Konkurs za nabavku plastenika za poljoprivredna gazdinstva sa teritorije opštine Dimitrovgrad u 2024. godini

Konkursom je planirana podrška najmanje 10 poljoprivrednika, koji imaju registrovano poljoprivredno gazdinstvo na teritoriji opštine Dimitrovgrad, sa ciljem da osnaže porodice i da im se omogući ekonomsko jačanje. Ukupna raspoloživa sredstva po ovom konkursu su 3 000 000 dinara.

Pravo učešća na ovom konkursu imaju:

 • Fizička lica, nosioci registrovanog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva sa teritorije opštine Dimitrovgrad
 • Poljoprivrednici  koji  žele da otpočnu  ili prošire svoj posao vezan  za plasteničku proizvodnju
 • Da su direktno odgovorni za pripremu i realizaciju posla, a ne da deluju u svojstvu  posrednika
 • Da nisu  zaposleni  u  opštini Dimitrovgrad (odbornici, članovi Gradskog  veća, radnici gradske uprave)

Napomena: Pomoć  nije u novcu  nego u robi i podrazumeva nabavku plastenika za biljnu proizvodnju.

Dimenzije plastenika su:  5m x 10,5m ili 5m x 21m

Napomena: Potencijalni  dobitnici donacije imaju obavezu da učestvuju sa sopstvenim sredstvima  u visini  do najviše 10% ukupne vrednosti doniranog plastenika, u zavisnosti od broja prijavljenih. 

OBAVEZNA KONKURSNA DOKUMENTACIJA:

 • Obrazac prijave na konkurs (Obrazac br.1)
 • Pristanak za obradu podataka o ličnosti (Obrazac br.2)
 • Očitana kopija lične karte podnosioca prijave, kao i za sve punoletne članove domaćinstva 
 • Potvrda o aktivnom statusu poljoprivrednog gazdinstva za 2024.godinu
 • Izvod iz biljne i životinjske strukture za 2024.godinu za poljoprivredno gazdinstvo- podnosioca prijave
 • Potvrda o mestu prebivališta
 • Overena  izjava o broju članova zajedničkog domaćinstva
 • Za zaposlene članove domaćinstva - potvrda od poslodavca o zaposlenju sa prosečnom visinom ličnog dohotka  (za zadnja tri meseca)
 • Za  penzionere - kopija  zadnjeg  čeka  od penzije
 • Za nezaposlene članove porodičnog domaćinstva - potvrdu o nezaposlenosti od Nacionalne službe za zapošljavanje (za prijavljena lica)
 • Za lica koja nisu na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, overena izjava dva svedoka o nezaposlenosti
 • Za samohranog roditelja - potvrda o smrti bračnog druga ili rešenje o razvodu braka ili overena izjava data pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću da sam brine o deci/detetu bez pomoći drugog roditelja, potvrđena overenim izjavama dva svedoka
 • Potvrda da su izmirili obaveze po osnovu lokalnih javnih prihoda

DODATNA KONKURSNA DOKUMENTACIJA:

 • Ukoliko lice - podnosilac prijave ima obrazovanje u oblasti poljoprivrede, dostavlja diplomu o stečenom obrazovanju u oblasti poljoprivrede

POSTUPAK SPROOVOĐENJA KONKURSA:

Dostavljene prijave će biti administrativno i komisijskii proverene od strane komisije koju čine predstavnici opštine Dimitrovgrad i Fondacije Ana i Vlade Divac. Zajednička komisija razmatra prijave na konkurs, utvrđuje ispunjenost uslova za ostvarivanje prava na podsticaje i vrši rangiranje prijava po uvrđenim kriterijumima. Komisija će uraditi terenski obilazak svih podnosioca čije prijave uđu u uži izbor.

KRITERIJUMI ZA BODOVANJE:

 

Opis kriterijuma

Bodovanje

 

 

1.

Kriterijum

Maksimalan broj bodova: 10

Broj članova domaćinstva

1 ili 2 člana

2 bodova

3 ili 4 člana

4 bodova

5 ili 6 članova

6 bodova

7 ili 8 članova

8 bodova

9 i više članova

10 bodova

 

Kriterijum

Maksimalan broj bodova: 10

2.

Godine starosti podnosioca prijave - nosioca gazdinstva

Od 18 - 29 godina

10 bodova

Od 30-40 godina

8 bodova

Od 41-50 godina

5 bodova

Preko 51 godine

3 boda

3.

Kriterijum

Maksimalan broj bodova: 10

Gazdinstvo ima razvijenu preradu, tj.finalni proizvod (ne uključujući alkoholna pića)

Da

10

Ne

0

4.

Kriterijum

Maksimalan broj bodova: 10

Da li podnosilac Prijave i članovi njegove porodice žive na selu

DA

10 bodova

NE

0 bodova

5.

Kriterijum

Maksimalan broj bodova: 10

Prosečna primanja po članu domaćinstva koja potiču iz  drugih izvora ne računajući poljoprivrednu delatnost

iznad 20.000din.

0 bodova

od 9.100din. do 20.000din.

5 bodova

od 1001din. do 9.100din.

8 bodova

Do 1000din

10 bodova

6.

Kriterijum

Maksimalan broj bodova: 10

Broj izdržavanih članova (deca, đaci, studenti, osobe sa posebnim potrebama  i stariji preko 65 godina bez penzije)

Nema izdržavanih

0 bodova

1 ili 2 člana

5 bodova

3 i više

10 bodova

7.

Kriterijum

Maksimalan broj bodova: 10

Jednoroditeljska domaćinstva

uz priloženu dokumentaciju koja dokazuje samohranost

10 bodova

8.

Kriterijum

Maksimalan broj bodova: 10

Nosilac domaćinstva je žena

 

10 bodova

 9.

Kriterijum

Maksimalan broj bodova: 10

Podnosilac prijave ili član gazdinstva ima obrazovanje u oblasti poljoprivrede

Da

10 bodova

Ne

0 bodova

 

Kriterijum

Maksimalan broj bodova: 10

10a

Koliko tražena donacija doprinosi trenutnim kapacitetima gazdinstva?

 

5 bodova najviše

10b

U kolikoj meri će gazdinstvo biti tržišno orijentisano nakon prijema tražene donacije?

 

5 bodova najviše

Ukupan broj bodova:

100

         

 

Pozivamo sve zainteresovane koji  zadovoljavaju osnovni  kriterijum, koji imaju registrovano poljoprivredno gazdinstvo na teritoriji opštine Dimitrovgrad (prednost imaju mladi poljoprivrednici i žene)  da se prijave tako što će popuniti  PRIJAVU,  uz koju treba dostaviti propratnu dokumentaciju.

Konkurs je otvoren  od  25.04.2024. godine do 25.05.2024. godine.

PRIJAVU  možete preuzeti  u opštini Dimitrovgrad,  kao i putem interneta  sa sajta:  www.divac.com   i   www.dimitrovgrad.rs

Za  sve detaljne informacije obratiti  se poljoprivrednoj službi opštine Dimitrovgrd.

Popunjenu  PRIJAVU,  sa neophodnom pratećom dokumentacijom,  poslati na adresu :

FONDACIJA  “ANA I VLADE DIVAC”

Ul. Ilije Garašanina  br. 53a/7, 11120 Beograd

sa naznakom:  “Za Konkurs Divac poljoprivredni fondovi-  opština Dimitrovgrad”

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti