Image by gpointstudio on Freepik

Image by gpointstudio on Freepik

Kompanija MGI/Complete Genomics*, u saradnji sa Fondacijom Ana i Vlade Divac, objavljuje konkurs za dodelu stipendija studentima Elektrotehničkog fakulteta, Matematičkog fakulteta i Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Konkurs je otvoren od 8. maja do 8. juna 2023. godine.

Stipendije će se dodeljivati studentima koji u oktobru 2023. godine upisuju prvi put studije prvog, drugog ili trećeg stepena akademskih studija, i to:
1. Za studente IV godine osnovnih studija, u mesečnom iznosu od 80 USD u toku trajanja jedne školske godine,
2. Za studente I godine master studija , u mesečnom iznosu od 100 USD u toku trajanja jedne školske godine,
3. Za studente I, II ili III godine doktorskih studija, u mesečnom iznosu od 120 USD u toku trajanja jedne školske godine.

Osnovni uslovi za dodelu stipendije za sva tri fakulteta su:
1. Prebivalište na teritoriji Republike Srbije
2. Student nije u radnom odnosu u nekoj kompaniji, ali može biti zaposlen na navedenim fakultetima
3. Student je prema studijskom programu, redovno bez obnove godine, položio sve ispite iz prethodnih godina studija sa prosečnom ocenom 8 (osam) ili više.

I POTREBNA DOKUMENTA*
Svi kandidati se prijavljuju na konkurs isključivo onlajn na linku i prilažu sledeću OBAVEZNU dokumentaciju:
1. Štampane podatke sa elektronske lične karte ili fotokopiju važeće lične isprave sa podatkom o adresi prebivališta.
2. Skenirano/fotografisano uverenje o upisanoj tekućoj odgovarajućoj školskoj godini osnovnih akademskih studija i postignutom uspehu u prethodnim školskim godinama
3. Dokaz da nije u radnom odnosu - izvod iz evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje ili potvrdu iz PIO fonda da nema uplata iz radnog odnosa ili dokaz da je zaposlen/angažovan na fakultetu (skenirana kopija Ugovora o radu).
4. Za studente koji upisuju master studije u školskoj 2023/2024. godini - Uverenje o poslednjoj upisanoj akademskoj godini i uverenje o položenim ispitima do trenutka podnošenja prijave za stipendiju. Studenti koji budu izabrani, pre potpisivanja ugovora o stipendiranju biće u obavezi da dostave dokaz da su upisali master studije na jednom od ova tri fakulteta.
5. Za studente doktorskih akademskih studija: Fotokopiju uverenja o diplomiranju na osnovnim i master akademskim studijama i Uverenje o upisanoj odgovarajućoj godini doktorskih akademskih studija i položenim ispitima do trenutka podnošenja prijave za stipendiju.
6. Motivaciono pismo i CV.
7. Pismo preporuke od najmanje jednog nastavnika/nastavnice sa fakulteta.

* Dokumentaciju pod rednim brojevima 1-5 potrebno je predati na srpskom jeziku; dok je dokumentaciju pod rednim brojevima 6 -7 potrebno predati na engleskom jeziku

Dodatna dokumentacija:

Svi kandidati mogu podneti i DODATNU dokumentaciju, koja će takođe biti uzeta u obzir prilikom utvrđivanja redosleda kandidata:
1. Dokaz o objavljenim radovima u stručnim i naučnim časopisima
2. Dokazi o učešću na međunarodnim konferencijama, stručnim skupovima, projekrima, studenstkim razmenama, nagradama, takmičenjima i sl. (Liste učesnika, linkovi ka događajima i sl)
3. Za studente iz osetljivih društvenih grupa dokaz o pripadnosti društvenoj grupi (jednoroditeljske porodice - urmlica roditelja, sudska presuda o samostalnom vršenju roditeljskog prava ili izvod iz matične knjige rođenih kada je roditelj nepoznat; izbegličke/ raseljeničke porodice - potvrda Komesarijata ili oštinskog Povereništva; studenti sa invaliditetom i studenti sa hroničnim bolestima - lekarska potvrda; studenti bez roditeljskog staranja - potvrdu da su na evidenciji Centra za socijalni rad ili umrlice preminulih roditelja)
4. Potvrda o volonterskom angažmanu izdata od nadležne inistucije, organizacije civilnog društva, Crvenog krsta i sl.

II KRITERIJUMI ZA UTVRĐIVANjE REDOSLEDA KANDIDATA
Redosled kandidata za dodelu stipendije utvrđuje se na osnovu sledećih kriterijuma:
1. uspeha ostvarenog u prethodnom školovanju
2. motivaciono pismo, CV i pismo preporuke
3. objavljeni radovi, nagrade i učešće u međunarodnim projektima
4. pripadnost osetljivoj društvenoj grupi
5. volonterski i društveno koristan rad
------------------------------------------------------------------------------------
1. Uspeh ostvaren u prethodnom školovanju iskazuje se visinom prosečne ocene (od 8-10 bodova)
2. Motivaciono pismo i CV i pismo preporuke (max. 5 bodova)
3. Objavljeni radovi, nagrade i učešće u međunarodnim projektima (1-3 boda)
4. Pripadnost osetljivoj društvenoj grupi (1 bod)
5. Volonterski i društveno koristan rad (1 bod)

Maksimalan broj bodova po svim osnovama je 20. Studenti se rangiraju prema ukupnom broju bodova ostvarenom po svim osnovama. Nakon bodovanja prispelih kandidata, sa najbolje rangiranim kandidatima biće obavljeni razgovori, nakon čega će biti doneta konačna odluka o prihvaćenim stipendistima za finansiranje.

III POSTUPAK
Na osnovu odluke o dodeli stipendije, kandidat zaključuje ugovor o stipendiji sa Fondacijom Ana i Vlade Divac, kojim se bliže uređuju prava i obaveze u vezi sa korišćenjem stipendije. Stipendija se isplaćuje na mesečnom nivou, tokom 10 meseci trajanja školske 2023/2024. godine. Stipendija se dodeljuje bez obaveze vraćanja. Korisniku stipendije obustavlja se isplata odobrene stipendije u slučaju da se naknadno utvrdi krivotvorenje dostavljenih podataka, ili ispisa sa studisjkog programa.

*******************************************************************************************************************************************************************************

*Complete Genomics je svetski renomirana kompanija u oblasti genetike koja nudi sveobuhvatan portfolio proizvoda za NGS sekvenciranje i automatizaciju laboratorija. Complete Genomics se ponosi svojom sposobnošću razvoja i proizvodnje čitavog spektra instrumenata, u rasponu od genetskih sekvencera niske do izuzetno visoke propusnosti, kojim ubrzavaju naučna otkrića. Complete Genomics, sa sedištem u San Hozeu u Kaliforniji, sada je deo MGI, međunarodne naučne kompanije sa sedištem u Šenženu, u Kini. Complete Genomics je sedište MGI Amerike i bio je centar za istraživanje i razvoj od juna 2005. godine. Complete Genomics ima svoju razvojnu istraživačku laboratoriju u San Hozeu, sa svim sekvencerima i opremom za automatizaciju laboratorije koju klijenti mogu posetiti, a takođe je i centar snabdevanja za Severnu i Južnu Ameriku kako bi se osigurala ekspeditivna isporuka sistema i proizvoda.

Dr Radoje (Rade) Drmanac je naučnik iz oblasti genomike i pronalazač čiji radovi obuhvataju proces masovnog paralelnog sekvenciranja (MPS) korišćenjem DNK nano-lopti. Bio je suosnivač Complete Genomics 2005. godine u Silikonskoj dolini, gde je za efikasno sekvenciranje genoma razvio DNBSEQ, najnapredniju MPS tehnologiju (Science 2010, Nature 2012, Genome Research 2015, Genome Research 2019;). CoolMPS je njegov najnoviji pronalazak u kom antitela specifična za bazu čitaju DNK sekvencu (BioRxiv 2020).

Dr Drmanac je sada glavni naučnik za MGI i Complete Genomics, čija primarna želja je da sekvencira ljudski genom za manje od 100 dolara u 2023. godini. Ranije je kao suosnivač Hyseqa (1994) otkrio nove gene, a bio je i team leader u Argonne National Labs (1991- 1994) u okviru projekta humanog genoma (HGP) i postdoktorski istraživač (1989-1990) u ICRF-u (London). Karijeru je započeo u Centru za genetičko inženjerstvo (sada IMGGI) u Srbiji (1982- 1988), gde je izumeo MPS. Doktorirao je 1988. na molekularnoj biologiji na Univerzitetu u Beogradu čija doktorska disertacija je bila MPS tehnologija (Science 1993, Scientia Yugoslavica 1990, Genomics 1989).

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na [email protected] sa naznakom «MGI/Complete Genomics - Dr Rade Drmanac» u naslovu e-pošte.

PRIJAVITE SE

 

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti