadatak odabranog kandidata:

 • Priprema i dizajn postova (tekstovi i slike) po uputstvima konsultanta za digitalni marketing

 • Priprema i dizajn postova (brošure/kratke video snimke do 30sec) za potrebe online promotivne kampanje na društvenim mrežama tokom aprila, maja i juna 2021.godine, po uputstvima konsultanta za digitalni marketing, odn. priprema 10 krathih „uspešnih priča“ za svaku od 10 podržanih firmi iz Topličkog okruga.

 • Kandidat treba da obezbedi fotografije/video snimke.

 

Kriterijumi za izbor:

Svi kandidati treba da poseduju višegodišnje iskustvo u radu na društvenim mrežama/grafičkom dizajnu i srodnim oblastima.

Kvalifikacije i iskustvo:

 • Najmanje visoka stručna sprema u oblasti društvenih/tehničkih nauka;

 • Preko 3 godina iskustva u oblasti grafičkog dizajna/marketinga;

 • Poželjno prethodno radno iskustvo na sličnim projektima

Sposobnosti:

 • Spremnost na putovanje na teritoriju Topličkog okruga (za potrebe pravljenja fotografija i videa);

 • Dobro poznavanje rada na računaru, kao i korišćenje online platformi (zoom, skajp i sl.)

 • Posedovanje vozačke dozvole (B kategorije), aktivan vozač, korišćenje sopstvenog auta.

 

Pravo učešća:

Pravo učešća u postupku nabavke usluge ima domaće ili strano pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice - ponuđač ukoliko ispunjava sledeće uslove:

 1. da je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar;

 2. da on i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare;

 3. da je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji;

 4. da ima važeću dozvolu nadležnog organa za obavljanje delatnosti koja je predmet javne nabavke, ako je takva dozvola predviđena posebnim propisom.

 

Selekcija trenera:

Selekciju će raditi komisija sačinjena od članova projektnog tima Fondacije Ana i Vlade Divac. Molimo sve zainteresovane da do ponedeljka 26.aprila 2021.godine pošalju svoje prijave na adresu [email protected]

 

Prijava treba da sadrži:

 • Popunjen obrazac ponude (Obrazac 1),

 • Portfolio i linkovi ka prethodnim radovima

Beograd,

15. april 2021.

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti