КОНКУРС ЗА ПОДСТИЦАЈНА СРЕДСТВА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ У ОПШТИНИ ПРИЈЕПОЉЕ У 2023. ГОДИНИ

У складу са уговором о пословној сарадњи закљученим између општине Пријепоље, Фондације Ана и Владе Дивац и Регионалне  развојне агенције „Златибор“ д.о.о., а уз техничку подршку УСАИД Програма за конкурентну привреду, Регионална развојна агенција „Златибор“ д.о.о. расписује:

                                        

КОНКУРС ЗА ПОДСТИЦАЈНА СРЕДСТВА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ У ОПШТИНИ ПРИЈЕПОЉЕ У 2023. ГОДИНИ

Конкурсом је планирана подршка пољопривредницима који се баве сеоским туризмом, производњом и прерадом хране на подручју општине Пријепоље и то за набавку:

 • МЕРА 1: Нове опреме и механизације потребне за биљну и сточарску производњу и прераду  пољопривредних  производа
 • МЕРА 2: Сертификованог  садног  материјала
 • МЕРА 3: Инвестиција у сеоска туристичка домаћинства и домаћу радиност ( соба, кућа, апартман) за набавку опреме за унутрашње уређење објекта, адаптацију објеката, партерно уређење и инвестиционо одржавање. 

ПРАВО УЧЕШЋА ПО ОВОМ КОНКУРСУ ИМАЈУ:

 • Физичка лица - носиоци  регистрованог  пољопривредног  газдинства са активним статусом:
 • Која имају пребивалиште  на територији општине Пријепоље;
 • Чије регистровано пољопривредно газдинство има активан статус са седиштем на територији општине Пријепоље;
 • Да је измирио све пореске  обавезе према општини Пријепоље;
 • Да је катастарстка парцела на којој се обавља пољопривредна производња:
 • У власништву подносиоца пријаве или
 • У закупу од стране подносиоца пријаве за период од најмање 5 година;
 • За кориснике  који  конкуришу  за  МЕРУ 3  потребно  је  да су  катастарске  парцеле или објекти  који  су  предмет  инвестиције  у  сеоским  туристичким  домаћинствима  и  домаћој  радиности  за  коју  се  подноси  пријава  у  његовом власништву  или  су власништву, односно у  власништву  члана  породичног домаћинства (Лист  непокретности);
 • Да у тренутку  објаве  конкурса  нису  регистровани  као пружаоци угоститељских услуга у сеоском туристичком домаћинству  и  домаћој радиности (соба,кућа, апарман) ;
 • Да за инвестицију за коју подноси  пријаву  не  користи  подстицаје по неком другом основу, односно да иста инвестиција није  предмет другог поступка за  коришћење подстицаја.

Подносилац пријаве на конкурс може бити само један члан домаћинства, односно носилац газдинства - подносилац пријаве на Конкурс.

Физичко лице који оствари право по овом основу потписује уговор са Регионалном развојном агенцијом „Златибор“ д.о.о. са јасно дефинисаним правима и обавезама. Максималан износ подстицаја  по  овом  конкурсу  је  до 500.000,00 динара са ПДВ-ом  с  тим да вредност инвестиције која је предмет подстицајних  средстава не може  бити мања од 100.000,00 динара са ПДВ-ом.

НАПОМЕНА: Корисник може сопственим средствима набавити опрему и материјал чији је износ

већи од подстицајних средстава, с тим што ће субвенција бити обезбеђена само за износ до 500.000,000 динара.

ПРЕДМЕТ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА:

 • Подстицајна средства биће опредељена за даљи рурални развој и унапређење руралне економије  на подручју општине Пријепоље кроз набавку опреме за пољопривредну производњу и прераду пољопривредних производа,  набавку сертификованог садног материјала и развој туризма кроз повећање смештајних капацитета набавком опреме, адаптацијом објеката, инвестиционим одржавање и партерним уређењем.   

Општина Пријепоље субвенционише набавку са 40% бесповратних средстава за износе до 500.000,00 динара, односно  максимално  200.000,00  динара по кориснику подстицајних средстава.

НАПОМЕНА: Предмет набавке може бити искључиво нова опрема, механизација са гаранцијом и неопходан (грађевински) материјал. Подносиоци пријаве на овом Конкурсу  могу  да  остваре право на коришћење  подстицајних  средстава једном у току буџетске године и не могу се пријавити поново за подршку до исплате свих претходно добијених средстава по основу овог Конкурса.

ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА

 1. Корисник подстицајних средстава је у обавези да при потписивању Уговора, као средство обезбеђења, депонује личну меницу у износу позајмљених средстава умањених за бесповратни износ који субвенционише  општина Пријепоље.  
 2. Корисник подстицајних средстава преузима обавезу да у наредне три године од момента потписивања уговора са Регионалном развојном агенцијом „Златибор“ д.о.о. врати свој део учешћа и то по следећој динамици:
 • У првој години,  10% укупне вредности подстицајних средстава, најскасније до 30. децембра 2023. године,
 • У другој години, 20% укупне вредности подстицајних средстава, најкасније до 30. септембра 2024. године,
 • У трећој години, 30% укупне вредности подстицајних средстава, најкасније до 30. септембра 2025. године.

 

 1.  Корисник је у обавези да се   при реализацији активности придржава законских прописа  у областима  које су предет подстицајних средстава.

НАПОМЕНА: У случају временских непогода или ванредног стања (попут епидемије), Управни одбор Фонда може да донесе одлуку о продужетку рока враћања учешћа корисника. Тачан рок продужетка  отплате  ће  бити  утврђен у зависности од  последица  насталих  услед  више  силе.

Рок за пријаву на конкурс је од 20. октобра до 15. новембра 2023. године. Пријаве које пристигну након утврђеног рока неће бити прихваћене. 

ОБАВЕЗНА  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ДОСТАВЉАЈУ ФИЗИЧКА ЛИЦА:

 • Пријавни формулар (Образац бр.1)- за све   мере;
 • Пристанак за обраду података о личности (Образац бр.2) - за све мере;
 • Очитана копија личне  карте  подносиоца пријаве - за све мере;
 • Извод из електронског  Регистра пољопривреднх  газдинстава   подаци о пољопривредном газдинству- за све мере;
 • Потврда о пребивалишту  из  полицијске  управе  локалне  самоуправе - за све мере;
 • Извод из електронског Регистра пољопривредних газдинстава -структура биљне производње  - за узгајиваче воћа;
 • Извод из електронског Регистра пољопривредних газдинстава  -животиње - за сточаре;
 • Уверење из локалне пореске администрације да је подносилац пријаве измирио обавезе по основу локалних  јавних прихода  до момента подношења пријаве - за све мере;
 • На име подносиоца предрачун потребне механизације, опреме, сертификованог садног материјала, неопходног (грађевинског) материјала и извођења радова са детаљним описом - спецификацијом - за све мере;
 • Копију уговора о закупу катастарске парцеле закљученог на период од најмање 5 година, уколико пољопривредни произвођач није власник парцеле или други доказ којим се потврђује закуп над парцелом -  мера 1,мера 2;
 • Оверену изјаву о броју чланова домићинства подносиоца пријаве оверава се код јавног бележника -  за све мере;
 • За све запослене чланове домаћинства доставити потврду о раду и висини примања (за последња три месеца која предходе конкурсу) -  за све мере ;
 • Уверење из Националне службе за запошљавање за незапослена лица да су на евиденцији НСЗ - за све мере;
 • Доказ да су катастарске парцеле или објекти који су предмет инвестиције за коју се подноси конкурсна пријава у његовом власништву или сувласништву, односно у власништву члана породичног домаћинства и да се налазе у сеоском подручју општине Пријепоље (Лист непокретности). Уколико се ради о сувласнику или члану породичног домаћинства неопходна је писана сагласност власника, односно сувласника, оверена код јавног бележника. (лист непокретности може и са сајта РГЗ-а Јавни приступ) - за меру 3;

НАПОМЕНА:

За све мере: Подносиоци захтева могу конкурисати само за једну меру у оквиру конкурса;

Мера 3: Корисници ће бити у обавези да:

- изврше категоризацију објекта у складу са важећим прописима након реализације инвестиције и то у року од годину дана од  датума потписивања уговора;

- пружати угоститељске услуге    након завршеног  поступка категоризације  угоститељског објекта  у сеоском туристичком домаћинству и домаћој радиности   и то најмање 3 године од датума издавања Решења о категоризацији .

ДОДАТНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА:

 • Копија дипломе о стеченом образовању у области пољопривреде - за пољопривредне подстицаје;
 • Копија потврде о осигурању засада/грла -  за пољопривредне подстицаје;
 • Копија потврде из ПИО фонда да је корисник осигураник пољопривредног газдинства -  за пољопривредне подстицаје.

Подносилац конкурсне пријаве потребну документацију може доставити у копији, при чему Комисија задржава право да затражи на увид оригинал или достављање копије оверене од стране надлежног органа.

ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА КОНКУРСА:

Испуњеност услова за доделу подстицајних средстава на основу приложене документације утврђује Комисија за утврђивање испуњености услова и доделу подстицајних средстава (у даљем тексту: Комисија), сачињена од представника Регионалне развојне агенције „Златибор“ д.о.о, Фондације Ана и Владе Дивац и општине Пријепоље.

Комисија разматра пријаве на конкурс, утврђује испуњеност услова за остваривање права на подстицаје и врши рангирање пријава по утврђеним критеријумима које доставља Управном одбору Фонда. Рок за објаву резултата Конкурса је 30 дана од дана завршетка конкурса. Корисник мере по остваривању права потписује уговор са Регионалном развојном агенцијом „Златибор“ д.о.о. о правима и обавезама која су јасно дефинисана уговором.

У случају да корисник подстицајних  средстава одустане од додељених подстицајних средстава или му је из других разлога онемогућено да их реализује, дужан је да писаним путем обавести Регионалну развојну агенцију „Златибор“ д.о.о. о свом одустајању.

НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

Попуњен пријавни формулар, обавезну конкурсну документацију као и додатну конкурсну документацију, са обавезним потписом подносиоца пријаве доставља се у једном примерку у затвореној коверти лично или препорученим путем поштом, на адресу:

Општина Пријепоље, Пољопривредна служба, канцеларија бр. 28, Трг братсва и јединства 1, сваког радног дана у периоду од 7h до 15h

Са назнаком за Конкурс за подстицајна средства за развој пољопривреде у општини Пријепоље у 2023.години.

 

На полеђини коверте написати назив и адресу подносиоца пријаве .

Рок за подношење пријава је 15. новембар 2023. године

За све додатне информације можете се обратити на бројеве телефона 031/523-065 и 031/510-098 и и 033-710-469.

Јавни позив је објављен на сајту Регионалне развојне агенције „Златибор“ д.о.о. www.rrazlatibor.rs, на званичном порталу општине Пријепоље www.prijepolje.ls.gov.rs као и на интернет страници Фондације Ана и Владе Дивац www.divac.com/rs/Vesti.

НАПОМЕНА: Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве послате на други начин (нпр. факсом или е-mailom) или достављене на друге адресе, неће бити предмет разматрања.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА БОДОВАЊЕ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА:

Редни број

Тип критеријума за избор

Да/Не

Бодови

1.

Пословни план

 

20 највише

2.

Број чланова газдинства                                                                     15 највише

1 до 2

 

5

3 до 4

 

10

5 и више

 

15

3.

На свом газдинству обрађује:

 

15 највише

 2 - 5 ха биљне производње

 

15

1 - 2 ха биљне производње

 

10

До 1 ха биљне производње

 

5

4.

Носилац газдинства је особа женског пола:

да

10 поена

5.

Подносилац пријаве је пријављен на ПИО од пољопривреде:

да

10 поена

6.

Подносилац или члан домаћинства има:

 

10 највише

Више или високо образовање из области пољопривреде

 

10

Средње образовање из области пољопривреде

 

5

7.

Подносилац пријаве има:

 

20 највише

До 30 година старости

 

20

Од 31 до 40 година старости

 

15

Преко 41

 

10

 

 

 

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti