КОНКУРС ЗА ПОДСТИЦАЈНА СРЕДСТВА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД У 2022. ГОДИНИ

У складу са уговором о сарадњи и заједничком финансирању са локалном самоуправом Димитровград и Фондацијом Ана и Владе Дивац, а уз техничку подршку УСАИД Пројекта за конкурентну привреду, Регионална развојна агенција Југ расписује:

КОНКУРС ЗА ПОДСТИЦАЈНА СРЕДСТВА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ  ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД У 2022. ГОДИНИ

Конкурсом је планирана подршка пољопривредницима који се баве воћарском и сточарском производњом. Укупна расположива средства по овом конкурсу су  2.500.000,00  динара.  На конкурс могу да конкуришу регистрована пољопривредна газдинства са територије општине Димитровград и то за подстицаје за набавку:

-  Нове опреме и механизације

-  Квалитетних приплодних грла

-  Сертификованих садница

-  За поправку трактора

-  За набавку половне опреме и механизације

- Реконструкција објеката (нпр. штала, бокс за тов пилића и сл. Конкурсом није обухваћена реконструкција стамбених објеката)

ПРАВО УЧЕШЋА ПО ОВОМ КОНКУРСУ ИМАЈУ:

 • Физичка лица - носиоци регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства са активним статусом:
 • која имају пребивалиште на територији општине Димитровград
 • која су измирила све пореске обавезе према општини Димитровград

Подносиоци пријаве на Конкурс могу да остваре право на коришћење подстицајних средстава једном у току буџетске године и не могу се пријавити поново за подршку до исплате свих претходно добијених средстава по овом Конкурсу. Подносилац пријаве на конкурс може бити само један члан домаћинства, односно носилац газдинства - подносилац пријаве на Конкурс.

Физичко лице којe оствари право по овом основу потписује уговор са Регионалном развојном агенцијом Југ са јасно дефинисаним правима и обавезама. Максималан износ подстицаја по овом конкурсу  је 150.000,00 динара са ПДВ-ом, тим да вредност инвестиције која је предмет подстицајних средстава не може бити мања од 50.000 динара са ПДВ-ом.

Напомена: корисник може сопственим средствима набавиту опрему чији је износ већи од подстицајних средстава, с тим што ће субвенција бити обезбеђена  само за износ до 150.000,000 динара.

ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА

Корисници су у обавези да при потписивању уговора, као средство обезбеђења, депонују личну меницу у износу позајмљених средстава из фонда.

Локална самоуправа Димитровград субвенционише набавку са 20% бесповратних средстава, односно максимално 30.000,00 динара по кориснику подстицајних средстава.

Корисници мере преузимају обавезу да у наредне три године од потписивања уговора са  Регионалном развојном агенцијом - Југ врате свој део учешћа и то:

- У 2022. години, најкасније до  1. децембра  10% укупне вредности подстицајних средстава

- У 2023. години,  најкасније до  1. децембра  30%  укупне вредности подстицајних средстава

- У 2024. години, најкасније до  1. децембра  40% укупне вредности подстицајних срдстава 

У случају временских непогода или ванредног стања (попут епидемије), Управни одбор Фонда може да донесе одлуку о продужетку рока враћања учешћа корисника. Тачан рок продужетка отплате ће бити утврђен у зависности од последица насталих услед више силе.

Рок за пријаву на конкурс је од 10. марта до 10. априла 2022. године. Пријаве које пристигну након утврђеног рока неће бити прихваћене.

ОБАВЕЗНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ДОСТАВЉАЈУ ФИЗИЧКА ЛИЦА:

 1. Образац пријаве на конкурс (Образац бр. 1)
 2. Сагласност за обраду података о личности (Образац бр.2)
 3. Очитана  важећа личнa картa подносиоца пријаве
 4. Потврда о активном статусу у регистру пољопривредних газдинстава (активно и комерцијално) - Управа за трезор, експозитура Димитровград;
 5. Извод из регистра пољопривредног газдинства и то (подаци о пољопривредном газдинству) - Управа за трезор, експозитура Димитровград
 6. Извод из регистра пољопривредног газдинства и то (структура биљне производње ) за набавку опреме и механизације.  Управа за трезор, експозитура Димитровград
 7. Потврда о броју  грла (за сточаре) Ветеринарска станица Димитровград
 8. Очитана важећа саобраћајна дозвола за трактор (предмет инвестиције)
 9. Уверење из локалне пореске да је подносилац пријаве измирио обавезе по основу локалних јавних прихода у кварталу
 10. Предрачун потребне опреме, механизације или грла са детаљним описом - спецификацијом
 11. Уколико је предмет набавке поправка трактора - доставити предрачун и спецификацију радова од регистрованог сервисера. Напомена: Трактор (предмет инвестиције) мора бити регистрован у тренутку подношења пријаве на конкурс.
 12. Уколико је предмет набавке половна опрема - потребно је доставити предрачун од правног лица регистрованог за  продају механизације и опреме
 13. Уколико је предмет набавке реконструкција објеката - потребно је доставити идејни пројекат, предмер и предрачун планираних радова (издат од правног лица овлашћеног за те послове) и решење о реконструкцији.

 

ДОДАТНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА:

 • Уколико лице - подносилац пријаве има образованје у области полјопривреде, доставлја диплому о стеченом образованју у области полјопривреде
 • Уколико је лице - подносилац пријаве осигураник ПИО Фонда преко свог регистрованог пољопривредног газдинства, доставља потврду из ПИО фонда..

Подносилац конкурсне пријаве потребну документацију  доставља у оригиналу или фотокопију оверену од стране надлежног органа, при чему Комисија задржава право да затражи на увид оригинал.

ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА КОНКУРСА:

Достављене пријаве ће бити административно и комисијски проверене од стране чланова Комисије коју чине по један представник РРА Југ, општине Димитровград и Фондације Ана и Владе Дивац  у смислу комплетности и административне усаглашености.

Заједничка комисија разматра пријаве на конкурс, утврђује испуњеност услова за остваривање права на подстицаје, врши рангирање пријава по утврђеним критеријумима.

Рок за објаву резултата је 30 дана од дана завршетка конкурса.          

Корисник мере по остваривању права потписује уговор са РРА Југ о правима и обавезама која су јасно дефинисана уговором.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА БОДОВАЊЕ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА:

Редни број

 

Тип критеријума за избор

Да/Не

Бодови

1.

Пословни план

 

10 највише

2.

 

 

Број чланова газдинства

 

15 највише

1 до 2

 

5

3 до 4

 

10

5 и више

 

20

3.

 

 

 

 

На свом газдинству обрађује:

 

15 највише

 2 - 5 ха воћарске и виноградарске производње

 

15

1 - 2 ха воћарске и виноградарске производње

 

10

До 1 ха воћарске и виноградарске производње

 

5

4.

Носилац газдинства је особа женског пола:

да

5 поена

5.

Подносилац пријаве је пријављен на ПИО од пољопривреде:

да

10 поена

6.

Подносилац или члан домаћинства има:

 

10 највише

Више или високо образовање из области пољопривреде

 

10

Средње образовање из области пољопривреде

 

5

7.

Подносилац пријаве има:

 

15 највише

До 30 година старости

 

15

Од 31 до 40 година старости

 

10

Више од 41 година старости

 

5

8.

На свом газдинству узгаја:

 

20 највише

3 или више грла краве или 30 или више оваца

 

20

2 грла краве или 10 оваца

 

10

1 крава или 5 оваца

 

5

 

НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Обавезна конкурсна документација, као и додатна конкурсна документација са обавезним потписом подносиоца пријаве  доставља се у једном примерку  у затвореној коверти лично или препорученим путем поштом, на адресу:

                    Пољопривредна служба општине Димитровград, Балканска 2

 

Са назнаком за

 

Конкурс за подстицајна средства за развој пољопривредне производње у општини Димитровград у 2022.години

 

На полеђини коверте написати назив и адресу подносиоца пријаве

Рок за подношење пријава је 10. април 2022. године.

Јавни позив је објављен на огласној табли локалне самоуправе и РРА Југ, као и на интернет страници фондације „Ана и Владе Дивац“ (https://www.divac.com)

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti