Конкурс за подстицајна средства из локалног фонда за развој пољопривреде у граду Новом Пазару у 2023. години

 

У складу са уговором о сарадњи закљученим између Града Новог Пазара, Фондације Ана и Владе Дивац и уз подршку Пројекта „Велика mала привреда”, Имплементациони партнер Регионална развојна агенција Санџака „СЕДА”, расписује:

КОНКУРС ЗА ПОДСТИЦАЈНА СРЕДСТВА ИЗ ЛОКАЛНОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ У ГРАДУ НОВОМ ПАЗАРУ У 2023. ГОДИНИ

Конкурсом је планирана подршка пољопривредницима који се баве производњом и прерадом хране. Укупна расположива средства по овом конкурсу су 6.000.000,00 динара. Овим конкурсом се посебно позивају жене и млади који су носиоци пољопривредних газдинстава да се пријаве и користе подстицајна средства за развој своје производње.

ПРАВО УЧЕШЋА ПО ОВОМ КОНКУРСУ ИМАЈУ:

 • Физичка лица - носиоци регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинстваса активним статусом, старости од 18 до 60 година: 

- која имају пребивалиште минимално 3 године на територији локалне самоуправе;

- која у Регистру пољопривредника имају уписано минимално 10 ари у изводу из биљне производње;

- која имају уписано у регистар  минимално уматичених 10 грла оваца или 5 грла  коза или 2 грла  говеда или 2 грла свиња аутохтоних раса или 5 регистрованих и обележених кошница или 20 грла живине.

Подносиоци пријаве на Конкурс могу да остваре право на коришћење подстицајних средстава једном у току буџетске године и не могу се пријавити поново за подршку до исплате свих претходно добијених средстава по овом Конкурсу. 

Физичко лице који оствари право по овом основу потписује уговор са Имплементационим партнеромРегионалном развојном агенцијом Санџака СЕДА са јасно дефинисаним правима и обавезама. Максималан износ средстава за набавку опреме, машина или грла је 300.000,00 динара док је минималан 60.000,00 динара по пољопривредном произвођачу,. 

Локална самоуправа  субвенционише набавку са 10% неповратних средстава, односно максимално 30.000,00 динара, уколико корисник средстава врати позајмицу до краја друге године коришћења средстава.

Уколико је кориснику потребна опрема или машина чија је цена већа од максимално дозвољеног износа назначеног у конкурсу, у том случају корисник има право да аплицира за опрему или машину чији је износ са или без ПДВ-а већи, са тим да разлику у цени опреме плаћа самостално, а подстицајна средства користи како би лакше реализовао инвестицију.

Такође, корисник може да аплицира и за набавку половне опреме не старије од 5 година уз достављен доказ о пореклу опреме; предрачун пру конкурисању и рачун или купопродајни уговор од физичког лица за исту након одобрених средстава. Однос учешћа Фонда за набавку половне опреме и машина биће исти као и за набавку нових.

 

ПРЕДМЕТ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА:

Подстицајна средства намењена су за набавку: 

 • Нове или половне опреме и механизације потребне за пољопривредну производњу и прераду пољопривредних производа;
 • Набавка квалитетних приплодних и уматичених грла крупне, ситне стоке и живине;
 • Набавка кошница, пчелињих друштава и машина и опреме за пчеларство;
 • Подизање нових вишегодишњих засада воћака и винове лозе, као и повртарских култура.

 

ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА

Корисници подстицајних средстава су у обавези да при потписивању уговора, као средство обезбеђења, депонују личну меницу у износу позјамљених средстава. 

Такође, корисници мере преузимају обавезу да у наредне три године од потписивања уговора са Имплементационим партнером  врате свој део учешћа и то:

Физичка лица враћају:

 • У првој години потписивања уговора одобрен грејс период
 • У другој години 50% укупне вредности подстицајних средстава. Уплата се врши квартално, одн. у три једнака дела у току године, почетком квартала, и то: први квартал јануар-март, други квартал април-јун, трећи квартал јул-септембар.
 • У трећој години 50% укупне вредности подстицајних средстава. Уплата се врши квартално, одн. у три једнака дела у току године, почетком квартала, и то: први квартал јануар-март, други квартал април-јун, трећи квартал јул-септембар.

Град Нови Пазар, као што је наведено у претходном тексту,  преко овог Фонда субвенционишепревремену отплату позајмице са 10% бесповратних средстава, односно максимално 30.000,00 динара, минимално 6.000,00 динара по пољопривредном произвођачу, уколико корисник средстава врати позајмицу до краја друге године коришћења средстава.

 

У случају временских непогода или ванредног стања (попут епидемије), Управни одбор Фонда може да донесе одлуку о продужетку рока враћања учешћа корисника. Тачан рок продужетка отплате ће бити утврђен у зависности од последица насталих услед више силе.

 

Рок за пријаву на конкурс је од 06фебруара до 24фебруара 2023. године. Пријаве које пристигну након утврђеног рока неће бити прихваћене.

 

ОБАВЕЗНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ДОСТАВЉАЈУ ФИЗИЧКА ЛИЦА:

 • Образац пријаве на конкурс (Образац бр.1)
 • Сагласност за обраду података о личности (Образац бр.2)
 • Очитана копија личне карте подносиоца пријаве
 • Потврда о активном статусу пољопривредног газдинства за 2023. годину
 • Извод из биљне производње из Управе за трезор (за узгајиваче бобичастог воћа)
 • Потврда о броју уматичених грла (за сточаре)
 • Потврда из Националне службе за запошљавање за незапослена лица или потврда о радном односу за запослена лица
 • Предрачун потребне механизације, опреме или грла са детаљним описом - спецификацијом

 

ДОДАТНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА:

 • Уколико лице - подносилац пријаве има образовање у области пољопривреде, доставља диплому о стеченом образовању у области пољопривреде
 • Уколико лице - подносилац пријаве има осигурање засада/грла, доставља потврду о осигурању

Подносилац конкурсне пријаве потребну документацију може доставити у копији, при чему Комисија задржава право да затражи на увид оригинал или достављање копије оверене од стране надлежног органа.

 

ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА КОНКУРСА:

Достављене пријаве ће бити административно и комисијски проверене од стране Имплементационог партнера у смислу комплетности и административне усаглашености. 

Заједничка комисија разматра пријаве на конкурс, утврђује испуњеност услова за остваривање права на подстицаје, врши рангирање пријава по утврђеним критеријумима, које доставља Имплементационом партнеру, који објављује прелиминарну листу реда првенства за доделу средстава. Подносиоци пријаве могу уложити приговор у писаној форми Комисији у року од 8 дана од дана објаве прелиминарне листе иплементационом партнеру Регионалној развојној агенцији Санџака СЕДА. 

О основаности приговора Kомисија одлучује у складу са правилима јавног позива и на основу података наведених у приговору, конкурсне документације, чињеничног стања утврђеног приликом теренског обиласка подносиоца захтева, уколико је неопходно. Након рока за приговор, и разматрања евентуалних приговора од стране подносилаца пријава, Kомисија објављује коначну листу реда првенства за избор корисника.

Корисник мере по остваривању права потписује Уговор са Имплементационим партнером о правима и обавезама која су јасно дефинисана Уговором.

 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА БОДОВАЊЕ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА:

Редни број

 

Тип критеријума за избор

Да/Не

Бодови

1.

Пословни план

 

30

2.

Корисник већ има развијену производњу и/или прераду

 

10

 

3.

Газдинство има од 10 до 50 ари са јагодичастим воћем регистрованим у изводу из биљне производње

 

 

 

10

Газдинство има минимално 10 грла оваца/или 5 грла  коза/или 2 грла  говеда /или 2 грла свиња аутохтоних раса/или 5 регистрованих и обележених кошница /или 20 грла живине

 

4.

Тражена опрема доприноси развоју газдинства

 

10

5.

Лице - носилац газдинства са дипломом у области пољопривреде

да

10

 

 

6.

 

Лице - подносилац пријаве до 30 година 

да

10

Лице  - подносилац пријаве од 31 до навршених 40 година 

да

5

Лице  - подносилац пријаве старији од 40 година

да

1

 

7.

Лице - подносилац пријаве који нема заснован радни однос 

да

10

Лице  - подносилац пријаве који има заснован радни однос 

да

3

8.

Носилац газдинства је жена

да

10

 

Максималан износ бодова

 

100

 

 

НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Обавезна конкурсна документација као и додатна конкурсна документација, са обавезним потписом подносиоца пријаве доставља се у једном примерку  у затвореној коверти лично или препорученим путем поштом, на адресу: 

РЕГИОНАЛНА РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА САНЏАКА СЕДА

УЛ. 7 ЈУЛА ББ, 36300 НОВИ ПАЗАР

Са назнаком за Конкурс за подстицајна средства из локалног фонда за развој пољопривреде у Граду Новом Пазару за 2023. годину

На полеђини коверте написати назив и адресу подносиоца пријаве

 

Рок за подношење пријава је 24.02.2023. године.

 

Јавни позив је објављен на огласној табли локалне самоуправе и Имплементационог партнера, као и на интернет страницама партнера на пројекту.

www.divac.com/rs/Konkursi

www.novipazar.rs

www.seda.org.rs

 

За све додатне информације можете да се обратите координаторима пројекта:

 1. Регионална развојна агенција Санџака СЕДА, 

Нермин Чаровац, 060/ 0 307 314, [email protected]

Азер Биберовић, 060/ 0 307 310, [email protected]

 1. Фондација Ана и Владе Дивац

Мараш Милијан, 062/778793, [email protected]

 

Јавни позив се објављује у оквиру програма „Локални фондови за развој пољопривреде“ који спроводи Фондација Ана и Владе Дивац у оквиру Пројекта „Велика мала привреда“, који финансира УСАИД, а имплементира АЦДИ/ВОЦА. 

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti