У складу са уговором о сарадњи закљученим између локалне самоуправе Велика Плана, Регионалнe развојнe агенцијe „Браничево-Подунавље“ доо Пожаревац и Фондације Ана и Владе Дивац, а уз подршку УСАИД-овог Пројекта „Велика мала привреда”, Имплементациони партнер Регионална развојна агенција „Браничево-Подунавље“ доо Пожаревац расписуј konkurs.

Конкурсом је планирана подршка физичким лицима - носиоцима комерцијалних пољопривредних газдинстава који се баве производњом и прерадом хране. Укупна расположива средства по овом конкурсу су 3 000 000,00 динара. Овим конкурсом се посебно позивају жене и млади који су носиоци пољопривредних газдинстава да се пријаве и користе подстицајна средства за развој своје производње.

ПРАВО УЧЕШЋА ПО ОВОМ КОНКУРСУ ИМАЈУ:

 • Физичка лица - носиоци регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства са активним статусом, старости од 18 до 75 година:
 • која имају пребивалиште на територији локалне самоуправе
 • која у Регистру пољопривредника имају уписано минимално 10 ари  у изводу из биљне производње
 • која имају уписано у регистар  минимално уматичених 10 грла оваца или 5 грла  коза или 2 грла  говеда или 2 грла свиња аутохтоних раса или 5 регистрованих и обележених кошница или 20 грла живине
 • немају евидентираних неизмирених дуговања према јединици локалне самоуправе

Подносиоци пријаве на Конкурс могу да остваре право на коришћење подстицајних средстава једном у току буџетске године и не могу се пријавити поново за подршку до исплате свих претходно добијених средстава по овом Конкурсу.

Физичко лице који оствари право по овом основу потписује уговор са Регионалном развојном агенцијом „Браничево-Подунавље“ доо Пожаревац са јасно дефинисаним правима и обавезама након чега набавља опрему, машину или грла стоке потребне за унапређење производње или прерадe хране. Максималан износ за набавку опреме, машина или грла је 300.000,00 динара док је минималан 60.000,00 динара са ПДВ-ом по пољопривредном произвођачу.

Локална самоуправа  субвенционише набавку са 30% неповратних средстава, односно максимално 90.000,00 динара по пољопривредном произвођачу и то као отпис дела дуга уколико се укупна средства умањена за део субвенција врате до краја друге календарске године након потписивања уговора.

Уколико је кориснику потребна опрема или машина чија је цена већа од максимално дозвољеног износа назначеног у конкурсу, у том случају корисник има право да аплицира за опрему или машину чији је износ са ПДВ-ом већи, са тим да разлику у цени опреме плаћа самостално, а подстицајна средства користи како би лакше реализовао инвестицију.

ПРЕДМЕТ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА:

Подстицајна средства намењена су за набавку:

 • Нове механизације потребне за пољопривредну производњу и прераду пољопривредних производа;
 • Набавка квалитетних приплодних и уматичених грла крупне, ситне стоке и живине;
 • Набавка кошница, пчелињих друштава и машина и опреме за пчеларство;
 • Набавка репроматеријала, машина и опреме потребне за ратарску или повртарску производњу

 

ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА

Корисници подстицајних средстава су у обавези да при потписивању уговора, као средство обезбеђења, депонују личну меницу у износу позајмљених средстава.

Такође, корисници мере преузимају обавезу да у наредне три године од потписивања уговора са Имплементационим партнером  врате свој део учешћа и то:

Физичка лица враћају:

 • У првој години потписивања уговора одобрен грејс период
 • У другој години 50% укупне вредности подстицајних средстава. Уплата се врши квартално, односно у четири једнака дела у току године, крајем квартала, и то: први квартал јануар-март, други квартал април-јун, трећи квартал јул-септембар, четврти квартал октобар-децембар.
 • У трећој години 50% укупне вредности подстицајних средстава. Уплата се врши квартално, односно у четири једнака дела у току године, крајем квартала, и то: први квартал јануар-март, други квартал април-јун, трећи квартал јул-септембар, четврти квартал октобар-децембар..

У случају временских непогода или ванредног стања (попут епидемије), Управни одбор Фонда може да донесе одлуку о продужетку рока враћања учешћа корисника. Тачан рок продужетка отплате ће бити утврђен у зависности од последица насталих услед више силе.

Рок за пријаву на конкурс је од 31. августа до 20. септембра 2023. године. Пријаве које пристигну након утврђеног рока неће бити прихваћене.

ОБАВЕЗНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ДОСТАВЉАЈУ ФИЗИЧКА ЛИЦА:

 • Образац пријаве на конкурс (Образац бр.1)
 • Сагласност за обраду података о личности (Образац бр.2)
 • Очитана копија личне карте подносиоца пријаве
 • Потврда о активном статусу пољопривредног газдинства за 2023. годину Е-аграр
 • Извод из биљне производње из Управе за трезор Е-аграр
 • Потврда о броју уматичених грла (за сточаре)
 • Уверење из локалне пореске да је подносилац пријаве измирио обавезе по основу локалних јавних прихода у кварталу
 • Потврда из Националне службе за запошљавање за незапослена лица или потврда о радном односу за запослена лица
 • Предрачун/профактура опреме/грла са детаљним описом - спецификацијом не старији од 30 дана са валутом плаћања од најмање 30 дана на којима је назначен тачан начин плаћања са описом/спецификацијом - оригинал

Подносилац конкурсне пријаве потребну документацију може доставити у копији, при чему Комисија задржава право да затражи на увид оригинал или достављање копије оверене од стране надлежног органа.

Инвестиција која је предмет програма не сме да буде испоручена или плаћена делимично или у  целости пре потписивања уговора о додели подстицајних средстава.

 

ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА КОНКУРСА:

Достављене пријаве ће бити административно и комисијски проверене од стране Имплементационог партнера у смислу комплетности и административне усаглашености.

Заједничка комисија разматра пријаве на конкурс, утврђује испуњеност услова за остваривање права на подстицаје, врши рангирање пријава по утврђеним критеријумима, које доставља Имплементационом партнеру, који објављује прелиминарну листу реда првенства за доделу средстава. Подносиоци пријаве могу уложити приговор у писаној форми Комисији у року од 8 дана од дана објаве прелиминарне листе Иплементационом партнеру.

О основаности приговора Kомисија одлучује у складу са правилима јавног позива и на основу података наведених у приговору, конкурсне документације, чињеничног стања утврђеног приликом теренског обиласка подносиоца захтева, уколико је неопходно. Након рока за приговор, и разматрања евентуалних приговора од стране подносилаца пријава, Kомисија објављује коначну листу реда првенства за избор корисника.

Корисник мере по остваривању права потписује Уговор са Имплементационим партнером о правима и обавезама која су јасно дефинисана Уговором.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА БОДОВАЊЕ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА:

Редни број

 

Тип критеријума за избор

Да/Не

Бодови

1.

Пословни план

 

35

2.

Корисник већ има развијену производњу и/или прераду

 

15

 

3.

Газдинство има од 10 до 50 ари са јагодичастим воћем регистрованим у изводу из биљне производње

 

 

 

10

Газдинство има минимално 10 грла оваца/или 5 грла  коза/или 2 грла  говеда /или 2 грла свиња аутохтоних раса/или 5 регистрованих и обележених кошница /или 20 грла живине

 

4.

Тражена опрема доприноси развоју газдинства

 

10

 

 

5.

 

Лице - подносилац пријаве до 30 година

да

10

Лице  - подносилац пријаве од 31 до навршених 40 година

да

5

Лице  - подносилац пријаве старији од 40 година

да

1

 

6.

Лице - подносилац пријаве који нема заснован радни однос

да

10

Лице  - подносилац пријаве који има заснован радни однос

да

3

7.

Носилац газдинства је жена

да

10

 

Максималан износ бодова

 

100

 

НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

 

Обавезна конкурсна документација као и додатна конкурсна документација, са обавезним потписом подносиоца пријаве доставља се у једном примерку  у затвореној коверти лично или препорученим путем поштом, на адресу:

Општина Велика Плана (Милоша Великог 30)

 

Са назнаком за Конкурс за подстицајна средства из локалног фонда за развој пољопривреде у општини Велика Плана у 2023. години

 

На полеђини коверте написати назив и адресу подносиоца пријаве

Рок за подношење пријава је 20. септембар 2023. године.

Јавни позив је објављен на огласној табли локалне самоуправе и Имплементационог партнера, као и на интернет страницама партнера на пројекту.

www.divac.com/rs/Konkursi

www.velikaplana.rs

https://www.rra-bp.rs/konkursi

За све додатне информације можете да се обратите координаторима пројекта:

 1. Фондација Ана и Владе Дивац

Мараш Милијан, 062/778793, [email protected]

 1. Регионална развојна агенција „Браничево-Подунавље“ доо Пожаревац

Милош Најчевић, 060/4200300, [email protected]

 1. Општина Велика Плана

Предраг Милановић, 064/1790786, [email protected]

Јавни позив се објављује у оквиру програма „Локални фондови за развој пољопривреде“ који спроводи Фондација Ана и Владе Дивац у оквиру Пројекта „Велика мала привреда“, који финансира УСАИД, а имплементира АЦДИ/ВОЦА.

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti