У складу са уговором о сарадњи и заједничком финансирању са локалном самоуправом Димитровград и Фондацијом Ана и Владе Дивац, а уз техничку подршку УСАИД Пројекта за конкурентну привреду, Регионална развојна агенција Југ расписује:

КОНКУРС ЗА ПОДСТИЦАЈНА СРЕДСТВА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД У 2023. ГОДИНИ

 

Конкурсом је планирана подршка пољопривредницима који се баве воћарском и сточарском производњом. Укупна расположива средства по овом конкурсу су 2.300.000,00 динара. На конкурсу могу да конкуришу регистрована пољопривредна газдинства са територије општине Димитровград и то за подстицаје за набавку:

- Нове и половне опреме и механизације набављене у регистрованим фирмама;
- Квалитетних приплодних (уматичених) грла и пчелињих матица;
- Сертификованих садница воћа и лозних калемова (винове лозе);
- Изградњу и опремање објеката за чување и складиштење воћа и поврћа;
- Изградњу и опремање објеката за смештај говеда, живине, свиња, оваца и коза;
- Изградњу специјализованих објеката за прераду пољопривредних производа (пушнице, сушаонице, дестилерије и санитарне просторије)

 

ПРАВО УЧЕШЋА ПО ОВОМ КОНКУРСУ ИМАЈУ:

Физичка лица - носиоци регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства са активним статусом
- Која имају пребивалиштем на територији општине Димитровград.
Подносиоци пријаве на Конкурс могу да остваре право на коришћење подстицајних средстава једном у току буџетске године и не могу се пријавити поново за подршку до исплате свих претходно добијених средстава по овом Конкурсу. Физичко лице којe оствари право по овом основу потписује уговор са Регионалном развојном агенцијом Југ са јасно дефинисаним правима и обавезама. Максималан износ подстицаја по овом конкурсу је 300.000,00 динара са ПДВ-ом.
Напомена: корисник може сопственим средствима набавити опрему чији је износ већи од подстицајних средстава.

 

ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА

Корисници су у обавези да при потписивању уговора, као средство обезбеђења, депонују потписану личну меницу у износу позајмљених средстава из фонда.
Корисници мере преузимају обавезу да у наредне три године од потписивања уговора са Агенцијом за регионални развој Расинског округа врате свој део учешћа и то:
- У 2023. години, најкасније до 1. децембра 10% укупне вредности подстицајних средстава
- У 2024. години, најкасније до 1. децембра 20% укупне вредности подстицајних средстава
- У 2025. години, најкасније до 1. децембра 40% укупне врдности подстицајних средстава
Преосталих 30% подстицајних средстава су бесповратна и покривена су од Фонда

Напомена:
Фонд ће као посебну стратегију развоја производа финансирати са 50% набавку и/или изградњу специјализованог објеката за прераду традиционалног производа од меса „Царибродска шушеница“,

У случају временских непогода или ванредног стања (попут епидемије), Управни одбор Фонда може да донесе одлуку о продужетку рока враћања учешћа корисника. Тачан рок продужетка отплате ће бити утврђен у зависности од последица насталих услед више силе.
Рок за пријаву на конкурс је од 13. до 27. марта 2023. године. Пријаве које пристигну након утврђеног рока неће бити прихваћене.

 

ОБАВЕЗНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ДОСТАВЉАЈУ ФИЗИЧКА ЛИЦА:

 Образац пријаве на конкурс (Образац бр.1)
 Сагласност за обраду података о личности (Образац бр.2)
 Очитана личнa картa подносиоца пријаве
 Потврда о активном статусу у регистру пољопривредних газдинстава (активно и комерцијално) - Управа за трезор, експозитура Димитровград;
 Извод из регистра пољопривредног газдинства и то (подаци о пољопривредном газдинству) - Управа за трезор, експозитура Димитровград
 Извод из регистра пољопривредног газдинства и то (структура биљне производње ) за набавку опреме и механизације. Управа за трезор, експозитура Димитровград
 Потврда о броју грла (за сточаре) Ветеринарска станица Димитровград
 Уверење из локалне пореске да је подносилац пријаве измирио обавезе по основу локалних јавних прихода ( Порез,комуналне таксе)
 Предрачун потребне опреме, механизације или грла са детаљним описом - спецификацијом
 Комплетна и важећа пројектно техничка документација, решања и дозволе издате у складу са Законом о Изградњи Републике Србије у случају инвестиција у изградњу објеката

Корисник фонда је у обавези да фискалним рачуном оправда додељена средства и да по захтеву комисије пружи доказе и покаже набављено добро за које је конкурисао.

 

ДОДАТНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА:

 Уколико лице - подносилац пријаве има образовање у области пољопривреде, доставља диплому о стеченом образовању у области пољопривреде
 Уколико је лице - подносилац пријаве осигураник ПИО Фонда преко свог регистрованог пољопривредног газдинства, доставља потврду из ПИО фонда.
Подносилац конкурсне пријаве потребну документацију доставља у оригиналу или фотокопију оверену од стране надлежног органа, при чему Комисија задржава право да затражи на увид оригинал.

 

ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА КОНКУРСА:
Достављене пријаве ће бити административно и комисијски проверене од стране чланова Комисије коју чине по један представник РРА Југ, општине Димитровград и Фондације Ана и Владе Дивац у смислу комплетности и административне усаглашености.
Заједничка комисија разматра пријаве на конкурс, утврђује испуњеност услова за остваривање права на подстицаје, врши рангирање пријава по утврђеним критеријумима.
Рок за објаву резултата је 30 дана од дана завршетка конкурса.
Корисник мере по остваривању права потписује уговор са РРА Југ о правима и обавезама која су јасно дефинисана уговором.

 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА БОДОВАЊЕ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА:

Редни број

 

Тип критеријума за избор

Да/Не

Бодови

1.

Пословни план

 

10 највише

2.

 

 

Број чланова газдинства

 

15 највише

1 до 2

 

5

3 до 4

 

10

5 и више

 

15

3.

 

 

 

 

На свом газдинству обрађује:

 

15 највише

 2 - 5 ха воћарске и виноградарске производње

 

15

1 - 2 ха воћарске и виноградарске производње

 

10

До 1 ха воћарске и виноградарске производње

 

5

4.

Носилац газдинства је особа женског пола:

да

5 поена

5.

Подносилац пријаве је пријављен на ПИО од пољопривреде:

да

10 поена

6.

Подносилац или члан домаћинства има:

 

10 највише

Више или високо образовање из области пољопривреде

 

10

Средње образовање из области пољопривреде

 

5

7.

Подносилац пријаве има:

 

15 највише

До 30 година старости

 

15

Од 31 до 40 година старости

 

10

Од 41 - 

 

5

8.

На свом газдинству узгаја:

 

20 највише

3 или више грла краве или 30 или више оваца

 

20

2 грла краве или 10 оваца

 

10

1 крава или 5 оваца

 

5НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Обавезна конкурсна документација, као и додатна конкурсна документација са обавезним потписом подносиоца пријаве доставља се у једном примерку у затвореној коверти лично или препорученим путем поштом, на адресу:

Општина Димитровград Балканска 2 , или услужни центар Општине Димитровград

Са назнаком за:

Конкурс за подстицајна средства за развој пољопривредне производње у општини

Димитровград у 2023.години
На полеђини коверте написати назив и адресу подносиоца пријаве

Рок за подношење пријава је 27.03.2023. године.

Јавни позив је објављен на огласној табли локалне самоуправе и РРА Југ, као и на интернет страници фондације „Ана и Владе Дивац“

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti