Konkurs za dodelu bespovratnih sredstva za razvoj plasteničke proizvodnje na teritoriji opštine Prijepolje u 2024. godini

U skladu sa ugovorom o saradnji zaključenim između opštine Prijepolje i Fondacije Ana i Vlade Divac, a u okviru projekta  “Divac poljoprivredni fondovi - Prijepolje 2024.” - Fondacija “Ana i Vlade Divac” u saradnji sa opštinom Prijepolje,  raspisuje:

KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA RAZVOJ PLASTENIČKE PROIZVODNJE NA TERITORIJI OPŠTINE PRIJEPOLJE U 2024.GODINI

Konkursom je planirana podrška najmanje 23 poljoprivrednika, koji imaju registrovano poljoprivredno gazdinstvo na teritoriji opštine Prijepolje, sa ciljem da osnaže porodice i da im se omogući ekonomsko jačanje. Ukupna raspoloživa sredstva po ovom konkursu su 6,000.000,00 dinara.

Pravo učešća na ovom konkursu imaju:

 • Fizička lica, nosioci registrovanog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva sa teritorije opštine Prijepolje
 • Poljoprivrednici  koji  žele da otpočnu  ili prošire svoj posao vezan  za plasteničku proizvodnju
 • Koji su direktno odgovorni za pripremu i realizaciju posla, a ne da deluju u svojstvu  posrednika

Predmet podsticajnih sredstava: Pomoć  nije u novcu  nego u robi i podrazumeva nabavku plastenika za biljnu proizvodnju.

Dimenzije plastenika su:  

 1. 5m (širina) * 15m (dužina)
 2. 5m (širina) * 10m (dužina)

Napomena: Potencijalni  dobitnici donacije imaju obavezu da učestvuju sa sopstvenim sredstvima  u visini  do najviše 10% ukupne vrednosti doniranog plastenika, u zavisnosti od broja prijavljenih. 

OBAVEZNA KONKURSNA DOKUMENTACIJA:

 1. Obrazac prijave na konkurs (Obrazac br.1)
 2. Pristanak za obradu podataka o ličnosti (Obrazac br.2)
 3. Očitana kopija važeće lične karte podnosioca prijave, kao i za sve punoletne članove domaćinstva navedene u prijavi. Za maloletne članove domaćinstva dostaviti kopiju zdravstvene knjižice.
 4. Potvrda o aktivnom statusu poljoprivrednog gazdinstva za 2024.godinu
 5. Izvod iz biljne i životinjske strukture za 2024.godinu za poljoprivredno gazdinstvo- podnosioca prijave
 6. Potvrda o zaposlenosti, odn.nezaposlenosti
  1. Za sve zaposlene članove domaćinstva - potvrda od poslodavca o zaposlenju sa prosečnom visinom ličnog dohotka  (za zadnja tri meseca)
  2. Za  penzionere - kopija  zadnjeg  čeka  od penzije
  3. Za nezaposlene članove porodičnog domaćinstva - potvrdu o nezaposlenosti od Nacionalne službe za zapošljavanje (za prijavljena lica)
  4. Za lica koja nisu na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, overena izjava dva svedoka o nezaposlenosti
  5. Za studente potvrda o upisanoj tekućoj godini
 7. Za samohranog roditelja - potvrda o smrti bračnog druga ili rešenje o razvodu braka ili overena izjava data pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću da sam brine o deci/detetu bez pomoći drugog roditelja, potvrđena overenim izjavama dva svedoka
 8. Potvrda da su izmirili obaveze po osnovu loklnih javnih prihoda

 

DODATNA KONKURSNA DOKUMENTACIJA:

 1. Ukoliko lice - podnosilac prijave ili član domaćinstva ima obrazovanje u oblasti poljoprivrede, dostavlja diplomu o stečenom obrazovanju u oblasti poljoprivrede
 2. Ukoliko lice - podnosilac prijave, tj.gazdisntvo ima razvijenu preradu, tj.finalni proizvod, dostavlja potvrdu (diplome/etikete i sl.), ne uključujući alkoholna pića

 

POSTUPAK SPROOVOĐENJA KONKURSA:

Dostavljene prijave će biti administrativno i komisijskii proverene od strane komisije koju čine predstavnici opštine Prijepolje i Fondacije Ana i Vlade Divac. Zajednička komisija razmatra prijave na konkurs, utvrđuje ispunjenost uslova za ostvarivanje prava na podsticaje i vrši rangiranje prijava po uvrđenim kriterijumima.

 

KRITERIJUMI ZA BODOVANJE:

 

Opis kriterijuma

Bodovanje

 

 

1.

Kriterijum

Maksimalan broj bodova: 10

Broj članova domaćinstva

1 ili 2 člana

2 bodova

3 ili 4 člana

4 bodova

5 ili 6 članova

6 bodova

7 ili 8 članova

8 bodova

9 i više članova

10 bodova

 

Kriterijum

Maksimalan broj bodova: 10

2.

Godine starosti podnosioca prijave - nosioca gazdinstva

Od 18 - 29 godina

10 bodova

Od 30-40 godina

8 bodova

Od 41-50 godina

5 bodova

Preko 51 godine

3 boda

3.

Kriterijum

Maksimalan broj bodova: 10

Gazdinstvo ima razvijenu preradu, tj.finalni proizvod (ne uključujući alkoholna pića)

Da

10

Ne

0

4.

Kriterijum

Maksimalan broj bodova: 10

Da li podnosilac Prijave i članovi njegove porodice žive na selu

DA

10 bodova

NE

0 bodova

5.

Kriterijum

Maksimalan broj bodova: 10

Prosečna primanja po članu domaćinstva koja potiču iz  drugih izvora ne računajući poljoprivrednu delatnost

iznad 20.000din.

0 bodova

od 9.100din. do 20.000din.

5 bodova

od 1001din. do 9.100din.

8 bodova

Do 1000din

10 bodova

6.

Kriterijum

Maksimalan broj bodova: 10

Broj izdržavanih članova (deca, đaci, studenti, osobe sa posebnim potrebama  i stariji preko 65 godina bez penzije)

Nema izdržavanih

0 bodova

1 ili 2 člana

5 bodova

3 i više

10 bodova

7.

Kriterijum

Maksimalan broj bodova: 10

Jednoroditeljska domaćinstva

uz priloženu dokumentaciju koja dokazuje samohranost

10 bodova

8.

Kriterijum

Maksimalan broj bodova: 10

Nosilac domaćinstva je žena

 

10 bodova

 9.

Kriterijum

Maksimalan broj bodova: 10

Podnosilac prijave ili član gazdinstva ima obrazovanje u oblasti poljoprivrede

Da

10 bodova

Ne

0 bodova

 

Kriterijum

Maksimalan broj bodova: 10

10a

Koliko tražena donacija doprinosi trenutnim kapacitetima gazdinstva?

 

5 bodova najviše

10b

U kolikoj meri će gazdinstvo biti tržišno orijentisano nakon prijema tražene donacije?

 

5 bodova najviše

Ukupan broj bodova:

100

         

 

NAPOMENA: Odabrani korisnici biće u obavezi da svoj deo učešća u visini od najviše 10% ukupne vrednosti plastenika uplate u roku od 3 dana od potpisivanja ugovora.  

Ukoliko korisnik ne uplati svoj deo učešća, predmet nabavke ce biti dodeljen sledecem korisniku iz preliminarne liste koji uplati svoj deo učešća

Pozivamo sve zainteresovane koji  zadovoljavaju osnovni  kriterijum, tj. koji imaju registrovano poljoprivredno gazdinstvo na teritoriji opštine Prijepolje, da se prijave tako što će popuniti  PRIJAVU,  uz koju treba dostaviti kompletnu propratnu dokumentaciju.

Konkurs je otvoren  od  14.marta do 1.aprila 2024.godine.

PRIJAVU  možete preuzeti  u uslužnom centru opštinske uprave Prijepolje,  kao i putem interneta  sa sajta:  https://www.divac.com/rs/Konkursi   i   https://prijepolje.ls.gov.rs/

Popunjenu  PRIJAVU,  sa neophodnom pratećom dokumentacijom,  poslati na adresu :

FONDACIJA  “ANA I VLADE DIVAC”

Ul. Ilije Garašanina  br. 53a/7, 11120 Beograd

sa naznakom:  “Za Konkurs Divac poljoprivredni fondovi-  Prijepolje 2024.”

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti