У складу са уговором о сарадњи и заједничком финансирању са локалном самоуправом Сврљиг и Фондацијом Ана и Владе Дивац, а уз техничку подршку УСАИД Програма за конкурентну привреду, Регионална развојна агенција Југ расписује:

 

КОНКУРС ЗА ПОДСТИЦАЈНА СРЕДСТВА ЗА

РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ У ОПШТИНИ СВРЉИГ У 2022.ГОДИНИ

 

Конкурсом је планирана подршка пољопривредницима који се баве производњом и прерадом хране. Укупна расположива средства по овом конкурсу су 650.000,00 динара. На конкурс могу да конкуришу регистрована пољопривредна газдинства и то за постицаје за набавку:

-        Нове опреме и механизације

-        Квалитетних уматичених приплодних грла

-        Сертификованог садног материјала

 

ПРАВО УЧЕШЋА ПО ОВОМ КОНКУРСУ ИМАЈУ:

Физичка лица - носиоци регистрованог пољопривредног газдинства са активним статусом:

 • која имају пребивалиште минимално 3 године на територији општине Сврљиг
 • која у Регистру пољопривредника имају уписано минимално 10 ари јагодичастог воћа у изводу из биљне производње, 15 ари јабучастог и коштичавог воћа (за пољопривреднике), или
 • која имају уписано у Регистар минимално 10 грла оваца или коза или 3 грла говеда или 5 грла свиња (за сточаре)

 

 

Подносиоци пријаве на конкурс могу да остваре право на коришћење подстицајних средстава једном у току буџетске године и не могу се пријавити поново за подршку до исплате свих претходно добијених средстава по овом Конкурсу. Подносилац пријаве на конкурс може бити само носиоц пољопривредног газдинства.

Физичко лице који оствари право по овом основу потписује уговор са РРА Југ са јасно дефинисаним правима и обавезама. Максималан износ подстицаја по овом конкурсу  је 200.000,00 динара са ПДВ-ом.

Напомена: корисник може сопственим средствима набавиту опрему чији је износ већи од подстицајних средстава.

 

УКОЛИКО ЖЕЛИ ДА КОНКУРИШЕ И ЗА ОПШТИНСКЕ СУБВЕНЦИЈЕ ПОТРЕБНО ЈЕ ДА КОРИСНИК ПОДНЕСЕ ЗАСЕБНО ОДВОЈЕНУ ПРИЈАВУ ОПШТИНИ СВРЉИГ.

Општина Сврљиг субвенционише:

 • 70% набавку грла (максимално 70.000,00 динара по грлу);
 • 50% набавку механизације (максимално са 50.000,00 динара)
 • 70% за набавку садног материјала (максимално са 100.000,00 динара).

 

ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА

Корисници су у обавези да при потписивању уговора, као средство обезбеђења, депонују бланко личну меницу која се активира у случају нередовног измирења обавеза преузетим Уговором о субвенцији преко овог Конкурса.

Корисници којима се набављају грла имају обавезу да грла по пријему у домаћинство осигурају у року од 15 радних дана; копију полисе о осигурању достављају пољопривредној служби општине Сврљиг.

Такође, корисници мере преузимају обавезу да у наредне три године од потписивања уговора са РРА Југ врате свој део учешћа и то:

 • У 2022.години, 40% укупне вредности подстицајних средстава, најкасније до 30.

новембра 2022. године;

 • У 2023.години, 30% укупне вредности подстицајних средстава, најкасније до 30. септембра 2023. године;
 • У 2024.години, 30% укупне вредности подстицајних средстава, најкасније до 30. септембра 2024. године.

У случају временских непогода или ванредног стања (попут епидемије), Управни одбор Фонда може да донесе одлуку о продужетку рока враћања учешћа корисника. Тачан рок продужетка отплате ће бити утврђен у зависности од последица насталих услед више силе.

Рок за пријаву на конкурс је од 12. маја до 25. маја 2022. године. Пријаве које пристигну након утврђеног рока неће бити прихваћене.

 

ОБАВЕЗНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ДОСТАВЉАЈУ ФИЗИЧКА ЛИЦА:

 • Образац пријаве на конкурс (Образац бр.1)
 • Пристанак за обраду података о личности (Образац бр.2)
 • Очитана копија личне карте подносиоца пријаве и копија саме картице
 • Потврда о активном статусу пољопривредног газдинства за 2022. годину
 • Потврда о пребивалишту из полицијске управе локалне самоуправе
 • Извод из биљне производње из Управе за трезор (за пољопривреднике)
 • Потврда о броју уматичених грла (за сточаре)
 • Уверење из локалне пореске да је подносилац пријаве измирио обавезе по основу локалних јавних прихода
 • Предрачун потребне механизације, опреме или грла са детаљним описом - спецификацијом. За кориснике који набављају грла потребна је: копија матичног листа. За кориснике који набављају садни материјал потребан је: сертификат за садни материјал
 • Оверену потврду о броју чланова домаћинства (оверава се у опшини Сврљиг)

 

ДОДАТНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА: 

 • Уколико лице    -          подносилац   пријаве           има     образовање     у          области пољопривреде, доставља  копију дипломе о стеченом образовању у области пољопривреде
 • Уколико лице има - потврда из ПИО фонда да је корисник осигураник пољопривредног газдинства.

 

Подносилац конкурсне пријаве потребну документацију може доставити у копији, при чему Комисија задржава право да затражи на увид оригинал или достављање копије оверене од стране надлежног органа.

 

ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА КОНКУРСА:

Достављене пријаве ће бити административно и комисијски проверене од стране РРА Југ, општине Сврљиг и Фондације Дивац у смислу комплетности и административне усаглашености.  

Заједничка комисија разматра пријаве на конкурс, утврђује испуњеност услова за остваривање права на подстицаје и врши рангирање пријава по утврђеним критеријумима.

Рок за објаву резултата је 30 дана од дана завршетка конкурса. Општинско веће локалне самоуправе, на основу извештаја комисије, даје сагласност РРА Југ за израду решења о расподели средстава које се доставља свим подносиоцима пријава. На донето решење подносиоци пријава имају право приговора Општинском већу локалне самоуправе у року од 8 дана од дана пријема решења.

Корисник мере по остваривању права потписује уговор са РРА Југ о правима и обавезама која су јасно дефинисана уговором.

 

МЕТОДОЛОГИЈА БОДОВАЊА:

Р.бр.

Критеријум

Да/Не

Бодови

1. 

Пословни план

 

10 највише

2.

Број чланова породице

 

15 највише

 

1 до 2

 

5

 

3 до 4

 

10

 

5 и више

 

15

3. 

На свом газдинству гаји

 

15 највише 

Више од 6 условних грла или има воћњаке више од 1ха

 

15

Више од 3 условна грла или воћњак више од 0,5ха

 

10

До 3 условна грла и воћњак до 0,5ха

 

5

4. 

Носилац газдинства је особа женског пола

Да

5 бодова

5.

Подносилац     пријаве     је    пријављен     на     ПИО       од

Да

10 бодова

6. 

Подносилац пријаве или члан домаћинства има:

 

10 највише

Више       или       високо       образовање       из         области

 

10

Средње образовање из области пољопривреде

 

5

7.

Подносилац пријаве има: 

 

15 највише

До 30 година старости

 

15

Од 31 до 40 година старости

 

10

Од 41 до 50 година старости

 

5

8.

Учешће корисника:

 

20 највише

Преко 50%

 

20

Од 20% до 49%

 

10

Од 1% до 19%

 

5

 

НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

Обавезна конкурсна документација као и додатна конкурсна документација, са обавезним потписом подносиоца пријаве доставља се у једном примерку у затвореној коверти лично или препорученим путем поштом, на адресу:

 

Општини Сврљиг, Пољопривредној служби, Радетова бр 31. од 7h do 15h

Са назнаком за Конкурс за подстицајна средства за развој производње и прераде

хране у општини Сврљиг у 2022.години.

На полеђини коверте написати назив и адресу подносиоца пријаве

Рок за подношење пријава је 25. мај 2022. године.

 

Јавни позив је објављен на огласној табли локалне самоуправе и РРА Југ, као и на интернет страници Фондације Ана и Владе Дивац https://www.divac.com/rs/Konkursi

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti