КОНКУРС ЗА ПОДСТИЦАЈНА СРЕДСТВА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ У ОПШТИНИ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ У 2022.ГОДИНИ

У складу са уговором о сарадњи и заједничком финансирању са локалном самоуправом Велико Градиште  и Фондацијом Ана и Владе Дивац, а уз техничку подршку УСАИД Програма за конкурентну привреду, Регионална развојна агенција Браничево -Подунавље расписује:

КОНКУРС ЗА ПОДСТИЦАЈНА СРЕДСТВА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ У ОПШТИНИ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ У 2022.ГОДИНИ

Конкурсом је планирана подршка пољопривредницима који се баве ратарском, воћарском, виноградарском и сточарском  производњом. Укупна расположива средства по овом конкурсу су 2.500.000,00 динара. На конкурс могу да конкуришу регистрована пољопривредна газдинства са територије општине Велико Градиште и то за постицаје за :

-  набавку опреме и механизације (нове и половне)

- поправке трактора и других пољоприврених машина (берача, комбајна итд. )

- Сертификованог садног материјала

- набавку репроматеријала  и пратећег потрошног материјала

- за набавку остале пољопривредне опреме за потребе гајења воћа и поврћа у заштићеном простору или на отвореном

-припрему бизнис плана за потребе аплицирања на ИПАРД  јавне позиве

 

ПРАВО УЧЕШЋА ПО ОВОМ КОНКУРСУ ИМАЈУ:

 • Физичка лица - носиоци регистрованог пољопривредног газдинства са активним статусом:
  • која имају пребивалиште на територији општине Велико Градиште

Подносиоци пријаве на конкурс могу да остваре  право на коришћење подстицајних средстава једном у току буџетске године и не могу се пријавити поново за подршку до исплате свих претходно добијених средстава по овом Конкурсу. Подносилац пријаве на конкурс може бити искључиво носилац регистрованог пољопривредног газдинства.

Физичко лице који оствари право по овом основу потписује уговор са РРА Браничево-Подунавље са јасно дефинисаним правима и обавезама. Максималан износ подстицаја по овом конкурсу  је 300.000,00 динара са ПДВ-ом.

Напомена: корисник може сопственим средствима набавити опрему чији је износ већи од подстицајних средстава.

 

ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА

Корисници су у обавези да при потписивању уговора, као средство обезбеђења, депонују личну меницу у износу позјамљених средстава из фонда.

Локална самоуправа Велико Градиште субвенционише набавку са 10% бесповратних средстава, односто максимално 30.000,00 динара по кориснику подстицајних средстава.

Корисници мере преузимају обавезу да у наредне три године од потписивања уговора са РРА Браничево-Подунавље врате свој део учешћа и то:

 • У 2022.години, најкасније до 31. децембра - 30% укупне вредности подстицајних средстава
 • У 2023.години, 30% укупне вредности подстицајних средстава, најкасније до 30. септембра 2023.
 • У 2024.години, 30% укупне вредности подстицајних средстава, најкасније до 30. септембра 2024.

У случају временских непогода или ванредног стања (попут епидемије), Управни одбор Фонда може да донесе одлуку о продужетку рока враћања учешћа корисника. Тачан рок продужетка отплате ће бити утврђен у зависности од последица насталих услед више силе.

Рок за пријаву на конкурс је од 15. априла до утрошка средстава. Пријаве које пристигну након утврђеног рока неће бити прихваћене.  

 

ОБАВЕЗНА  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ДОСТАВЉАЈУ ФИЗИЧКА ЛИЦА:

 • Образац пријаве на конкурс (Образац бр.1)
 • Пристанак за обраду података о личности (Образац бр.2)
 • Очитана копија личне карте подносиоца пријаве
 • Потврда о активном статусу пољопривредног газдинства за 2021. годину
 • Извод из биљне производње из Управе за трезор (за пољопривреднике)
 • Подаци о пољопривредном газдинству из Управе за трезор
 • Предрачуне за  опрему , материјал или услуге израде бизнисплана - са описом. За кориснике који набављају садни материјал потребан је: сертификат за садни материјал.
 • Уколико је предмет набавке половна опрема - потребно је доставити предрачун од правног лица регистрованог за продају механизације и опреме

Напомена: Уверење из локалне пореске да је подносилац пријаве измирио обавезе по основу локалних јавних прихода прибавиће општинска управа Велико Градиште.

 

ДОДАТНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА:

 • Уколико лице - подносилац пријаве има образовање у области пољопривреде, доставља  копију дипломе о стеченом образовању у области пољопривреде
 • Уколико лице има - потврда из ПИО фонда да је корисник осигураник пољопривредног газдинства

 

Подносилац  конкурсне пријаве потребну документацију може доставити у оригиналу или као фотокопију оверену од стране надлежног органа при чему Комисија задржава право да затражи на увид оригинал.

 

ПОСТУПАК  СПРОВОЂЕЊА КОНКУРСА:

Достављене пријаве ће бити административно и комисијски проверене од стране чланова Комисије коју чине по један представник РРА Браничево-Подунавље, општине Велико Градиште и Фондације Дивац у смислу комплетности и административне усаглашености. 

Заједничка комисија разматра пријаве на конкурс, утврђује испуњеност услова за остваривање права на подстицаје и врши рангирање пријава по утврђеним критеријумима.

Рок за објаву резултата је 30 дана од дана завршетка конкурса. Корисник мере по остваривању права потписује уговор са РРА Браничево-Подунавље о правима и обавезама која су јасно дефинисана уговором.

 

МЕТОДОЛОГИЈА БОДОВАЊА:

Р.бр.

Критеријум

Да/Не

Бодови

1.

Пословни план

 

10 највише

2.

Број чланова породице

 

15 највише

1 до 2

 

2

3 до 4

 

5

5 до 6

 

10

7 и више

 

15

3.

На свом газдинству обрађује

 

15 највише

Више од 10 ха ратарске производње или воћњаке и винограде више од 1 ха

 

15

Више од 5 ха ратарске производње или воћњак и винограде више од 0,5 ха

 

10

До 5 ха ратарске производње или воћњак и винограде до 0,5 ха

 

5

4.

Носилац газдинства је особа женског пола

Да

5 бодова

5.

Подносилац пријаве је пријављен на ПИО од пољопроивреде

Да

10 бодова

6.

Подносилац пријаве или члан домаћинства има:

 

10 највише

Више или високо образовање из области пољопривреде

 

10

Средње образовање из области пољопривреде

 

5

7.

Подносилац пријаве има:

 

15 највише

До 30 година старости

 

15

Од 31 до 40 година старости

 

10

Од 41 до 50 година старости

 

5

8.

Учешће корисника:

 

20 највише

Преко 50%

 

20

Од 20% до 49%

 

10

Од 1% до 19%

 

5

 

НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

 

Обавезна конкурсна документација као и додатна конкурсна документација, са обавезним потписом подносиоца пријаве доставља се у једном примерку у затвореној коверти лично или поштом, на адресу:

 

Општина Велико Градиште , Житни трг 1, 12220 Велико Градиште  поштом или лично у времену од 7:00-14:00

Са назнаком за

 

Конкурс за подстицајна средства за развој пољопривреде у општини Велико Градиште у 2022.години

„НЕ ОТВАРАТИ“

 

На полеђини коверте написати назив и адресу подносиоца пријаве.

 

Рок за подношење пријава је до утрошка средстава.

 

Јавни позив је објављен на огласној табли локалне самоуправе и РРА Браничево-Подунавље, као и на интернет страници локалне самоуправе и РРА Браничево-Подунавље и  Фондације Ана и Владе Дивац

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti