Kонkурс за доделу бесповратних средстава за развој пластеничkе производње на територији општине Нова Варош у 2024. години

У складу са уговором о сарадњи закљученим између општине Нова Варош и Фондације Ана и Владе Дивац, а у оквиру пројекта  „Дивац пољопривредни фондови - Нова Варош 2024.“ - Фондација Ана и Владе Дивац у сарадњи са Oпштином Нова Варош,  расписује:

Kонkурс за доделу бесповратних средстава за развој пластеничkе производње на територији општине Нова Варош у 2024.години.

Kонкурсом је планирана подршка пољопривредницима, који имају регистровано пољопривредно газдинство на територији општине Нова Варош, са циљем да оснаже породице на селу и да им се омогући економско јачање. Укупна расположива средства по овом конкурсу су 3,000.000,00 динара.

Право учешћа на овом конкурсу имају:

-           Физичка лица, носиоци регистрованог породичног пољопривредног газдинства са територије општине Нова Варош, са адресом становања на селу.

-           Пољопривредници  који  желе да отпочну  или прошире свој посао везан  за пластеничку производњу

-           Kоји су директно одговорни за припрему и реализацију посла, а не да делују у својству  посредника

Предмет подстицајних средстава: Помоћ  није у новцу  него у роби и подразумева набавку пластеника за биљну производњу.

Димензије пластеника су:  6x3x21 m

Напомена: Потенцијални  добитници донације имају обавезу да учествују са сопственим средствима  у висини  до највише 30% укупне вредности донираног пластеника, у зависности од броја пријављених. 

ОБАВЕЗНА KОНKУРСНА ДОKУМЕНТАЦИЈА:

1. Образац пријаве на конкурс (Образац бр.1)

2. Пристанак за обраду података о личности (Образац бр.2)

3. Изјава о броју чланова домаћинства (Образац бр.3)

4.Очитана копија важеће личне карте подносиоца пријаве, као и за све пунолетне чланове домаћинства наведене у пријави. За сва малолетна лица, чланове домаћинства потребно је доставити оверену копију здравствене књижице.

5. Потврда о активном статусу пољопривредног газдинства за 2024. годину

6.Извод из биљне и животињске структуре за 2024.годину за пољопривредно газдинство - подносиоца пријаве

7. Потврда о запослености, одн. незапослености

7.1.     За све запослене чланове домаћинства - потврда од послодавца о запослењу са просечном висином личног дохотка  (за задња три месеца)

7.2.     За  пензионере - копија  задњег  чека  од пензије

7.3.     За незапослене чланове породичног домаћинства - потврду о незапослености од Националне службе за запошљавање (за пријављена лица)

7.4.     За лица која нису на евиденцији Националне службе за запошљавање, оверена изјава два сведока о незапослености

7.5.     За студенте потврда о уписаној текућој години

8. Потврда од ЛПА о просечним примањима по члану домаћинства која потичу из  других извора не рачунајући пољопривредну делатност

9. За самохраног родитеља - потврда о смрти брачног друга или решење о разводу брака или оверена изјава дата под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да сам брине о деци/детету без помоћи другог родитеља, потврђена овереним изјавама два сведока

10. Доказ да су измирили обавезе по основу локалних јавних прихода

ДОДАТНА KОНKУРСНА ДОKУМЕНТАЦИЈА:

10.Уколико лице - подносилац пријаве или члан домаћинства има образовање у области пољопривреде,  доставља диплому о стеченом образовању у области пољопривреде

11. Уколико лице - подносилац пријаве, тј. газдиснтво има развијену прераду, тј. финални производ, доставља потврду (дипломе/етикете и сл.), не укључујући алкохолна пића

ПОСТУПАK СПРООВОЂЕЊА KОНKУРСА:

Достављене пријаве ће бити административно и комисијскии проверене од стране комисије коју чине представници општине Нова Варош и Фондације Ана и Владе Дивац. Заједничка комисија разматра пријаве на конкурс, утврђује испуњеност услова за остваривање права на подстицаје и врши рангирање пријава по уврђеним критеријумима.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА БОДОВАЊЕ:

 

Опис критеријума

Бодовање

 

 

1.

Критеријум

Максималан број бодова: 10

Број чланова домаћинства

1 ili 2 члана

2 бодова

3 ili 4 члана

4 бодова

5 ili 6 чланова

6 бодова

7 ili 8 чланова

8 бодова

9 и више чланова

10 бодова

 

Критеријум

Максималан број бодова: 10

2.

Године старости подносиоца пријаве - носиоца газдинства

Од 18 - 29 година

10 бодова

Од 30-40 година

8 бодова

Од 41-50 година

5 бодова

Преko 51 године

3 бода

3.

Критеријум

Максималан број бодова: 10

Газдинство има развијену прераду, тј.финални производ (не укључујући алкохолна пића)

Да

10

Не

0

4.

Критеријум

Максималан број бодова: 10

Просечна примања по члану домаћинства која потичу из  других извора не рачунајући пољопривредну делатност

изнад 20.000 дин.

0 бодова

од 9.100 дин. до 20.000 дин.

5 бодова

од 1.001 дин. до 9.100 дин.

8 бодова

До 1.000 дин.

10 бодова

5.

Критеријум

Максималан број бодова: 10

Број издржаваних чланова (деца, ђаци, студенти, особе са посебним потребама  и старији преко 65 година без пензије)

Нема издржаваних

0 бодова

1 или 2 члана

5 бодова

3 и више

10 бодова

6.

Критеријум

Максималан број бодова: 10

Једнородитељска домаћинства

уз приложену документацију која доказује самохраност

10 бодова

7.

Критеријум

Максималан број бодова: 10

Носилац домаћинства је жена

 

10 бодова

 8.

Критеријум

Максималан број бодова: 10

Подносилац пријаве или члан газдинства има образовање у области пољопривреде

Да

10 бодова

Не

0 бодова

 

Критеријум

Максималан број бодова: 20

9a

Kолико тражена донација доприноси тренутним капацитетима газдинства?

 

10 бодова највише

9b

У коликој мери ће газдинство бити тржишно оријентисано након пријема тражене донације?

 

10 бодова највише

Укупан број бодова:

100

         

НАПОМЕНА: Одабрани корисници биће у обавези да свој део учешћа у висини од највише 30% укупне вредности пластеника уплате у року од 3 дана од потписивања уговора. 

Уколико корисник не уплати свој део учешћа, предмет набавке це бити додељен следећем кориснику из прелиминарне листе који уплати свој део учешћа

Позивамо све заинтересоване који  задовољавају основни  критеријум, тј. који имају регистровано пољопривредно газдинство на територији општине Нова Варош, да се пријаве тако што ће попунити  ПРИЈАВУ,  уз коју треба доставити комплетну пропратну документацију.

Kонкурс је отворен  од  15. марта до 05. априла 2024. године.

ПРИЈАВУ  можете преузети  у одељењу за привреду и локални економски развој општинске управе Нова Варош,  као и путем интернета  са сајта:  www.divac.com   i   https://www.novavaros.rs/

Попуњену  ПРИЈАВУ,  са неопходном пратећом документацијом,  послати на адресу: ФОНДАЦИЈА  “АНА И ВЛАДЕ ДИВАЦ”, Ул. Илије Гарашанина  бр. 53а/7, 11120 Београд, са назнаком:  “За Kонкурс Дивац пољопривредни фондови-  Нова Варош 2024.”

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti