КОНКУРС ЗА ПОДСТИЦАЈНА СРЕДСТВА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ У ОПШТИНИ ПРИЈЕПОЉЕ У 2022.ГОДИНИ

У складу са уговором о пословној сарадњи закљученим између општине Пријепоље, Фондације Ана и Владе Дивац и Регионалне развојне агенције „Златибор“ д.о.о., а уз техничку подршку УСАИД Програма за конкурентну привреду, Регионална развојна агенција „Златибор“ доо расписује конкурс.

Конкурсом је планирана подршка пољопривредницима који се баве производњом и прерадом хране са циљем даљег унапређења пољопривредне производње на подручју општине Пријепоље и то за набавку:

 • Нове опреме и механизације потребне за биљну и сточарску производњу и прераду пољопривредних производа
 • Сертификованог садног материјала

ПРАВО УЧЕШЋА ПО ОВОМ КОНКУРСУ ИМАЈУ:

 • Физичка лица - носиоци регистрованог пољопривредног газдинства са активним статусом:
 • Која имају пребивалиште минимално 3 године на територији општине Пријепоље
 • Чије регистровано пољопривредно газдинство има активан статус са седиштем на територији општине Пријепоље
 • Која у Регистру пољопривредника имају уписано минимално 10 ари јагодичастог воћа у изводу из биљне производње/15 ари јабучастог или коштичавог воћа (за пољопривреднике), или
 • Да почетници у биљној производњи на крају инвестиције имају уписано минимално 10 ари јагодичастог воћа у изводу из биљне производње/15 ари јабучастог или коштичавог воћа (за пољопривреднике), или
 • Која имају уписано у Регистар минимално  10 грла оваца или коза или 3 грла говеда или 5 грла свиња (за сточаре) или 5 регистрованих и обележених кошница
 • Да је измирио све пореске обавезе према општини Пријепоље
 • Да је катастарстка парцела на којој се обавља пољопривредна производња:
 • У власништву подносиоца пријаве или
 • У закупу од стране подносиоца пријаве за период од најмање 5 година

Подносилац пријаве на конкурс може бити само један члан домаћинства, односно носилац газдинства - подносилац пријаве на Конкурс.

Физичко лице који оствари право по овом основу потписује уговор са Регионалном развојном агенцијом „Златибор“ д.о.о. са јасно дефинисаним правима и обавезама. Максималан износ подстицаја по овом конкурсу је до 500.000,00 динара са ПДВ-ом с тим да вредност инвестиције која је предмет подстицајних средстава не може бити мања од 80.000,00 динара са ПДВ-ом.

НАПОМЕНА: Корисник може сопственим средствима набавиту опрему чији је износ већи од подстицајних средстава, с тим што ће субвенција бити обезбеђена само за износ до 500.000,000 динара.

ПРЕДМЕТ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА:

Подстицајна средства биће опредељена за даљи развој пољопривредне производње на подручју општине Пријепоље кроз набавку опреме за пољопривредну производњу и прераду пољопривредних производа, као и за набавку сертификованог садног материјала.

Општина Пријепоље субвенционише набавку са 30% бесповратних средстава, односно максимално 150.000,00 динара по кориснику подстицајних средстава.

НАПОМЕНА: Предмет набавке може бити искључиво нова опрема и механизација са гаранцијом. Подносиоци пријаве на овом Конкурсу могу да остваре право на коришћење подстицајних средстава једном у току буџетске године и не могу се пријавити поново за подршку до исплате свих претходно добијених средстава по основу овог Конкурса.

ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА

Корисник подстицајних средстава је у обавези да при потписивању Уговора, као средство обезбеђења, депонује личну меницу у износу позајмљених средстава умањених за бесповратни износ који субвенционише  општина Пријепоље. Такође, корисници подстицајних средстава преузимају обавезу да у наредне три године од момента потписивања уговора са Регионалном развојном агенцијом „Златибор“ д.о.о. врате свој део учешћа и то по следећој динамици:

 • У првој години, 10% укупне вредности подстицајних средстава, најскасније до 30. децембра 2022. године,
 • У другој години, 30% укупне вредности подстицајних средстава, најкасније до 30. септембра 2023. године,
 • У трећој години, 30% укупне вредности подстицајних средстава, најкасније до 30. септембра 2024. године.

НАПОМЕНА: Општина Пријепоље ће субвенционисати кориснике са 30%, с тим што ће субвенција бити обезбеђена  само за износе до 500.000,000 динара.

У случају временских непогода или ванредног стања (попут епидемије), Управни одбор Фонда може да донесе одлуку о продужетку рока враћања учешћа корисника. Тачан рок продужетка отплате ће бити утврђен у зависности од последица насталих услед више силе.

Рок за пријаву на конкурс је од 1. септембра до 30. септембра 2022. године. Пријаве које пристигну након утврђеног рока неће бити прихваћене. 

ОБАВЕЗНА  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ДОСТАВЉАЈУ ФИЗИЧКА ЛИЦА:

 • Пријавни формулар (Образац бр.1)
 • Пристанак за обраду података о личности (Образац бр.2)
 • Очитана копија личне карте подносиоца пријаве
 • Извод из Регистра пољопривредних газдинстава подаци о пољопривредном газдинствуиз Управе за трезор
 • Потврда о пребивалишту из полицијске управе локалне самоуправе
 • Извод из Регистра пољопривредних газдинстава-структура биљне производње из Управе за трезор - за узгајиваче воћа
 • Извод из Регистра пољопривредних газдинстава-животиње (за сточаре) из Управе за трезор
 • Уверење из локалне пореске администрације да је подносилац пријаве измирио обавезе по основу локалних јавних прихода до момента подношења пријаве
 • Предрачун потребне механизације, опреме или сертификованог садног материјала са детаљним описом - спецификацијом.
 • Копију уговора о закупу катастарске парцеле закљученог на период од најмање 5 година, уколико пољопривредни произвођач није власник парцеле или други доказ којим се потврђује закуп над парцелом
 • Оверену изјаву о броју чланова домићинства подносиоца пријаве оверава се код јавног бележника)
 • За све запослене чланове домаћинства доставити потврду о раду и висини примања (за последња три месеца која предходе конкурсу)
 • Уверење из Националне службе за запошљавање за незапослена лица да су на евиденцији НСЗ

ДОДАТНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА:

 • Копија дипломе о стеченом образовању у области пољопривреде
 • Копија потврде о осигурању засада/грла
 • Копија потврде из ПИО фонда да је корисник осигураник пољопривредног газдинства

Подносилац конкурсне пријаве потребну документацију може доставити у копији, при чему Комисија задржава право да затражи на увид оригинал или достављање копије оверене од стране надлежног органа.

ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА КОНКУРСА:

Испуњеност услова за доделу подстицајних средстава на основу приложене документације утврђује Комисија за утврђивање испуњености услова и доделу подстицајних средстава (у даљем тексту: Комисија), сачињена од представника Регионалне развојне агенције „Златибор“ д.о.о, Фондације Ана и Владе Дивац и општине Пријепоље.

Комисија разматра пријаве на конкурс, утврђује испуњеност услова за остваривање права на подстицаје и врши рангирање пријава по утврђеним критеријумима које доставља Управном одбору Фонда.

Рок за објаву резултата Конкурса је 30 дана од дана завршетка конкурса. Корисник мере по остваривању права потписује уговор са Регионалном развојном агенцијом „Златибор“ д.о.о. о правима и обавезама која су јасно дефинисана уговором.

У случају да корисник подстицајних средстава одустане од додељених подстицајних средстава или му је из других разлога онемогућено да их реализује, дужан је да писаним путем обавести Регионалну развојну агенцију „Златибор“ д.о.о. о свом одустајању.

НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

Попуњен пријавни формулар, обавезну конкурсну документацију као и додатну конкурсну документацију, са обавезним потписом подносиоца пријаве доставља се у једном примерку у затвореној коверти лично или препорученим путем поштом, на адресу:

Општина Пријепоље, Пољопривредна служба, канцеларија бр. 28, Трг братсва и јединства 1, сваког радног дана у периоду од 7h до 15h

Са назнаком за Конкурс за подстицајна средства за развој пољопривреде у општини Пријепоље у 2022.години.

На полеђини коверте написати назив и адресу подносиоца пријаве

Рок за подношење пријава је 30. септембар 2022. године.

За све додатне информације можете се обратити на бројеве телефона 031/523-065 и 031/510-098 и и 033-710-469.

Јавни позив је објављен на сајту Регионалне развојне агенције „Златибор“ д.о.о. www.rrazlatibor.co.rs, на званичном порталу општине Пријепоље www.prijepolje.ls.gov.rs као и на интернет страници Фондације Ана и Владе Дивац www.divac.com/rs/Vesti.

НАПОМЕНА: Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве послате на други начин (нпр. факсом или е-mailom) или достављене на друге адресе, неће бити предмет разматрања.

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti